Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 30/28.09.2011

Δ.Σ. 30/28.09.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 30ης/28.9.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διακήρυξη αριθ. ΔΜΚΘ – 11097303 για την εκτέλεση του Έργου :
 
«ΑΗΣ Αθερινόλακκου - Προμήθεια και Εγκατάσταση Έργου Συνολικής Εγκατεστημένης (Μικτής) Ηλεκτρικής Ισχύος 95-105 MW, αποτελούμενου από Δύο (2) έως Έξι (6) Ίδιες Δίχρονες ή Τετράχρονες Μηχανές Ντήζελ με Καύσιμο Μαζούτ Χαμηλού Θείου και Δυνατότητα Καύσης Φυσικού Αερίου, Σύστημα Ανάκτησης Θερμότητας Καυσαερίων και Ατμοστρόβιλο, μετά των Σχετικών Βοηθητικών Εγκαταστάσεων».

• Εκδίκαση Προσφυγής της συμμετέχουσας εταιρείας J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε. κατά της αποδοχής από την Επιτροπή Τεχνικής και Οικονομικής Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των Εταιρειών ΤΕΡΝΑ Α.Ε., DAMCO ENERGY SA και METKA A.E..

• Εκδίκαση Προσφυγών της συμμετέχουσας Εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατά της αποδοχής από την Επιτροπή Τεχνικής και Οικονομικής Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των Εταιρειών DAMCO ENERGY SA και METKA A.E..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού.Θέμα: Τιμολόγηση Αλουμινίου – Πλαίσιο Συμφωνίας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή συνυποσχετικού παραπομπής στη διαιτησία της ΡΑΕ για τους όρους τιμολόγησης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι, μέχρι την έκδοση της Διαιτητικής Απόφασης, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. θα συνεχίσει να τιμολογείται σύμφωνα με το Πλαίσιο Συμφωνίας και θα εξοφλεί τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων χρεώσεων και επιβαρύνσεων.
Της εν λόγω απόφασης προηγήθηκε η κατάθεση δυο επιταγών στις 28.9.2011 από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. συνολικού ποσού 25.624.027,88 Ευρώ που αφορά στις διάφορες χρεώσεις και επιβαρύνσεις για το διάστημα καταναλώσεων από 1.7.2010 μέχρι 31.7.2011, τις οποίες δεν είχε καταβάλει η εταιρεία.


                                                ------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ