Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 20/16.06.2011

Δ.Σ. 20/16.06.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 20ης/16.6.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:  Καταβολές προς ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και ΟΚΔΕ/ΔΕΗ-ΚΗΕ.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναστολή, των πάσης φύσεως οικονομικών ενισχύσεων – επιχορηγήσεων και καταβολών από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και τον ΟΚΔΕ/ΔΕΗ-ΚΗΕ μέχρι να διευθετηθεί αρμοδίως το θέμα.


Θέμα:   Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου του ΚΕΚ ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον κ. Δημήτριο Καρέλη (Α.Μ.Π. 49635), Διευθυντή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Διευθυντή του ΚΕΚ ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ, ως Νόμιμο Εκπρόσωπο του ΚΕΚ ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ.


Θέμα:   Σύμβαση αριθ. 5278329/2007 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 7,0 x 106 (-25%, +50%) Μ3 στ. σκληρών σχηματισμών από την περιοχή του νέου κόμβου ταινιοδρόμων και από την προτομή του Τομέα 7 του ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Αίτημα του αναδόχου για επίλυση διαφωνίας με φιλικές διαπραγματεύσεις και συγκρότηση Επιτροπής.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την εξέταση του αιτήματος του Αναδόχου της σύμβασης αριθ. 5278329/2007 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 7,0 x 106 (-25%, +50%) Μ3 στ. σκληρών σχηματισμών από την περιοχή του νέου κόμβου ταινιοδρόμων και από την προτομή του Τομέα 7 του ορυχείου Νοτίου Πεδίου» και όρισε την Επιτροπή.


Θέμα:    Διαγωνισμός αριθ. 5306314/2010 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 9,2 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών για τη σύνδεση του Νέου κόμβου με τις τομές υπερκειμένων και τους αποθέτες υπερκειμένων Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,2 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών για τη σύνδεση του Νέου κόμβου με τις τομές υπερκειμένων και τους αποθέτες υπερκειμένων Ορυχείου Νοτίου Πεδίου», στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΑΚΜΗ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5306314/2010 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 16.380.000 Ευρώ.


Θέμα:   Κατάρτιση Σύμβασης – Πλαισίου μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΟΣΕ, με σκοπό την πραγματοποίηση του Έργου της αποξήλωσης παλαιού και κατασκευής νέου τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, λόγω ανάπτυξης του Ορυχείου Νοτιοδυτικού πεδίου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατάρτιση Σύμβασης – Πλαισίου μεταξύ ΔΕΗ και ΟΣΕ, με σκοπό την πραγματοποίηση του Έργου της αποξήλωσης παλαιού και κατασκευής νέου τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, λόγω ανάπτυξης του Ορυχείου Νοτιοδυτικού πεδίου.

Στη Σύμβαση – Πλαίσιο θα υπάρχουν προβλέψεις για τις επιμέρους φάσεις του Έργου, που θα υλοποιηθούν μέσω επιμέρους Συμβάσεων.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ/2180474 για την εκτέλεση του Έργου : «Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής 150 kv/Μ.Τ. κλειστού τύπου GIS ΡΟΔΟΥ».

Διατήρηση ή μη της πιο πάνω Σύμβασης μετά τη διακοπή εργασιών που επεβλήθη στις 19.11.2009 από την Πολεοδομία Ρόδου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, λόγω της αναγκαιότητας του Έργου, τη διατήρηση σε ισχύ της Σύμβασης αριθ. ΔΔ/2180474 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής 150 kv/Μ.Τ. κλειστού τύπου GIS ΡΟΔΟΥ», της οποίας οι εργασίες διακόπηκαν στις 19.11.2009 από την Πολεοδομία Ρόδου και τη Νομαρχία Δωδεκανήσου, εν αναμονή και των τελικών δικαστικών αποφάσεων.


Θέμα:   Παραχώρηση κτηρίου στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - ΚΗΕ.

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης αποφάσισε όπως η ΔΕΗ Α.Ε., βάσει των διατάξεων του Ν.1264/82 (Άρθρο 16, παρ. 5) εξακολουθήσει να παρέχει για χρήση και στέγαση στην πλέον ΑΣΟΠ/ΔΕΗ κτήριο, μετά των κοινόχρηστων παροχών αυτού.

 

                                              ---------- . ----------

 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ