Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 19/07.06.2011

Δ.Σ. 19/07.06.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 19ης/7.6.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:  Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΜ – 99239 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της Γραμμής Μεταφοράς Διπλού Κυκλώματος 400 kV ΚΥΤ Αλιβερίου – Σύστημα (ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου – ΚΥΤ Λάρυμνας)».

                   - Παράταση της προθεσμίας πέρατος του πιο πάνω Έργου.

                   - Έγκριση υποπρομηθευτή της σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση κατά 3 μήνες του συμβατικού χρόνου πέρατος του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της Γραμμής Μεταφοράς Διπλού Κυκλώματος 400 kV ΚΥΤ Αλιβερίου – Σύστημα (ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου – ΚΥΤ Λάρυμνας)» και όρισε ως νέα ημερομηνία πέρατός του την 17.4.2012. Επίσης εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή Μεταφοράς να εγκρίνει περαιτέρω παράταση μέχρι και 4 μήνες επιπλέον.

Τέλος, ενέκρινε τον Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ως υποπρομηθευτή στη σύμβαση για τη προμήθεια του 50% των καλωδίων kV, καθώς και του 100% του καλωδίου οπτικών ινών, με μείωση του τιμήματος κατά 90.000 Ευρώ.


Θέμα
:   Ολική ανάκληση απαλλοτρίωσης για τον Υ/Σ 150/20KV/ΜΤ ΣΙΝΔΟΥ ΙΙ.

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης χώρου στο Νομό Θεσσαλονίκης συνολικού εμβαδού 14.025 μ2 για τις ανάγκες εγκατάστασης του Υ/Σ 150KV/20KV/ΜΤ ΣΙΝΔΟΥ ΙΙ που είχε απαλλοτριωθεί με το ΦΕΚ 353/ΑΑΠ/11-08-08.


Θέμα:  Προσθήκη καθ’ ύψος και επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της ΔΠΛΡ και κατασκευή νέου Κ/Δ 150/20 KV ΤΑΥΡΟΥ.

Τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 221/10.11.2009.

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου, που θα περιλαμβάνει την προσθήκη καθ’ ύψος και επέκταση στο υπάρχον Εκτυπωτικό Κέντρο ενός κτιρίου για τις ανάγκες της ΔΠΛΡ και ενός δεύτερου κτιρίου ανεξάρτητου των ανωτέρω, στο ίδιο ιδιόκτητο οικόπεδο επί της οδού Πειραιώς 247-249 για τις ανάγκες του νέου Κέντρου Διανομής Ταύρου, συνολικού προϋπολογισμού 18.600.000 Ευρώ.


Θέμα:  Συμβάσεις αριθ. 5017051/5.8.2008 και 5017052/5.8.2008 για τον εμποτισμό ξυλείας της ΔΕΗ Α.Ε..

Διετής επέκταση των πιο πάνω Μακροχρόνιων Συμβάσεων.

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διετή επέκταση των Μακροχρόνιων Συμβάσεων Νο 5017051/5.8.2008 και Νο 5017052/5.8.2008 με τη Κοινοπραξία των Οίκων ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε. Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΕΘ Α.Ε. – ΔΡΙΤΣΑ  ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ και τον Οίκο KNC Α.Ε. αντίστοιχα, για τον εμποτισμό και επανεμποτισμό ξυλείας ΔΕΗ Α.Ε..


Θέμα
: Συμβάσεις για την προμήθεια διαφόρων ειδών καλωδίων και αγωγών της Διανομής, αριθ. :
    

  • 5030031/25.10.2010 και Συμπληρωματική Σύμβαση Νο 1/14.1.2011 αυτής καθώς και 5030041/4.11.2010 και Συμπληρωματική Σύμβαση Νο 1/10.1.2011 αυτής
  • 5030032/25.10.2010 και 5030042/29.11.2010.
  • 5030033/13.10.2010.
  • 5030034/25.10.2010 και Συμπληρωματική Σύμβαση Νο 1/12.1.2011 αυτής.

Μετάθεση για το έτος 2012, μετά από αίτημα της Επιχείρησης και νέα χρονοδιαγράμματα αριθμού παραδόσεων των πιο πάνω Συμβάσεων.

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετάθεση για το έτος 2012, μετά από αίτημα της Επιχείρησης, και καθόρισε νέα χρονοδιαγράμματα αριθμού παραδόσεων, των παρακάτω Συμβάσεων με τους Οίκους:

  •  5030031/25.10.2010 και της Συμπληρωματικής Σύμβασης Νο 1/14.1.2011 αυτής καθώς και 5030041/4.11.2010 και της Συμπληρωματικής Σύμβασης Νο 1/10.1.2011 αυτής, με τον Οίκο NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ.       

  •   5030032/25.10.2010 και 5030042/29.11.2010, με τον Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε..

  •   5030033/13.10.2010 με τον Οίκο ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε..

  •  5030034/25.10.2010 και της Συμπληρωματικής Σύμβασης Νο 1/12.1.2011 αυτής, με τον    Οίκο ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ – ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΑΒΕΕ, για την προμήθεια διαφόρων ειδών  καλωδίων και αγωγών της Διανομής.


Θέμα
:  Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 1121302 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ Λαυρίου. - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Μονάδας Νο 5, Συνδυασμένου Κύκλου επί ενός άξονα, καθαρής ισχύος 377,66 MW, με φυσικό αέριο».

Παράταση διαδικασίας Φιλικού Διακανονισμού.

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιπλέον παράταση μέχρι 31.7.2011 του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού θα υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχετικό Πρακτικό με τις προτάσεις της.


Θέμα:  Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας (Strategic Cooperation Agreement) μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Sinovel Wind Group Co. Ltd.

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την από 12.4.2011 Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας (Strategic Cooperation Agreement) μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Sinovel Wind Group Co. Ltd. και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., όπως προβούν σε διαπραγματεύσεις με τη Sinovel Wind Group Co. Ltd. για την κατάρτιση της οριστικής μεταξύ τους Σύμβασης.


Θέμα:   Διαγωνισμός για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Μελών των Συμβουλίων Διεύθυνσης και των Διευθυντών ΒΟΚ της ΔΕΗ Α.Ε. (P.P.C. S.A. DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY INSURANCE).

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού  αριθ. ΔΑΝΠ/1 – 2011 και την ανάθεση της «Ασφαλιστικής Κάλυψης ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΒΟΚ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. (P.P.C S.A. DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY INSURANCE)» στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ», διάρκειας ενός (1) έτους, από την υπογραφή της σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη, με δικαίωμα από τη ΔΕΗ Α.Ε. για δύο (2) ακόμη ετήσιες ανανεώσεις, μετά από συμφωνία των μερών, με αναδρομική ισχύ της κάλυψης για το ανώτατο χρονικό διάστημα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, με τίμημα 128.000 Ευρώ και ανώτατο όριο κάλυψης 50 εκ. Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της συνολικής προσφοράς της.


Θέμα:  Μίσθωση ακινήτου επί των οδών Λένορμαν 195 & Αμφιαράου στην Αθήνα, για τη μεταστέγαση της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων.

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μίσθωση του ακινήτου επί των οδών Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, στην Αθήνα, συνολικής επιφανείας 5.294,28 τ.μ., έναντι αρχικού μηνιαίου μισθώματος 43.000 Ευρώ για την πρώτη εξαετία της μίσθωσης και 40.000 Ευρώ για την παράτασή της, με σκοπό τη μεταστέγαση Κεντρικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης.


Θέμα:  Διαγραφή του Οίκου ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ από τους Πίνακες Προμηθευτών Αποζευκτών και Ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ. της Διανομής.

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διαγραφή του Οίκου ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ από τον Πίνακα προμηθευτών Αποζευκτών ΜΤ και τον αντίστοιχο Πίνακα Ασφαλειοαποζευκτών Υπαίθρου 20 kV με μονωτήρες πορσελάνης.


                                                --------- . ----------

 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ