Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 11/28.03.2011

Δ.Σ. 11/28.03.2011ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 11ης/28.3.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ένατης εταιρικής χρήσης (1.1.2010 - 31.12.2010) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

1. Την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει:

1.1. Την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της χρήσεως 1.1.2010 - 31.12.2010, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση.


1.2. Τη δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.


1.3. Τις Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), για την περίοδο 1.1.2010 - 31.12.2010, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:


- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

- Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

- Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

- Κατάσταση Ταμειακών Ροών

- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών, καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.


1.4. Τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές καταστάσεις (ως προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο στις οποίες περιλαμβάνονται Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής, Προμήθειας και Διαχειριστών Δικτύου του Συνόλου της Επιχείρησης.

Ειδικότερα:


- Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής, Προμήθειας και Διαχειριστή Δικτύου του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.

- Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Διανομής και Προμήθειας της Κρήτης.


- Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Διανομής και Προμήθειας Λοιπών μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.

- Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για το Διαχειριστή μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.


- Μεθοδολογία και κανόνες κατανομής που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να καταρτισθούν οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί με τη ΡΑΕ.2. Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων


                                                                                                                 ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ