Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 10/18.03.2011

Δ.Σ. 10/18.03.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 10ης/18.3.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Σύμβαση αριθ. ILH-2 (1234002) για την εκτέλεση του Έργου : "ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ. Κατασκευή Φράγματος - Εκχειλιστή - Σταθμού Παραγωγής και Συναφών Έργων.".
Αποτελέσματα Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, αναφορικά με τη Σύμβαση ILH-2 (1234002), την καταβολή, στην Ανάδοχο εταιρεία "ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ" Α.Ε., του ποσού των 3.900.000 Ευρώ, σε σημερινές τιμές, προς πλήρη, οριστική, ανεπιφύλακτη και ολοσχερή εξόφληση των απαιτήσεών της, που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου έως 31.12.2010.

Η έγκριση της καταβολής στην εταιρεία "ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ" Α.Ε. του ποσού των 3.900.000 Ευρώ, σε σημερινές τιμές, ισχύει μετά την έγγραφη δήλωση αποδοχής του Αναδόχου, παραιτήσεώς του από κάθε σχετική αξίωσή του, και ότι με την καταβολή του τιμήματος αυτού ικανοποιούνται πλήρως, οριστικώς και ανεπιφυλάκτως όλες οι απαιτήσεις του, σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης έως 30.6.2008, παραιτούμενος εγγράφως, ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιαδήποτε περαιτέρω διεκδίκηση για τα εν λόγω αιτήματα, σε συνδυασμό και με την έγγραφη δήλωσή του ότι δεν πρόκειται να υποβληθεί εκ μέρους του έτερο αίτημα ή συναφής αξίωση που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης έως 31.12.2010, παραιτούμενος κάθε δικαιώματος που προέρχεται από τη Σύμβαση ή και το Νόμο.

Η καταβολή του άνω ποσού θα γίνει αμέσως μετά την προσκόμιση, από τον Ανάδοχο στη ΔΕΗ Α.Ε., όλων των απαιτουμένων παραστατικών και δηλώσεων σε σχέση με την επιτευχθείσα συμφωνία.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-903106, με τη διαδικασία των Διαπραγματεύσεων μετά από προηγούμενη Προκήρυξη, για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, δοκιμές, θέση σε λειτουργία και παράδοση "με το κλειδί στο χέρι" μιας (1) καινούργιας κινητής (mobile) αεριοστροβιλικής μονάδας, ισχύος 20 - 25 MW, σε συνθήκες ISO, για τις ανάγκες αιχμής της νήσου Ρόδου.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΠ-903106, με τη διαδικασία των Διαπραγματεύσεων μετά από προηγούμενη Προκήρυξη, και ανέθεσε την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, δοκιμές, θέση σε λειτουργία και παράδοση "με το κλειδί στο χέρι" μιας (1) καινούργιας κινητής (mobile) αεριοστροβιλικής μονάδας, ισχύος 20 - 25 MW, σε συνθήκες ISO, για τις ανάγκες αιχμής της νήσου Ρόδου, στον Οίκο EXPO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 18.980.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α..Θέμα:
Κατάργηση των Επιτελικών Στελεχών και διάκριση των Οργανικών Στελεχών σε Διοικητικά και Ειδικά.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάκριση των Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. σε Διοικητικά (Στελέχη με αρμοδιότητες διοίκησης) και σε Ειδικά (Στελέχη χωρίς διοικητικές αρμοδιότητες) και την κατάργηση του υφιστάμενου θεσμού των Επιτελικών Στελεχών, εγκρίνοντας για το σκοπό αυτό τις αναγκαίες τροποποιήσεις στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Θέμα: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον "Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης" της εταιρείας.
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5306316/2010 για την εκτέλεση του Έργου : "Διακίνηση 36,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνίτη από την περιοχή των Δυτικών Πρανών του Ορυχείου Μαυροπηγής".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 36,0 ? 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνίτη από την περιοχή των Δυτικών Πρανών του Ορυχείου Μαυροπηγής" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΤΕ.ΝΑ. ΑΤΕΒΕ", σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5306316/2010 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 35.089.000 Ευρώ.
Θέμα: - Ορισμός επιτροπής για την εξέταση των ενστάσεων του Προμηθευτή, εταιρείας "ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε." επί της επιβολής ποινικών ρητρών.
-Αναστολή του συμψηφισμού των επιβληθεισών ρητρών για τις παραδόσεις λιγνίτη του Προμηθευτή έως το τέλος του 2010, μέχρι την υποβολή του πορίσματος της ανωτέρω επιτροπής.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Τον ορισμό επιτροπής για την εξέταση των ενστάσεων του Προμηθευτή, εταιρείας "ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.", επί της επιβολής ποινικών ρητρών και την αναστολή του συμψηφισμού αυτών με την αξία παραδοθέντος λιγνίτη μέχρι την υποβολή του πορίσματος της ανωτέρω επιτροπής.

2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για οποιαδήποτε πράξη, απαραίτητη για τη διασφάλιση της ομαλής προμήθειας λιγνίτη από τον πιο πάνω Προμηθευτή προς τη ΔΕΗ Α.Ε..


                                                                ---------- . ----------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ