Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 3/21.01.2011

Δ.Σ. 3/21.01.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 3ης/21.1.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Παράταση σύμβασης εργασίας, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας του τακτικού μισθωτού ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Αθανασίου του Φωκίωνα (Κατηγ./Ειδικ. Τ4/Γ-Α.Μ.Π.: 29522).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της σύμβασης εργασίας, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας του τακτικού μισθωτού ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Αθανασίου του Φωκίωνα (Κατηγ./Ειδικ. Τ4/Γ-Α.Μ.Π.: 29522) για ένα (1) έτος ακόμα, ήτοι, από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2011.

                                                                ---------- . ----------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-200907 για την προμήθεια δύο (2) Υδραυλικών Εκσκαφέων Ανεστραμμένου Κάδου (Τσάπες) με κάδο χωρητικότητας 20-22 m2.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ-200907/22.1.2010 για την προμήθεια δύο (2) Υδραυλικών Εκσκαφέων Ανεστραμμένου Κάδου (Τσάπες) με κάδο χωρητικότητας 20m3, συνολικής αξίας 7.131.257,61 Ευρώ, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του Οίκου.

                                                                ---------- . ----------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΑΟΡ-97/5266732 για την εκτέλεση του Έργου : "Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμές ταινιοσταθμών ηλεκτρικής τροφοδοσίας κίνησης ταινιοδρόμων με κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα και μετατροπείς συχνότητας στα Ορυχεία Πεδίου Καρδιάς και Κυρίου Πεδίου - Μαυροπηγής Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας".
Αποζημίωση Αναδόχου για καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών, που προέκυψαν από μη υπαιτιότητά του στο πιο πάνω Έργο.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αποζημίωση της Αναδόχου εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε. με το ποσόν του 1.170.538 Ευρώ για καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών που προέκυψαν από μη υπαιτιότητά του.

                                                                ---------- . ----------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 61 701 για την εκτέλεση του Έργου: "ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Μονάδας Νο 5, Συνδυασμένου Κύκλου, Καθαρής Ισχύος 416,95 MW, με καύσιμο Φυσικό Αέριο".
Πρόσθετη Επέκταση Περιόδου Εγγύησης του πιο πάνω Έργου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναφορικά με το Έργο "ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Μονάδας Νο 5, Συνδυασμένου Κύκλου, Καθαρής Ισχύος 416,95MW, με καύσιμο Φυσικό Αέριο", την πρόσθετη επέκταση της νέας περιόδου εγγύησης του Έργου κατά 8 μήνες.

                                                                ---------- . ----------

Θέμα: -Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ-1119171/23.3.2001 για την εκτέλεση του Έργου: "Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία μιας Αεριοστροβιλικής Μονάδας ισχύος 43,3 MW στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων".
- Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ-1129201/27.3.2003 για την εκτέλεση του Έργου: "Προμήθεια και εγκατάσταση δύο καινούργιων ίδιων Αεριοστροβιλικών Μονάδων ισχύος 27,95 MWe εκάστη (ISO συνθήκες λειτουργίας), μιας στον ΑΗΣ Χανίων και μιας στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων της νήσου Κρήτης για την προσωρινή κάλυψη των φορτίων αιχμής κατά την περίοδο των ετών 2003-2005".
Αποτελέσματα του Φιλικού Διακανονισμού - αναβίωση διαδικασίας παλαιότερου άγονου Φιλικού διακανονισμού - που αφορά τις πιο πάνω Συμβάσεις.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το αποτέλεσμα του Φιλικού Διακανονισμού μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε. με το οποίο ρυθμίζονται πλήρως όλα τα θέματα που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού που ορίστηκε με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 36/23.2.2009 και αφορούν τις παρακάτω Συμβάσεις:

ΔΜΚΘ-1119171/23.3.2001
"Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία μιας Αεριοστροβιλικής Μονάδας ισχύος 43,3 MW στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων".

ΔΜΚΘ-1129201/27.3.2003
"Προμήθεια και εγκατάσταση δύο καινούργιων ίδιων Αεριοστροβιλικών Μονάδων ισχύος 27,95 MWe εκάστη (ISO συνθήκες λειτουργίας), μιας στον ΑΗΣ Χανίων και μιας στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων της νήσου Κρήτης για την προσωρινή κάλυψη των φορτίων αιχμής κατά την περίοδο των ετών 2003-2005".

                                                                      ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ