Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 37/25.11.2011

Δ.Σ. 37/25.11.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 37ης/25.11.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση των προς δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2011 – 30.9.2011, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2011-30.9.2011 που καταρτίστηκαν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και οι οποίες περιλαμβάνουν :

-Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
-Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
-Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.
-Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
-Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
-Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών,

καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.Θέμα: Συνέχιση χρηματοδότησης των Βρεφονηπιακών Σταθμών ΔΕΗ.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της χρηματοδότησης των Βρεφονηπιακών Σταθμών Αμαρουσίου και Πτολεμαΐδας για ολόκληρο το σχολικό έτος 2011 – 2012 ανεξάρτητα από την εξασφάλιση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, που είχε καθοριστεί με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 174/30.8.2011.Θέμα: Διακήρυξη αριθ. ΔΜΚΘ – 11095052 για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη, και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση».
- Κατακύρωση του Διαγωνισμού – Ανάθεση του Έργου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΜΚΘ – 11095052 για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη, και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση», στη μειοδότρια εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».
Για την υπογραφή της Σύμβασης θα πρέπει προηγουμένως να έχει εξευρεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση που θα εξασφαλίζει την ικανοποιητική για την Επιχείρηση απόδοση του Έργου.
                                                     ---------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ