Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 27/08.09.2011

Δ.Σ. 27/08.09.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 27ης/8.9.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Αναγκαστική απαλλοτρίωση του προς μετεγκατάσταση οικισμού Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΟΔΠ 4) για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του υποκειμένου λιγνιτικού κοιτάσματος.
Καταβολή ποσού «έναντι», στους θιγόμενους ιδιοκτήτες.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αποζημιωθεί το σύνολο των νομίμων ιδιοκτητών ακινήτων του οικισμού Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με ποσόν ίσο προς το 50% της εκτιμηθείσας δαπάνης αποζημιώσεως που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή της Επιχείρησης, στο πλαίσιο των εργασιών της ΟΔΠ4 απαλλοτρίωσης και θα περιλαμβάνει το σύνολο των επικείμενων κάθε μιας ιδιοκτησίας όπως αυτά εμφανίζονται στους κτηματολογικούς πίνακες και εξουσιοδότησε τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και σε περίπτωση απουσίας της, τον Αναπληρωτή της για την υπογραφή των σχετικών προσυμφώνων.Θέμα: Πρόσκληση Κατάθεσης Δεσμευτικών Προσφορών σε σχέση με τη διαδικασία εύρεσης και επιλογής μακροχρόνιου Στρατηγικού Εταίρου στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Τη συνέχιση της διαδικασίας εύρεσης και επιλογής μακροχρόνιου Στρατηγικού Εταίρου στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

2. Την έγκριση του βασικού περιεχομένου και όρων της Πρόσκλησης Κατάθεσης Δεσμευτικών Προσφορών.

3. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για την οριστικοποίηση των Συμβατικών Κειμένων εξειδίκευσης της Πρόσκλησης Κατάθεσης Δεσμευτικών Προσφορών.

4. Την υποβολή εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, προκειμένου να εγκριθεί η οριστική μορφή των Συμβατικών Κειμένων.Θέμα: Πρόσκτηση με απευθείας αγορά κατόπιν διαπραγματεύσεων του συνόλου των ιδιοκτησιών της οικιστικής περιοχής Τοπικής Κοινότητας Πτελεώνα και των κτηματικών περιοχών των Τοπικών Κοινοτήτων Ερμακιάς, Σπηλιάς και Πτελεώνα του Δήμου Εορδαίας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσκτηση με απευθείας αγορά κατόπιν διαπραγματεύσεων του συνόλου των ιδιοκτησιών της οικιστικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Πτελεώνα έκτασης 400.288,82 τ.μ. και των κτηματικών περιοχών των Τοπικών Κοινοτήτων Ερμακιάς, Σπηλιάς και Πτελεώνα έκτασης 821.577,89 τ.μ. του Δήμου Εορδαίας.
Στην εν λόγω περιοχή θα γίνει απόληψη λιγνίτη 3Χ106 τόνων και θα δημιουργηθεί εξωτερική απόθεση άγονων υλικών προκειμένου το Ορυχείο Νοτίου Πεδίου να αναπτύξει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του. Θέμα: Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 401.545,53 τ.μ. στην κτηματική περιοχή Τοπικής Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 401.545,53 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης και σε περίπτωση συμφωνίας με τους ιδιοκτήτες των κτηματοτεμαχίων στην εν λόγω έκταση την απευθείας αγορά με φιλικό διακανονισμό.
Στην εν λόγω περιοχή θα δημιουργηθεί εξωτερική απόθεση άγονων υλικών προκειμένου το Ορυχείο Νοτίου Πεδίου να αναπτύξει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του.


                                                --------------------
Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ