Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ.13.05.10

Δ.Σ.13.05.10


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 15ης/19.5.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα : Έγκριση των προς δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. της περιόδου 1.1.2010 - 31.3.2010, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2010 - 31.3.2010, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).

Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν:
- Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.
- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών,
καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.


---------- . ----------

Θέμα: Χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης και προμήθειας εξοπλισμού για τους Δήμους Ταμυνέων και Δυστίων του Νομού Ευβοίας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και ανάπτυξης καθώς και τη χρηματοδότηση προμήθειας εξοπλισμού για τους Δήμους Ταμυνέων και Δυστίων του Νομού Ευβοίας, μέχρι του συνολικού ποσού των 3.500.000 Ευρώ.


------------- . ---------------

Θέμα : Διαγωνισμός με κλειστή διαδικασία αριθ. 501904/27.1.2010 για την προμήθεια 24.265 τεμ. φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.
.
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 501904/27.1.2010, με κλειστή διαδικασία, για την προμήθεια 24.265 τεμ. φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων (14 είδη) και την ανάθεση της προμήθειας στους ανά είδος τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες ως εξής :
- Στον Οίκο TRASTIC ENTERPRISES LTD : 9.160 τεμ. έναντι συνολικού τιμήματος 3.940.981,30 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για παράδοση στην αποθήκη του προμηθευτή.
- Στον Οίκο PRECONSTRUCTA AEBTE : 8.305 τεμ. έναντι συνολικού τιμήματος 4.334.187,75 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για παράδοση στην αποθήκη του προμηθευτή.
- Στον Οίκο ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ : 6.800 τεμ. έναντι συνολικού τιμήματος 3.877.800,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για παράδοση στην αποθήκη του προμηθευτή.

Οι ανωτέρω αναθέσεις συνολικής αξίας 12.152.969,05 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 501904 / 27.1.2010, τις προσφορές των Οίκων και τις χορηγηθείσες εκπτώσεις.

--------- . ----------

Θέμα : Παροχή εξουσιοδότησης για την έγκριση των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με τους Παραγωγούς που εγκαθιστούν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :
- Την εξουσιοδότηση του αρμοδίου Αναπληρωτή Δ/ντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., που ιεραρχικά προΐσταται της Δ/νσης Διαχείρισης Νησιών, όπως στο εξής εγκρίνει όλες τις Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με τους Παραγωγούς που εγκαθιστούν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, από Α.Π.Ε. και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
- Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών, όπως στο εξής υπογράφει για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε., ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, τις υπόψη Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα έχουν εγκριθεί από τον ως άνω αρμόδιο Αναπληρωτή Δ/ντα Σύμβουλο.

---------- . ----------

Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 501903/9.2.2010 για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων στύλων.
Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 501903/9.2.2010 για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων στύλων και την επανάληψη της προμήθειας των υλικών με τροποποιημένους όρους.
Επίσης ενέκρινε και την απόρριψη της από 12.2.2010 προσφυγής της εταιρείας ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ, δεδομένου ότι καθίσταται άνευ αντικειμένου.


------------- . ---------------


Θέμα : Ανάκληση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή Ορυχείων κ. Δημητρίου Λάππα, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΗ Α.Ε., από λήψεως της παρούσας Απόφασης.

------------- . ---------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.