Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 12/30.03.2011

Δ.Σ. 12/30.03.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 12ης/30.3.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Επιπρόσθετες εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Βορείων Διασυνδέσεων για τη χρονική περίοδο 1.3.2011 έως 31.12.2011.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε μπάντα (σταθερή ισχύς όλο το 24ωρο) από την εταιρεία EFT συνολικής ποσότητας 367,2 GWh κατά μέγιστο, μέσω Βορείων Διασυνδέσεων της χώρας, για το χρονικό διάστημα 1.3.2011 - 31.12.2011 και εξουσιοδότησε το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας ή τον αναπληρωτή του, όπως διαπραγματευτεί τους επιμέρους όρους και υπογράψει τις συμβάσεις με την εν λόγω εταιρεία καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για την υλοποίησή τους.Θέμα: Συμβάσεις αριθ. ΔΔ-171/2173138/24.1.2008 και ΔΔ/171/2173144/23.1.2008 για την εκτέλεση, αντίστοιχα, των Έργων : "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ" και "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ".
Παράταση της διάρκειας ισχύος των πιο πάνω Συμβάσεων.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της διάρκειας ισχύος (συνολικής προθεσμίας) για τρεις (3) μήνες των παρακάτω ισχυουσών Εργολαβικών Συμβάσεων, με τις ίδιες μηνιαίες επιδόσεις και τις ίδιες εκπτώσεις που προβλέπονται στις υπόψη ισχύουσες Συμβάσεις αντίστοιχα και με αύξηση του Συνολικού Συμβατικού Τιμήματός τους ως εξής:


         Έργο                             Αριθμός
     Σύμβασης     
     Ανάδοχος                         Αύξηση Συμβατικού
    Τιμήματος       
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΔ-171/2173138/24.01.08 EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ 280.000 Ευρώ
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΔ-171/2173144/23.01.08 EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ 100.000 Ευρώ


Θέμα: Αναγκαστική απαλλοτρίωση κτηματικής περιοχής 430.669,42 τ.μ. (ΟΠΚ 2) στις Τοπικές Κοινότητες, Ποντοκώμης, Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης, Κομάνου και Μαυροπηγής, Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του Ορυχείου Νοτιοδυτικού Πεδίου της ΔΕΗ Α.Ε.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την απαλλοτρίωση κτηματικής περιοχής 430.669,42 τ.μ. (ΟΠΚ 2) στις Τοπικές Κοινότητες, Ποντοκώμης, Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης, Κομάνου και Μαυροπηγής, Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του Ορυχείου Νοτιοδυτικού Πεδίου της ΔΕΗ Α.Ε.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ - 41002/14.10.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Προμήθεια και Εγκατάσταση Καλωδίων για τις υπόγειες γραμμές μεταφοράς απλού κυκλώματος 150 Kv,
Α) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι (Υ/Σ ΔΟΞΑΣ),
Β) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ II (Υ/Σ ΕΥΟΣΜΟΥ),
Γ) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ IX (Υ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗΣ)".
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΜ-41002/14.10.2010 για την εκτέλεση του Έργου : "Προμήθεια και Εγκατάσταση Καλωδίων για τις υπόγειες γραμμές μεταφοράς απλού κυκλώματος 150ΚV, Α) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I (Υ/Σ ΔΟΞΑΣ), Β) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ II (Υ/Σ ΕΥΟΣΜΟΥ), Γ) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ IX (Υ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗΣ)" και ανέθεσε την κατασκευή του έργου στον πρώτο τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.", ο οποίος υπέβαλε προσφορά, έναντι τιμήματος οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών Ευρώ (8.467.783 Ευρώ), σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την υποβληθείσα προσφορά του.


                                                                 ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ