Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 34/01.11.2011

Δ.Σ. 34/01.11.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 34ης/1.11.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5257328/2005 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 20x106 (+25%) m3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το Πεδίο Κλειδιού ΔΕΗ».
Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για θέματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση του πιο πάνω Έργου.


Περίληψη : To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το αίτημα της Αναδόχου εταιρείας ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ για επίλυση με φιλικές διαπραγματεύσεις της διαφωνίας της, για τη μη αποδοχή των αιτημάτων της από την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής. 


                                                
                                                  --------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ