Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 25/02.08.2011

Δ.Σ. 25/02.08.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 25ης/2.8.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-187 για την εκτέλεση του Έργου : «Δίκτυα Περιοχής Πειραιά».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :
1. Την αποδοχή της πρότασης της Διαγωνιζόμενης μειοδότριας εταιρείας «Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.» για αποδέσμευση και επιστροφή σε αυτήν της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της στο έργο: «Δίκτυα Περιοχής Πειραιά» του Διαγωνισμού με αριθ. Διακήρυξης ΔΔ-187.

2. Την κατακύρωση του έργου «Δίκτυα Περιοχής Πειραιά» συνολικού προϋπολογισμού 20.600.000 Ευρώ στο δεύτερο μειοδότη, την εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» με έκπτωση 30% στις τιμές μονάδας του τιμολογίου και συμβατικό τίμημα 14.420.000 Ευρώ.


Θέμα: Συμβάσεις αριθ., ΔΚΣΔ-155/2161101/9.2.2006/ΣΕΕ 971, ΔΚΣΔ-155/2161102/9.2.2006/ΣΕΕ 972, ΔΚΣΔ-155/2161103/ 9.2.2006/ΣΕΕ 973 & 974, ΔΚΣΔ-155/2161104/9.2.2006/ΣΕΕ 975 και ΔΚΣΔ-151/2151103/26.7.2006/ΣΕΕ 976, για την εκτέλεση των εργολαβιών: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.
Φιλική Διαπραγμάτευση και επίλυση των διαφορών της ενιαίας εκκαθάρισης των πιο πάνω εργολαβιών.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση Επιτροπής Φιλικής Διαπραγμάτευσης για θέματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων αριθ., ΔΚΣΔ-155/2161101, 2161102, 21161103, 2161104, και ΔΚΣΔ-151/2151103 με την Εταιρεία «ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.».


Θέμα: Επέκταση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία και έναρξη διαδικασίας ίδρυσης θυγατρικής εμπορικής εταιρείας με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. στην αγορά εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Τουρκία παρέχοντας έγκριση για την έναρξη διαδικασίας ίδρυσης θυγατρικής εταιρείας με έδρα την Κωνσταντινούπολη.


Θέμα : Σύμβαση ετήσιας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 50 MW από την εταιρεία ALPIQ.
Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 21/15.2.2011.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε τη μερική τροποποίηση της Σύμβασης Ετήσιας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, από την Εταιρεία Alpiq, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανακατανομή 50 MW σε μηνιαία βάση και για το χρονικό διάστημα από 1.7.2011 έως 31.12.2011.


Θέμα: Τροποποιήσεις Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου λόγω υπαγωγής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις τροποποιήσεις σχετικών Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με αγορές/πωλήσεις δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, Ηλεκτρικής Ενέργειας και διασυνδετικών δικαιωμάτων, προκειμένου όλες οι αρμοδιότητες που εκχωρούντο στο Γενικό Διευθυντή Εμπορίας, βάσει των εν λόγω Αποφάσεων, να εκχωρηθούν στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας λόγω αλλαγής οργανικής υπαγωγής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας, από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5386309/2008, για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 7,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από την περιοχή του νέου κόμβου ταινιοδρόμων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
-Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.
–Διακοπή προθεσμίας απόφασης επί της ένστασης της Αναδόχου εταιρείας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:
(α) Την αποδοχή αιτήματος της εταιρείας «ΤΕΚΑ Α.Ε.» για τη φιλική επίλυση, με τη διαδικασία του Φιλικού Διακανονισμού, διαφωνίας σχετικά με τη Σύμβαση αριθ. 5386309/2008, που αφορά το έργο: «Διακίνηση 7,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από την περιοχή του νέου κόμβου ταινιοδρόμων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
(β) Τη συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για το ως άνω θέμα και
(γ) Τη διακοπή της προθεσμίας για την απόφαση επί της ένστασης της Αναδόχου εταιρείας «ΤΕΚΑ Α.Ε.».


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5306313/2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 6,0 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένου από την 1η Λιγνιτική τομή του Ορυχείου Αμυνταίου».
Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού αριθ. 5306313/2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 6,0 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένου από την 1η Λιγνιτική τομή του Ορυχείου Αμυνταίου» δεδομένου ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό για την Επιχείρηση.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5396311/2009 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 15,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρού - ημίσκληρου υπερκειμένου από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων Ορυχείου Αμυνταίου».
Επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού της πιο πάνω Σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επαύξηση του προϋπολογισμού του Έργου: «Διακίνηση 15,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρού - ημίσκληρου υπερκειμένου από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων Ορυχείου Αμυνταίου» κατά 50% ή 9.150.000,00 Ευρώ με αντίστοιχη παράταση της ημερομηνίας πέρατος του Έργου με βάση το άρθρο 2, παράγρ. 7 του Συμφωνητικού της Σύμβασης


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 9038251/6.4.2009 για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ), ισχύος 11 MW έκαστο, στον ΑΣΠ Λέσβου.
Παράταση του χρόνου παράδοσης των πιο πάνω Η/Ζ.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των δύο (2) Η/Ζ της Σύμβασης 9038251/06.04.2009 κατά 21 ημέρες το 1ο Η/Ζ και 29 ημέρες για το 2ο Η/Ζ αντίστοιχα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΔΕΗ Α.Ε., με την προϋπόθεση ότι ο Οίκος WARTSILA FINLAND OY θα εγγυηθεί την απρόσκοπτη λειτουργία των Η/Ζ, για ένα επιπλέον έτος (έως 31.01.2012), από την ημερομηνία που έγιναν οι διορθωτικές παρεμβάσεις και υπεβλήθη η σχετική έκθεση από τον Οίκο (01.02.2011), λόγω του προβλήματος των ταλαντώσεων, από υπαιτιότητα του συνδέσμου.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11 67 102 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών, με κινητήρες Ντήζελ, συνολικής καθαρής ισχύος 25,18 MW στον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου και συνολικής καθαρής ισχύος 21,403 MW στον ΑΣΠ Μυκόνου, με καύσιμο πετρέλαιο Ντήζελ».
Συναινετική διαδικασία για ολοκλήρωση της πιο πάνω Σύμβασης.

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση της Σύμβασης αριθ. ΔΜΚΘ – 11 67 102, για την εκτέλεση του Έργου:«Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, με κινητήρες Ντήζελ, συνολικής καθαρής ισχύος 25,18 MW στον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου και συνολικής καθαρής ισχύος 21,403 MW στον ΑΣΠ Μυκόνου, με καύσιμο πετρέλαιο Ντήζελ», που σχετίζονται με:

- Αποζημίωση της Αναδόχου εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE», λόγω πρόσθετων εργασιών που εκτέλεσε και λόγω πρόσθετων δαπανών που υπεβλήθη εξαιτίας διακοπής εργασιών.
- Τροποποίηση στην κατασκευή της δεξαμενής καυσίμου των 5.000 m3.
- Αναθεώρηση της Λίστας Υλικών και Τιμών της Παρτίδας της Ρόδου.
- Τροποποίηση των Προθεσμιών Πέρατος του Έργου, των δοκιμών απόδοσης, της Περιόδου Εγγύησης, καθώς και της διάρκειας συντήρησης του Έργου.
- Τροποποιήσεις στη διαδικασία Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου.


Θέμα: Σύναψη Σύμβασης Μακροχρόνιας Συντήρησης του Αεριοστροβίλου General Electric τύπου PG9351FA + e DLN2 Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, Σύμβασης Μακροχρόνιας Συντήρησης του Αεριοστροβίλου General Electric τύπου PG 9351 FA+e της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο V του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου μέχρι τη συμπλήρωση 72.000 ισοδυνάμων ωρών λειτουργίας ή έως 31/12/2017, ότι συμβεί πρώτο, με τον Οίκο ΜΕΤΚΑ Α.Ε., Ανάδοχο της αρχικής Σύμβασης Συντήρησης αριθ. ΔΥΚΠΠ - 1504671 που ολοκληρώθηκε, έναντι του συνολικού συμβατικού τιμήματος των 17.786.545,34 Ευρώ, με τιμές 2010.
Η Σύμβαση περιλαμβάνει προμήθεια καινούργιων ανταλλακτικών, την ανακαίνιση χρησιμοποιημένων κύριων ανταλλακτικών και την μετάκληση τεχνικών για επί τόπου υπηρεσίες για την εκτέλεση των προγραμματισμένων συντηρήσεων του αεριοστροβίλου.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11 45 201 για την εκτέλεση του Έργου: «Αναβάθμιση Πύργων Ψύξεως Μονάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου».
Αποζημιώσεις Αναδόχου λόγω πρόσθετων εργασιών, καθυστέρησης επανεκκίνησης της Μονάδας ΙΙΙ και καθυστέρησης διάθεσης του Πύργου ψύξης της Μονάδας ΙV για έναρξη των εργασιών της αναβάθμισης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή αποζημίωσης στην Κοινοπραξία «SPX Cooling Technologies GmbH – ENET S.A.», Ανάδοχο της Σύμβασης αριθ. ΔΜΚΘ – 11 45 201 για την εκτέλεση του Έργου: «Αναβάθμιση Πύργων Ψύξεως Μονάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου».


Θέμα: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τις παραλλαγές των Γ.Μ.:
- 150 KV Λάρυμνα – Λαμία (ΛΛΣ 37Ν ÷ 39Ν)
- 400 KV Αχαρναί – Πτολεμαΐδα (ΑΠ 405Ν ÷ 407Ν)
- 400 KV Καρδιά – Δίστομο (208Ν, 209Ν)

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 1.795,84 τ.μ. για την εγκατάσταση των πύργων των παραλλαγών των Γ.Μ. 150KV «Λάρυμνα – Λαμία (ΛΛΣ 37Ν÷39Ν)», Γ.Μ. 400KV «Αχαρναί – Πτολεμαΐδα (ΑΠ 405Ν÷407Ν)» και Γ.Μ. 400KV «Καρδιά - Δίστομο (208Ν, 209Ν)», καθώς και για την αναγκαστική σύσταση ζώνης δουλείας για τη διέλευση των αγωγών των άνω αναφερόμενων Γραμμών Μεταφοράς σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους 352,94μ. και πλάτους 40μ. για την πρώτη και 50μ. για την δεύτερη Γραμμή Μεταφοράς στο Νομό Φθιώτιδας για τις ανάγκες της ΕΡΓΟΣΕ.


Θέμα: Λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη έγκριση χρηματοδότησης εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. των Βρεφονηπιακών Σταθμών που δεν θα έχουν εξασφαλίσει έως την 1.9.2011, την απαιτούμενη από το Νόμο άδεια λειτουργίας. 


                                                 ---------- . ----------

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 25ης/2.8.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.


Θέμα: Παραχώρηση του 3ου και 4ου ορόφου του κτηρίου, επί της οδού Βερανζέρου, αριθ. 57, στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - ΚΗΕ.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης αποφάσισε όπως η ΔΕΗ Α.Ε., βάσει των διατάξεων του Ν.1264/82 (Άρθρο 16, παρ. 5) εξακολουθήσει να παρέχει για χρήση και στέγαση στην πλέον ΑΣΟΠ/ΔΕΗ δύο ορόφους κτηρίου, μετά των κοινόχρηστων παροχών αυτού.


                                               ---------- . ----------Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ