Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 28/15.09.2011

Δ.Σ. 28/15.09.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 28ης/15.9.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Απόσχιση του συνόλου της δραστηριότητας («του Κλάδου») της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. και Εισφορά του από τη ΔΕΗ Α.Ε. (η «Εταιρεία») στην 100% Θυγατρική της εταιρεία «ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»] με βάση του νόμους 2166/1993, 2190/1920 και 4001/2011.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόσχιση του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία «ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. {ΑΔΜΗΕ}] σε συμμόρφωση με τους νόμους 4001/2011, 2166/1993 και 2190/1920, ως ισχύουν. Ενέκρινε όλες τις μέχρι τούδε ενέργειες που έχουν γίνει για την ως άνω απόσχιση και αποδέχτηκε την ανάληψη των 31.924.671 νέων ονομαστικών μετοχών εκδόσεων της απορροφούσας εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ έκαστης που παρέχουν στην εισφέρουσα εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, ως αντάλλαγμα για την ως άνω απόσχιση και εισφορά Κλάδου.

Ενέκρινε επίσης α) την από 1.1.2011 Λογιστική Κατάσταση της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. (και όλων των σχετικών με αυτήν εκθέσεων) και β) το Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης (ΣΣΑ) με ημερομηνία 15.9.2011 για την απόσχιση του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε., που θα υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και της ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. {ΑΔΜΗΕ}], στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι επιμέρους όροι για την έκδοση των μετοχών που θα χορηγηθούν στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εισφορά του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε., σε συμμόρφωση με τους νόμους 4001/2011, 2166/1993 και 2190/1920, ως ισχύουν.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΜ – 99239/19.1.2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της Γραμμής Μεταφοράς Διπλού Κυκλώματος 400 Kv ΚΥΤ Αλιβερίου – Σύστημα (ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου – ΚΥΤ Λάρυμνας».
Καταβολή δαπάνης αποζημιώσεων για απαλλοτρίωση τμήματος της υπό κατασκευή οδού Αφρατίου Πισσώνας, για την όδευση καλωδίων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή της δαπάνης απαλλοτρίωσης του τμήματος της οδού Αφρατίου – Πισσώνα που εμπλέκεται στην εκτέλεση του Έργου : «Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της Γραμμής Μεταφοράς Διπλού Κυκλώματος 400 Kv ΚΥΤ Αλιβερίου – Σύστημα (ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου – ΚΥΤ Λάρυμνας)», η οποία ανέρχεται στο ποσόν των 218.771,2 Ευρώ, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό ΑΤΕ υπ’ αριθ. 2860300240105 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος – Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, των Μετόχων της Εταιρείας
ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την Πρόσκλησή της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής :

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2

Σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4001/2011 και ιδίως το άρθρο 98 αυτού, τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού, και μετά από την Απόφαση με αριθ. 181/15.9.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος), στις 24 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Λήψη απόφασης για: α) την απόσχιση, σε συμμόρφωση με το άρθρο 98 του ν. 4001/2011 και τις λοιπές του διατάξεις, του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της Εταιρείας και εισφοράς του στην 100% Θυγατρική της εταιρεία «ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» [μετονομαζόμενη κατά το Nόμο σε «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)], β) την έγκριση της Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης της 1-1-2011, γ) την έγκριση της από 15-9-2011 Έκθεσης Ελέγχου και διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Κλάδου Μεταφοράς της Εταιρείας του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Βασιλείου Καμινάρη, και δ) την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης (ΣΣΑ) του Κλάδου Μεταφοράς της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εξουσιοδότηση: α) Στελεχών της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της Εταιρείας – ορισμός συμβολαιογράφου και β) προσώπων της Εταιρείας για συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων, διόρθωση παραδρομών, διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων και για την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων στη Διοίκηση και το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 19ης Οκτωβρίου 2011, ημέρας Τετάρτης, (5η) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 19ης Οκτωβρίου 2011, ημέρας Τετάρτης (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 21η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32 - 5ος όροφος, γραφείο 515), το αργότερο την 21η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση δια πληρεξουσίου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr.
Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 7 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 3ης Νοεμβρίου 2011, ημέρας Πέμπτης, ήτοι, την (4η ) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης ( Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΧΑΕ», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 4η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο »


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 1159321 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία δύο ίδιων Ατμοηλεκτρικών Μονάδων εγκατεστημένης ισχύος 50 MWe έκαστη, με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης Φυσικού Αερίου, μετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων».
Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συγκρότηση επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού η οποία θα συζητήσει με εκπροσώπους του Αναδόχου της πιο πάνω Σύμβασης και θα εξετάσει τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας αναφορικά με τις απαιτήσεις του Αναδόχου και τις απαιτήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της υπόψη Σύμβασης και καθόρισε τα μέλη της Επιτροπής αυτής από πλευράς Επιχείρησης.Θέμα: Συμβάσεις αριθ. ΔΔ-187/2104157/3.5.2011 & ΔΔ-187/2104162/3.5.2011 για την εκτέλεση των Έργων: «Δίκτυα Περιοχής Λαμίας» και «Δίκτυα Περιοχής Αλιβερίου», αντίστοιχα.
Υποκατάσταση του Αναδόχου των πιο πάνω Έργων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποκατάσταση της εταιρείας «ΜΕΛΚΑ Α.Ε.» Αναδόχου των Έργων «Δίκτυα Περιοχής Λαμίας» και «Δίκτυα Περιοχής Αλιβερίου» της Διακήρυξης αριθ. ΔΔ-187, από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» και την ευθύνη καθεμιάς εταιρείας πλήρως και από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο, έναντι της Επιχείρησης για την άρτια εκτέλεση των πιο πάνω Συμβάσεων.Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του μισθωτού ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου του Χρήστου (Α.Μ.Π. : 77972).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3, του ΚΚΠ/ΔΕΗ, την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας του μισθωτού ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου του Χρήστου (Α.Μ.Π. : 77972) για διάστημα δεκατεσσάρων (14 ) ημερών, ήτοι, από 17.3.2011 μέχρι και 23.3.2011 και από 26.3.2011 μέχρι και 1.4.2011.Θέμα: Χορήγηση Οικονομικού Βοηθήματος στο μισθωτό της Επιχείρησης ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Διονυσίου (Α.Μ.Π. : 77620).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση Οικονομικού Βοηθήματος ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ στο μισθωτό της Επιχείρησης ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Διονυσίου (Α.Μ.Π. : 77620), προκειμένου να αντιμετωπίσει το οικονομικό πρόβλημα στο οποίο έχει περιέλθει, λόγω της σοβαρότατης κατάστασης της υγείας του. 


                                                   --------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ