Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 36/10.11.2011

Δ.Σ. 36/10.11.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 36ης/10.11.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Παροχή εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για τη χορήγηση σε αυτήν βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους 5.000.000 Ευρώ (με σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παροχή εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για τη χορήγηση σε αυτήν βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους 5.000.000 Ευρώ (με σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό) με όρους ίδιους με αυτούς της μητρικής.Θέμα: Σύμβαση αριθ. ILH-4 (1274004) για την εκτέλεση του Έργου: «ΥΗΕ Ιλαρίωνα – Έργο Στεγανοποίησης Λεκάνης Ελάτης – Οδοί Αποκατάστασης κατακλυζομένων τμημάτων Οδοποιίας – Κατασκευή Γεφυρών Παλιουριάς – Παναγιάς, Δήμητρας – Παλιουριάς και Καρπερού – Νησίου».
- Παράταση συμβατικών τμηματικών προθεσμιών καθώς και της τελικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του συνόλου των εργασιών της πιο πάνω Σύμβασης, οι οποίες προβλέπονται στο Άρθρο 5 του Συμφωνητικού.
- Εργασίες αποκατάστασης των δικτύων Ύδρευσης Παλιουριάς – Χρωμίου και Άρδευσης Παλιουριάς που κατακλύζονται από τον Ταμιευτήρα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα στην περιοχή των Δήμων, Δεσκάτης και Χασίων του Νομού Γρεβενών και του πρώην Δήμου Αιανής του Νομού Κοζάνης.
- Αύξηση του συμβατικού τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης αριθ. ILH-4 (1274004).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναφορικά με τη Σύμβαση αριθ. ILH-4 (1274004), με Ανάδοχο την εταιρεία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», τα ακόλουθα :

1. Τη χορήγηση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας 1.1.1 (23.4.2009) του Άρθρου 5 του Συμφωνητικού, κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως 23.8.2009.
2. Τη χορήγηση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας 1.1.2 (23.4.2010) του Άρθρου 5 του Συμφωνητικού, κατά είκοσι (20) μήνες, δηλαδή έως 23.12.2011.
3. Την εκτέλεση των εργασιών, Προϋπολογισμού Υπηρεσίας ύψους 6.250.000 Ευρώ (τιμές Γ΄ τριμήνου 2007), για την αποκατάσταση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης και άρδευσης που κατακλύζονται από τον Ταμιευτήρα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα στην περιοχή των Δήμων Δεσκάτης και Χασίων του Νομού Γρεβενών και πρώην Δήμου Αιανής του Νομού Κοζάνης, στα πλαίσια της Σύμβασης αριθ. ILH-4.
4. Την αύξηση του συμβατικού τιμήματος (32.105.974 Ευρώ) της Σύμβασης αριθ. (1274004) ILH-4, κατά 3.250.000 Ευρώ και τη διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Σύμβασης στο ποσό των 35.355.974 Ευρώ.
5. Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας 1.2 (23.12.2010) του Άρθρου 5 του Συμφωνητικού της Σύμβασης αριθ. ILH-4, για την «Αποπεράτωση του συνόλου των εργασιών της Σύμβασης», κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες, δηλαδή έως 23.12.2012, προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι ως άνω εργασίες αποκατάστασης των υφισταμένων δικτύων ύδρευσης και άρδευσης.

Τα παραπάνω ισχύουν κατόπιν της δηλώσεως του Αναδόχου της Σύμβασης αριθ. ILH-4, εγγράφως ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται την εκτέλεση των ως άνω νέων εργασιών μέχρι του ποσού των 6.250.000 Ευρώ σε συμβατικές τιμές, στα πλαίσια της Σύμβασης αριθ. ILH-4, δεσμευόμενος για την ολοκλήρωσή τους το αργότερο μέχρι 23.12.2012, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα κατασκευής που θα συντάξει ο Ανάδοχος και θα τύχει της έγκρισης της Επιχείρησης και στο οποίο θα διασφαλίζεται η έγκαιρη περάτωση του τμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που επηρεάζεται από την πλήρωση του Ταμιευτήρα ΥΗΕ Ιλαρίωνα. Παράλληλα δήλωσε ότι παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη απαίτησή του από τη μέχρι σήμερα εκτέλεση της υπόψη Σύμβασης ILH-4 σχετιζόμενη με τους λόγους της χορήγησης των παρατάσεων των προθεσμιών του Άρθρου 5 του Συμφωνητικού της Σύμβασης.Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΜ-99231/22.6.2009 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια υλικών και κατασκευή των Γ.Μ. 400 kV KYT AMYNTAIOY – KYT ΛΑΓΚΑΔΑ (είσοδος στο ΚΥΤ Λαγκαδά) και παραλλαγή της Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (είσοδος – έξοδος στο ΚΥΤ Λαγκαδά)».
Ρυθμίσεις θεμάτων της πιο πάνω Σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση εμπορικού όρου της σύμβασης και την παροχή εξουσιοδότησης στο Γενικό Διευθυντή Μεταφοράς για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας πέρατος του έργου.Θέμα: Διακήρυξη αριθ. ΔΥΠΜ – 40908 για την εκτέλεση του Έργου: «Σύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς».
Διευκρινίσεις επί τεχνικών και εμπορικών όρων της πιο πάνω Διακήρυξης.
Έκδοση Συμπληρωμάτων Νο 2 και Νο 3.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκδοση του Συμπληρώματος Νο3 της Διακήρυξης αριθ. ΔΥΠΜ – 40908 για την εκτέλεση του Έργου: «Σύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς», με το οποίο δίνονται διευκρινίσεις επί τεχνικών και εμπορικών όρων της εν λόγω Διακήρυξης.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503101/7.7.2011 με κλειστή διαδικασία για την προμήθεια καλωδίων και αγωγών.
Ματαίωση μέρους της προμήθειας, μείωση των προς ανάθεση ποσοτήτων ειδών και ανάθεση του υπολοίπου στους, ανά είδος, μειοδότες Οίκους.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία αριθ. 503101/7.7.2011 καθώς και :
• Τη ματαίωση του διαγωνισμού ως προς την προμήθεια του συνόλου της διακηρυχθείσας ποσότητας δύο (2) εκ των είκοσι τριών (23) διακηρυχθέντων ειδών, λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης.
• Τη μείωση των προς ανάθεση ποσοτήτων δώδεκα (12) εκ των υπολοίπων είκοσι ένα (21) διακηρυχθέντων ειδών σε εφαρμογή σχετικού όρου της διακήρυξης του διαγωνισμού.
• Η συνολική αξία της παραπάνω ματαίωσης ειδών και μείωσης ποσοτήτων ανέρχεται σε 15.173.255,70 Ευρώ (ποσοστό 28.3%).
• Την ανάθεση της προμήθειας των υπολοίπων ειδών και ποσοτήτων του υπόψη διαγωνισμού συνολικής αξίας 38.395.827,40 Ευρώ στους παρακάτω, ανά είδος, τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους, ως ακολούθως : 

- Στον Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ την προμήθεια του είδους 1 της Ομάδας Α, των ειδών 2, 3, 6 και 7 της Ομάδας Γ, του είδους 2 της Ομάδας Δ, των ειδών 1 και 6 της Ομάδας ΣΤ και του είδους 3 της Ομάδας Ζ, έναντι συνολικού τιμήματος 19.463.647,40 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση των υλικών σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητό του. 
- Στον Οίκο NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ την προμήθεια του είδους 3 της Ομάδας Β των ειδών 4 και 5 της Ομάδας Γ, του είδους 1 της Ομάδας Δ, των τεσσάρων (4) ειδών της Ομάδας Ε και του είδους 5 της Ομάδας ΣΤ, έναντι συνολικού τιμήματος 14.004.780 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση των υλικών σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητό του. 
- Στον Οίκο ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ την προμήθεια του είδους 1 της Ομάδας Γ και του είδους 2 της Ομάδας Ζ, έναντι συνολικού τιμήματος 3.054.900 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση των υλικών σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητό του. 
- Στον Oίκο ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ – ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΑΒΕΕ την προμήθεια του είδους 3 της Ομάδας ΣΤ, έναντι συνολικού τιμήματος 1.872.500 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητό του.Θέμα: Επικύρωση των αποτελεσμάτων της πρώτης (1ης) φάσης προεπιλογής για την κατάρτιση Πίνακα Προμηθευτών Μονωτήρων ΜΤ της ΔΕΗ Α.Ε.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα της πρώτης (1ης) φάσης προεπιλογής για την κατάρτιση Πίνακα Προμηθευτών Μονωτήρων ΜΤ της ΔΕΗ Α.Ε. που διενεργήθηκε με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) αριθ. 504901/08.05.2009 και ενέκρινε:

• την ένταξη της εταιρείας KEMCO LTD στον Πίνακα Προμηθευτών για συνθετικούς μονωτήρες ανάρτησης.
• την κατάταξη ως Αρχικά Αποδεκτών των Δηλώσεων Ενδιαφέροντος των Οίκων KEMCO LTD, ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ, ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ, ΕΝΙΑ Α.Ε., ΒΗΛΕΞ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, SEDIVER SA και της Κοινοπραξίας «ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ και ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ», για επί μέρους είδη μονωτήρων της Π.Ε.Ε.Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΚΠΜ-6110301/29.3.2011 για την προμήθεια 70.000 ΜΤ λιγνίτη για τον ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ.
Επαύξηση της προς παράδοση ποσότητας λιγνίτη της πιο πάνω Σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ποσοτική επαύξηση κατά 30% (21.000 ΜΤ) της Σύμβασης αριθ. ΔΥΚΠΜ-6110301/29.3.2011 για την προμήθεια λιγνίτη υψηλής θερμογόνου δύναμης από τον Οίκο ΑΛΦΑ ΔΙΚΕΒΕ Α.Ε..Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ 21109/12.4.2011 για τη σύναψη 3ετούς σύμβασης εκποίησης διαφόρων άχρηστων Μ/Σ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ 21109/12.4.2011 για την εκποίηση 6.736.000 Kgr (7.800 τεμ.) άχρηστων Μ/Σ, που αφορούν την εκτιμώμενη συγκέντρωση τριετίας στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΓΔ/Δ, και την ανάθεση της εκποίησής τους, στις πλειοδότριες εταιρείες, ως εξής :
οι Μ/Σ των Περιφερειακών Αποθηκών Κηφισού, Βόλου, Θεσσαλονίκης, Νήσων και Πατρών στην πλειοδότρια εταιρεία ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 7.602.312,30 Ευρώ.
οι Μ/Σ της Περιφερειακής Αποθήκης Χαλκίδας στην πλειοδότρια εταιρεία ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 362.368 Ευρώ.Θέμα : Εφαρμογή του ν. 3943/2011 στις υπηρεσιακές μετακινήσεις του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εφαρμογή του Ν. 3943/2011 στις υπηρεσιακές μετακινήσεις του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. κωδικοποιώντας και προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις και διατάξεις που διέπουν κάθε υπηρεσιακή μετακίνηση εντός και εκτός της Επικράτειας και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης.Θέμα: Κύρωση πρωτοκόλλων για εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βόρειες Διασυνδέσεις, κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.2011 έως 30.9.2011.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο κύρωσε Πρωτόκολλα, σύμφωνα με την αυξημένη δικαιοδοσία που παρέχεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο (βάσει της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 121/5.6.2007), για πρόσθετες αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ποσότητας 180,8 GWh καθώς και για πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ποσότητας 31,7 GWh, μέσω των βορείων διασυνδέσεων της χώρας κατά τη χρονική περίοδο από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2011.Θέμα: Ανάθεση με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων της προμήθειας 150.000 έως 180.000 τόνων λιγνίτη για αύξηση των αποθεμάτων καυσίμου του Κλάδου ΑΗΣ Μελίτης και βελτίωση της διαθεσιμότητας.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας 150.000 έως 180.000 τόνων λιγνίτη με Κατωτέρα Θερμογόνο Ικανότητα (Κ.Θ.Ι.) αναφοράς 2.150 Kcal/Kg, έναντι συνολικού τιμήματος 5.400.000 Ευρώ έως 6.480.000 Ευρώ (ανάλογα με την τελικά παραδιδόμενη ποσότητα), στον Οίκο ΜΕΤΕ Α.Ε. και όρισε το Διευθυντή της ΔΕΘ, ή τον αντικαταστάτη του, όπως υπογράψει τη σχετική σύμβαση για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε..
Θέμα: Αλλαγή ημερομηνίας μετασχηματισμού του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μεταφορά από τις 1.1.2011 στις 31.12.2011 της ημερομηνίας της διενέργειας απογραφής για τα περιουσιακά στοιχεία του εισφερόμενου Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και της κατάρτισης του σχετικού ισολογισμού, προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στα σημερινά δεδομένα και έδωσε εντολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Επιχείρησης για τη σύνταξη της λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού προς υποβολή για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης όρισε το Σύμβουλο Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε., να συνδράμει τις Υπηρεσίες στη σύνταξη της νέας κατάστασης μετασχηματισμού μέσα στα πλαίσια που παρέχει η ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση, ενώ, για τον έλεγχο της υπόψη κατάστασης όρισε ως ορκωτό ελεγκτή τον κ. Τηλέμαχο Γεωργόπουλο.
Θέμα : Μεταφορά προσωπικού στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

- Την παράταση μεταφοράς στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., έως την ημερομηνία καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς, του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται στη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς, στις Μόνιμες Ομάδες Μεταφοράς των επιτελικών ΒΟΚ, καθώς και του προσωπικού που θα προσληφθεί βάσει της Προκήρυξης 1/2007.

- Τη λήξη της διάθεσης του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. την ημερομηνία καταχώρισης στο ΜΑΕ της σύμβασης απόσχισης του κλάδου μεταφοράς της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και απορρόφησής του από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. , και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2011, τη δε μεταφορά του εν λόγω προσωπικού από την ίδια ως άνω ημερομηνία στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε..                                                             --------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ