Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 23/12.07.2011

Δ.Σ. 23/12.07.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 23ης/12.7.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα :         Σύναψη Μακροχρόνιων Συμβάσεων για την προμήθεια καινούργιων και ανακαίνιση χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών θερμών μερών για τους δύο Αεριοστροβίλους (Α/Σ) τύπου «GT8B» κατασκευής ALSTOM της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου που είναι εγκατεστημένη στον ΑΗΣ Χανίων Κρήτης.

 

 

Περίληψη : Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγρ. 3γ του άρθρου 26 του ΠΔ 59/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις  της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και την παρ. 2.γ του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ ΔΕΗ, ως εξής:

 

1.     Μακροχρόνιας Σύμβασης, ισχύος μέχρι 31.12.2016, με τον Οίκο ALSTOM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για προμήθεια καινούργιων γνήσιων ανταλλακτικών με τα παρελκόμενά τους και των αναλωσίμων υλικών των Αεριοστροβίλων τύπου «GT8B»  της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου του ΑΗΣ Χανίων, κατασκευής του Οίκου ALSTOM, έναντι συνολικού προϋπολογισμένου τιμήματος 12.000.000 Ευρώ με τιμές 2010. 

 

2.     Μακροχρόνιας Σύμβασης, ισχύος μέχρι 31.12.2016, με τον Οίκο ALSTOM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την ανακαίνιση χρησιμοποιημένων κύριων ανταλλακτικών των Αεριοστροβίλων τύπου «GT8B» της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου του ΑΗΣ Χανίων, κατασκευής του Οίκου ALSTOM, έναντι συνολικού προϋπολογισμένου τιμήματος  1.540.000 Ευρώ με τιμές 2010.

 

---------- . ----------

 

Θέμα :         Διάθεση υδρολογικών στοιχείων στους Αναδόχους των μελετών της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης του Ν. 3199/2003.

 

 

Περίληψη : Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δωρεάν χορήγηση υδρολογικών στοιχείων, δηλαδή μηνιαίων στοιχείων μετεωρολογικών παρατηρήσεων και χρονοσειρών μέσων μηνιαίων παροχών, στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) προκειμένου να διατεθούν στους Αναδόχους των μελετών της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης του Ν. 3199/2003, ως χορηγία προς το Ελληνικό Δημόσιο και συμβολή της ΔΕΗ Α.Ε. στη χάραξη της Εθνικής πολιτικής υδάτων.        

 

---------- . ----------

 

 

Θέμα:            Χρηματοδότηση Έργων Ανάπτυξης και Προμήθειας Εξοπλισμού για το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου του Νομού Ευβοίας.

 

 

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση της χρηματοδότησης έργων υποδομής και ανάπτυξης καθώς και προμήθειας εξοπλισμού για το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου του Νομού Ευβοίας κατά 912.500 Ευρώ και, ως εκ τούτου, το συνολικό ποσόν της υπόψη χρηματοδότησης θα ανέλθει σε 1.627.500 Ευρώ.

      

---------- . ----------

 

Θέμα:            Συμβάσεις ρύθμισης οφειλών & προμήθειας λιγνίτη μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της Γ.Μ.Μ.Α.Ε.  ΛΑΡΚΟ.

 

 

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.

                  

---------- . ----------

 

Θέμα:         Αναθεώρηση υφισταμένων διαδικασιών & εγκριτικών δικαιοδοσιών στα θέματα διακανονισμών οφειλών από λογαριασμούς ρεύματος.

 

 

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα διαδικασία στα θέματα διακανονισμών για τους πελάτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξόφληση των λογαριασμών τους.

 

 

---------- . ----------

 

 

Θέμα:         Απόδοση της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους Ασφαλιστικούς Φορείς Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε..

 

 

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατανομή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους Ασφαλιστικούς φορείς του Προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Απριλίου 2010, κατά 60% στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ και 40% στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ.

 

 

---------- . ----------

 

 

 

 

 

Θέμα:         Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ – 41104/20.6.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Έργα  Πολιτικού Μηχανικού του νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης 400/150kV στη Μεγαλόπολη».

                    Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού

 

 

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΜ – 41104/20.6.2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Έργα  Πολιτικού Μηχανικού του νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης 400/150kV στη Μεγαλόπολη» και ανέθεσε την κατασκευή του έργου στον πρώτο τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο «ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΕΕ», ο οποίος υπέβαλε προσφορά έναντι τιμήματος οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων επτακοσίων επτά Ευρώ και δέκα λεπτών (8.183.707,10 Ευρώ), σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την υποβληθείσα προσφορά του.

 

 

---------- . ----------

 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ