Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 39/19.12.2011

Δ.Σ. 39/19.12.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 39ης/19.12.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :


1. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Σώμα, μετά την εκλογή πέντε νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 10, παράγρ. 2, εδάφ. α΄του Καταστατικού της Εταιρείας, κατά την Έκτακτη Αυτόκλητη (Καθολική) Γενική Συνέλευση του Μετόχου της πλειοψηφίας της 14.12.2011.

2. Την εκλογή του κ. Θέου Κωνσταντίνου (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος), σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

3. Τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Ουρανίας Αικατερινάρη, ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της ιδιότητάς της ως Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας.


Μετά τα πιο πάνω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :


- Ζερβός Αρθούρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

- Θέος Κωνσταντίνος του Ζήση, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου - Παρμενίωνα, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

- Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Αντωνίου Ηλίας του Αγαθαγγέλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Βασιλογεώργης Χαρίλαος του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, .

- Βερνίκος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Θεόκλητος Λεωνίδας του Θεοδώρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Καραβασίλης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Μπουζούλας Ευάγγελος του Παναγιώτη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.


                                                     ---------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ