Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 26/30.08.2011

Δ.Σ. 26/30.08.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 26ης/30.8.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Έγκριση της προς δημοσίευση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2011 – 30.6.2011, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει:

o Την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

o Τη δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

o Τις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), για την περίοδο 1.1.2011 30.6.2011, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :
-Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
-Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
-Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.
-Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
-Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
-Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών,

καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.
---------- . ----------
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ – 200004/14.3.2011 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για δηζελοκίνητο εξοπλισμό κατασκευής CATERPILLAR.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ – 200004/14.3.2011 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για δηζελοκίνητο εξοπλισμό κατασκευής CATERPILLAR, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς διάρκειας συνολικής αξίας 8.000.000 Ευρώ, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό Οίκο ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο.
---------- . ----------
Θέμα: Απαλλοτρίωση ΛΚΔΜ2 ( 157,18 στρ.).
- Αυτοδίκαιη μερική άρση απαλλοτρίωσης 10,048 στρεμμάτων.
- Κήρυξη νέας απαλλοτρίωσης 10,048 στρεμμάτων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την αυτοδίκαιη μερική άρση απαλλοτρίωσης έκτασης 10,048 στρεμμάτων της ΛΚΔΜ2 και για την κήρυξη νέας απαλλοτρίωσης έκτασης 10,048 στρεμμάτων ΟΔΠ8 στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας προκειμένου το Ορυχείο Μαυροπηγής να αναπτύξει απρόσκοπα τη δραστηριότητά του.
---------- . ----------
Θέμα : Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ–1121302 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ Λαυρίου. - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Μονάδας Νο 5, Συνδυασμένου Κύκλου επί ενός άξονα, καθαρής ισχύος 377,66 MW, με φυσικό αέριο».
Παράταση διαδικασίας Φιλικού Διακανονισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιπλέον παράταση μέχρι 31.10.2011 του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού θα υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχετικό Πρακτικό με τις προτάσεις της.
---------- . ----------
Θέμα: Λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

1. Την έγκριση της κάλυψης, εφεξής, ποσού έως 300 Ευρώ ανά παιδί μηνιαίως σε όλους τους μισθωτούς της Επιχείρησης, των οποίων τα παιδιά θα φιλοξενούνται σε Ιδιωτικούς ή Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

2. Τη χρηματοδότηση, για τη σχολική περίοδο 2011-2012, των Βρεφονηπιακών Σταθμών ευθύνης λειτουργίας ΤΑΥΤΕΚΩ με κάλυψη του κόστους από την Επιχείρηση έως 500 Ευρώ μηνιαίως ανά παιδί υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των απαιτούμενων για τη νόμιμη λειτουργία τους αδειών.
--------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ