Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 32/14.10.2011

Δ.Σ. 32/14.10.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 32ης/14.10.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς υγρών καυσίμων για το έτος 2012.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική προμήθειας – μέσω διεθνών διαγωνιστικών διαδικασιών – και μεταφοράς υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το έτος 2012.

Θέμα: Μεταβίβαση τμημάτων Συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε Πίνακα επιμερισμού του ανεκτέλεστου αντικειμένου των μικτών Συμβάσεων που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς, προκειμένου, δυνάμει της καθολικής διαδοχής, να μεταφερθούν στη Θυγατρική Εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.».

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5306319/2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,2 Χ 106 Μ3 στ. αγόνων υλικών από το τερματικό της τομής 4 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 5306319/2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,2 Χ 106 Μ3στ. αγόνων υλικών από τo τερματικό της τομής 4 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5306319/2010 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 5.127.200 Ευρώ.

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΜ – 99250/21.7.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Έργα Πολιτικού Μηχανικού του νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης 400/150 Kv στη Μεγαλόπολη».
Υποκατάσταση του Αναδόχου της πιο πάνω Σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποκατάσταση του Αναδόχου Οίκου «ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.» από την Κοινοπραξία «ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. – ΘΕΜΕΛΗ Α.Τ.Ε.», στη Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΜ – 99250/21.7.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Έργα Πολιτικού Μηχανικού του νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης 400/150 Kv στη Μεγαλόπολη», με ποσοστό συμμετοχής 50% και με τον όρο ότι ο Ανάδοχος Οίκος «ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.» δεν απαλλάσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμείνει απευθείας και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις του Υποκαταστάτη, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλονται στον ίδιο τον Ανάδοχο, ο οποίος και παραιτείται ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της διζήσεως (παράγρ. 3, του άρθρου 8, του τεύχους 5 «Γενικοί Όροι της Σύμβασης»).

Θέμα: Λύση της Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» (Συμφωνητικού Μετόχων) και πληρωμή τιμολογίου πραγματοποιηθεισών προ-επενδυτικών δαπανών.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη λύση της από 12.2.2009 Σύμβασης («Συμφωνητικό Μετόχων») μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» και την πληρωμή του τιμολογίου της εταιρείας «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» το οποίο αφορά το 49% των συνολικών πραγματοποιηθεισών προεπενδυτικών δαπανών της πιο πάνω Σύμβασης.

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11072251 για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Μονάδας Νο 5, Συνδυασμένου Κύκλου, καθαρής ισχύος σε συνθήκες αναφοράς 811 MW, με καύσιμο Φυσικό Αέριο».
Υποκατάσταση μέλους της Αναδόχου του πιο πάνω Έργου.

Περίληψη : Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποκατάσταση, της Αναδόχου Κοινοπραξίας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. – ΕΤΑΔΕ Α.Ε.», για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Μονάδας Νο 5, Συνδυασμένου Κύκλου, καθαρής ισχύος σε συνθήκες αναφοράς 811 ΜW, με καύσιμο Φυσικό Αέριο»,από την Κοινοπραξία «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5098031/21.7.2010 για την προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Δικτύων Διανομής της ΔΠΑ.
Τροποποιήσεις της πιο πάνω Σύμβασης.

Περίληψη : Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις πρόσθετες δαπάνες που αφορούν επιπλέον υπηρεσίες και υλικά της Σύμβασης αριθ. 5098031/21.7.2010 και την τροποποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών παραδόσεων αυτής.


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ