Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 13/15.04.2011

Δ.Σ. 13/15.04.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης/15.4.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα:      Κατασκευή Νέου Σταθμού Παραγωγής στη θέση «Σαρακήνα» του Δήμου Μανταμάδου της νήσου Λέσβου.

 

Περίληψη:     Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών αδειοδότησης κατασκευής νέου Σταθμού Παραγωγής και λιμενικών εγκαταστάσεων, στη θέση «Σαρακήνα», του Δήμου Μανταμάδου, της Νήσου Λέσβου, συνολικής ισχύος 120 MW και τη σύσταση επιτροπής διενέργειας έρευνας και διαπραγματεύσεων, για την αγορά της απαιτούμενης έκτασης, 300 στρεμμάτων, στην πιο πάνω θέση.

 

 

Επίσης ενέκρινε όπως η αρμόδια Υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, συνεκτιμήσει τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει, σχετικά με το πρόγραμμα διασυνδέσεων των νησιών του Βορείου Αιγαίου και την κατασκευή Υβριδικού Σταθμού στη νήσο Λέσβο και προωθήσει σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.

 

 

 

Θέμα:         -Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11 62 202/Α1 για τη «Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών με κινητήρες Ντήζελ, καθαρής συνολικής ισχύος 25,707 MW, με καύσιμο πετρέλαιο Ντήζελ, εγκατάσταση στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης (Μονάδα ΙV) και λειτουργία αυτών για την ενίσχυση της εφεδρείας του Νοτίου Συστήματος κατά τη χρονική περίοδο από 15.6 έως 15.8 των ετών 2008 έως και 2010».

-Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11 62 202/Α2 για τη «Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών με κινητήρες Ντήζελ, καθαρής συνολικής ισχύος 34,293 MW, με καύσιμο πετρέλαιο Ντήζελ, εγκατάσταση στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης (Μονάδα ΙV) και λειτουργία αυτών για την ενίσχυση της εφεδρείας του Νοτίου Συστήματος κατά τη χρονική περίοδο από 15.6 έως 15.8 των ετών 2008 έως και 2010».

Παράταση μίσθωσης των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών των πιο πάνω Συμβάσεων, ήτοι, από 20.6.2011 έως και 20.8.2011.

 

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναφορικά με τις Συμβάσεις αριθ., ΔΜΚΘ – 11 62 202/Α1 με τον Οίκο  ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και ΔΜΚΘ – 11 62 202/Α2 με τον Οίκο  DAMCO ENERGY S.A., που αφορούν μίσθωση Φορητών Η/Ζ στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης κατά τη χρονική περίοδο από 15.6 έως και 15.8 των ετών 2008 έως και 2010, την παράταση της μίσθωσης των Η/Ζ των ανωτέρω Συμβάσεων για το χρονικό διάστημα από 20.6.2011 έως και 20.8.2011. 


 

Θέμα:        Σύνταξη και έγκριση τευχών διακήρυξης διαγωνισμού, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, για την εκτέλεση χωματουργικού Έργου στο Δυτικό τμήμα του πεδίου Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.

 

 

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή Ορυχείων για σύνταξη και έγκριση Τευχών Διακήρυξης, που αφορά την εκτέλεση χωματουργικού   έργου στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

 

 

 

Θέμα:            Διαγωνισμός αριθ. 5306318/2010 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 14,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την Ανατολική Επέκταση Κομάνου».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

 

 

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου «Διακίνηση 14,0 × 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την Ανατολική Επέκταση Κομάνου» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ. ΑΤΕΒΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5306318/2010 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 15.004.800 Ευρώ.

 

 

 

Θέμα:         Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), για την υλοποίηση επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό τομέα.

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), για την υλοποίηση επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό τομέα και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αρθ. Ζερβό για την υπογραφή του πιο πάνω Μνημονίου.

 

 

Θέμα:            Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή της Γραμμής Μεταφοράς 400 ΚV ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΘΗΝΑ-ΑΧΕΛΩΟΣ)-Σ/Ζ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ-ΚΥΤ ΠΑΤΡΩΝ.

 

 

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 2.061 μ2 για την εγκατάσταση των πύργων και 3.726.73 μ3 για το χώρο σύνδεσης των υπογείων καλωδίων με τα εναέρια καλώδια της Γ.Μ. 400 KV «ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΘΗΝΑ-ΑΧΕΛΩΟΣ)-Σ/Ζ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ-ΚΥΤ ΠΑΤΡΩΝ» καθώς και για την αναγκαστική σύσταση ζώνης δουλείας για τη διέλευση των αγωγών της άνω αναφερόμενης Γ.Μ., σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους 2.733,41μ. και πλάτους 50μ. στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

 

 

 

 

Θέμα:            Οργανωτικός και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

 

 

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση του Οργανωτικού και Λειτουργικού Ανασχεδιασμού της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Επιχείρησης, στην εταιρεία Price Waterhouse Coopers Business Solutions S.A. (PWC).

 

 

 

 

 

Θέμα:         Προσλήψεις τακτικού προσωπικού στη ΔΕΗ Α.Ε. για κάλυψη αναγκών έτους 2011 και προώθηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των Προκηρύξεων υπ’ αριθ. 1/2007, 2/2007 και 1/2008.

 

 

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επιστολή, με συνημμένο αναλυτικό υπόμνημα, που αφορά στις προσλήψεις τακτικού προσωπικού στην Επιχείρηση, η οποία θα απευθύνεται προς τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, θα κοινοποιείται δε, στο Γραφείο Πρωθυπουργού, στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στο ΑΣΕΠ.

 

 

 

---------- . ----------

 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ