Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ.30.03.10

Δ.Σ.30.03.10


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 9ης/30.3.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα : Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της όγδοης εταιρικής χρήσης (1.1.2009 - 31.12.2009) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

1. Την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει:

1.1. Την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της χρήσεως 1.1.2009 - 31.12.2009, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, καθώς και τη συνημμένη Επεξηγηματική Έκθεση.

1.2. Τη δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3. Τις Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., για την περίοδο 01.01.2009 - 31.12.2009, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :
- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
- Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών,
καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.

1.4. Τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές καταστάσεις (ως προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο στις οποίες περιλαμβάνονται Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής, Προμήθειας και Διαχειριστών Δικτύου του Συνόλου της Επιχείρησης.

Συγκεκριμένα:

" Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής, Προμήθειας και Διαχειριστή Δικτύου του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.
" Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Διανομής και Προμήθειας της Κρήτης.
" Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Διανομής και Προμήθειας Λοιπών μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.
" Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για το Διαχειριστή μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.
" Μεθοδολογία και κανόνες κατανομής που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να καταρτισθούν οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί με τη ΡΑΕ.

2. Την έγκριση του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

--------- . ----------

Θέμα : Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού .
Συγκεκριμένα την κατάργηση της παραγρ.3, του άρθρου 36 η οποία έχει ως εξής: <<Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την παρούσα εντεκαμελή (11μελή) σύνθεση του παρατείνεται έως την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2010>>.
και την τροποποίηση του άρθρου 10 ως προς τη σύνθεση του Δ.Σ, η οποία από εννεαμελής προτείνεται να γίνει εντεκαμελής.

---------- . ----------

Θέμα : Έκτακτη, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των Ασφαλιστικών Φορέων Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΙΚΑ/ΤΑΠ - ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ), κατ΄ανώτατο όριο ύψους, ίσου με το ποσό που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 1, του Νόμου 3833/2010.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. την έκτακτη, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των Ασφαλιστικών Φορέων Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΙΚΑ/ΤΑΠ - ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ), κατ΄ανώτατο όριο ύψους, ίσου με το ποσό που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 1, του Νόμου 3833/2010.

---------- . ----------

Θέμα : Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της η οποία έχει ως εξής :

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε."
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει, τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού και μετά από την Απόφαση αριθ. 82/30.3.2010 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη -30-, 6ος όροφος), στις 26 Απριλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00' π.μ., για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Τροποποίηση των άρθρων 10 και 36 του
Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε..

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Επικύρωση του ορισμού, κατ΄άρθρο 37, του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της ιδιότητάς του.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκτακτη, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των Ασφαλιστικών Φορέων Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΙΚΑ/ΤΑΠ - ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ), κατ΄ανώτατο όριο ύψους, ίσου με το ποσό που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 1, του Νόμου 3833/2010.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν, να καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα - 5ος όροφος, γραφείο 515) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00' έως 13:00' , τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 21.4.2010) τα παρακάτω έγγραφα :

α. Όσοι από τους Μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στη ΔΕΗ Α.Ε. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει η εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

β. Όσοι από τους Μετόχους δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι η Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στην Ε.Χ.Α.Ε. και να προσκομίσουν στη ΔΕΗ Α.Ε. την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.


Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο"

---------- .-------------

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφιοτήτων Εσωτερικών Ελεγκτών


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων των Εσωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας.

------------- . ---------------

Θέμα : Σύμβαση αριθ. Ν. 5086051/25.2.2008 και Συμπλήρωμα Νο 1 αυτής.
- Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης (Option) της πιο πάνω Σύμβασης αριθ. Ν. 5086051/25.2.2008, για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Η/Ζ στον ΑΣΠ Καλύμνου και ενός στον ΑΣΠ Σάμου, ισχύος 8.250 KW το καθένα.
- Τροποποιήσεις της πιο πάνω Σύμβασης

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης (ΟΡΤΙΟΝ), της Σύμβασης αριθ. 5086051, για την προμήθεια και εγκατάσταση στους ΑΣΠ Καλύμνου και Σάμου δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 8.240 kW το καθένα, καθώς επίσης την τροποποίηση της Σύμβασης αριθ. 5086051 που αφορά στην καμινάδα. Επί πλέον ενέκρινε να καταβληθεί στον Ανάδοχο Οίκο, Wartsila Finland Oy, ποσόν 480.000 Ευρώ λόγω αλλαγής θέσης εγκατάστασης των Η/Ζ σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην αρχική Σύμβαση.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.