Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 24/26.07.2011

Δ.Σ. 24/26.07.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης/26.7.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Υλοποίηση Επικοινωνιακής Πολιτικής της ΔΕΗ Α.Ε. και διαδικασίες επιλογής Αναδόχου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού με τη Διαδικασία των Διαπραγματεύσεων μετά από προηγούμενη προκήρυξη, για την επιλογή διαφημιστικής εταιρείας – συμβούλου που θα αναλάβει την επικοινωνιακή προβολή της ΔΕΗ Α.Ε. για δύο έτη.


Θέμα: Μίσθωση του ακινήτου επί των οδών Καλλιρρόης 5, Περραιβού & Κοκκίνη στην Αθήνα, για τη μεταστέγαση Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μίσθωση του ακινήτου επί των οδών Καλλιρόης 5, Περραιβού και Κοκκίνη στην Αθήνα, συνολικής επιφανείας 3.435 τ.μ., έναντι μηνιαίου μισθώματος 38.000 Ευρώ, πλέον το ½ τέλος χαρτοσήμου, με σκοπό τη μεταστέγαση Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της Επιχείρησης .


Θέμα: Παρακράτηση σε δόσεις των ποσών που θα περικοπούν από τη μισθοδοσία των απεργών μισθωτών λόγω συμμετοχής τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις του Ιουνίου 2011.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παρακράτηση σε δόσεις, των προς περικοπή ποσών, από τη μισθοδοσία των μισθωτών που συμμετείχαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 2101114/10.12.2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Ελευσίνας».
Υποκατάσταση του Αναδόχου του πιο πάνω Έργου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποκατάσταση του Αναδόχου του Εργου «Δίκτυα Περιοχής Ελευσίνας» εταιρείας «ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ», από την εταιρεία «ΣΧΣ ΑΤΕΕ» και την ευθύνη καθεμιάς εταιρείας πλήρως και από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο, έναντι της Επιχείρησης για την άρτια εκτέλεση της Σύμβασης.


Θέμα: Συνδρομή της ΔΕΗ Α.Ε. στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, προς ενίσχυση του συστήματος Παραγωγής Κύπρου, μέσω διάθεσης μισθωμένων φορητών Η/Ζ συνολικής ισχύος 70 MW, λόγω πολύ μεγάλης καταστροφής του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, για την υλοποίηση της συνδρομής της ΔΕΗ Α.Ε. στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), προς ενίσχυση του Συστήματος Παραγωγής Κύπρου, λόγω της πολύ μεγάλης καταστροφής του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού, τη διάθεση μισθωμένων φορητών Η/Ζ συνολικής ισχύος 70 MW.


                                               ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ