Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 16/03.05.2011

Δ.Σ. 16/03.05.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 16ης/3.5.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα:     Παροχή εγγύησης προς την τράπεζα HSBC BANK plc για τη χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους 8,5 εκατ. Ευρώ (με σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό) υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παροχή εγγύησης εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. προς την τράπεζα HSBC BANK plc υπέρ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για τη χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού 8,5 εκατ. Ευρώ, δυνάμει σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό.

 
Θέμα:    Αναγκαστική Απαλλοτρίωση αναγκαίας έκτασης περιοχής Φόδελε του Δήμου Μαλεβιζίου του Νομού Ηρακλείου Κρήτης για τις ανάγκες κατασκευής και λειτουργίας του ΑΗΣ ΚΟΡΑΚΙΑΣ μετά των αναγκαίων βοηθητικών εγκαταστάσεων και την πρόσβαση στο χώρο, στη θέση ΚΟΡΑΚΙΑ – ΠΑΛΑΙΟΙ ΓΑΛΗΝΟΙ.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 2.694.453,76 τ.μ.   στην περιοχή Φόδελε, του Δήμου Μαλεβιζίου, του Νομού Ηρακλείου, της Νήσου Κρήτης για την κατασκευή του νέου ΑΗΣ ΚΟΡΑΚΙΑΣ συνολικής ισχύος 520 MW, των αναγκαίων βοηθητικών εγκαταστάσεων και την πρόσβαση στο χώρο.


Θέμα:    - Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ – 611009 για την προμήθεια μηχανελαίων αργοστρόφων και μεσοστρόφων θαλασσίων μηχανών.

Ματαίωση  του  πιο  πάνω Διαγωνισμού.

         - Διενέργεια Διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών σε ελαιολιπαντικά θαλασσίων μηχανών για το υπόλοιπο του έτους 2011.

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ – 611009 για την προμήθεια μηχανελαίων αργοστρόφων και μεσοστρόφων θαλασσίων μηχανών και τη διενέργεια νέου.


Θέμα:       Εξασφάλιση λειτουργίας του Ορυχείου Αχλάδας, το οποίο εκμεταλλεύεται η εταιρεία « ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.», για την ομαλή τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης.

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις της Σύμβασης  αριθ. ΔΥΠΟΡ – 2007001 που αφορά προμήθεια λιγνίτη στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Μελίτης από την εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.».

 

---------- . ----------

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ