Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 31/04.10.2011

Δ.Σ. 31/04.10.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 31ης/4.10.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα:
Διαγραφή του Οίκου POWERTEC LTD από τον Πίνακα Προμηθευτών Αλεξικέραυνων Μ.Τ. Διανομής.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διαγραφή του Οίκου POWERTEC LTD από τον Πίνακα Προμηθευτών Αλεξικέραυνων Μ.Τ. της Διανομής λόγω καταγγελίας της Σύμβασης αριθ. 5030071/13.9.2010.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 509004/16.4.2010 για την προμήθεια τριπολικών διακοπτών φορτίου εξωτερικού τύπου 20 Kv, 400 Α, για οριζόντια και για κάθετη τοποθέτηση επί στύλου.
Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 509004/16.4.2010 λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος.Θέμα: Μεταφορά Προσωπικού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στο Ν. 4001/2011 (άρθρο 102 και 125), αποφάσισε τη μεταφορά του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στις 31.12.2011 και στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέχρι την 1.11.2011, επιπλέον δε καθόρισε τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες της παραπάνω μεταφοράς. 


                                              
                                                  ------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ