Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ.12.01.10

Δ.Σ.12.01.10ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης/12.1.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα : - Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.


To Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

1. Τον ορισμό του Μέλους του κ. Απόστολου Μπαράτση, ως Εκτελεστικού Μέλους του και όπως η νέα σύνθεσή του μετά το διορισμό του υποδειχθέντος από την Ο.Κ.Ε. Μέλους κ. Ιωάννη Παναγόπουλου έχει ως εξής :

1.1. Ζερβός Αρθούρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

1.2. Πετρόπουλος Ευάγγελος του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

1.3. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

1.4. Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

1.5. Μαρινίδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

1.6. Μπαράτσης Απόστολος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

1.7. Νέλλας Γεώργιος του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

1.8. Παναγιωτίδης Ιωάννης του Γεωργίου, Σύμβουλος, Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

1.9. Παναγόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

1.10. Πανέτας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

1.11. Τσαρούχας Ιωάννης του Γεωργίου, Σύμβουλος, Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων - Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου υπ΄αριθ.:

2.1. 98/12.5.2006, όπως αυτή συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 34/6.2.2007.
2.2. 3/10.1.2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 188/1.8.2006.
2.3. 121/5.6.2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 106/27.5.2008.
2.4. 154/17.7.2007.
2.5. 155/17.7.2007.

---------- . ----------

Θέμα : Περαίωση διαδικασίας επιλογής Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την περαίωση της διαδικασίας επιλογής Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος, θα εποπτεύει τις Γενικές Διευθύνσεις Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας.Θέμα : Επιλογή Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

1. Τον ορισμό της κας Αικατερινάρη Ουρανίας, ως Αναπληρώτριας Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης, Επιτελικών Υπηρεσιών και Δυτικής Μακεδονίας.

2. Τον ορισμό του κου Μπαράτση Απόστολου, Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας.

3. Τον ορισμό του κου Χατζηαργυρίου Νικολάου, ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Διανομής και Μεταφοράς, του Διαχειριστή του Δικτύου των Νησιών και του Κέντρου Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων.


Θέμα : - Εκλογή Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
"ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.", που εκπροσωπεί τους Μετόχους
της Μειοψηφίας.
- Ορισμός από τη ΔΕΗ Μέλους στο πιο πάνω Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, πρώτον, την εξουσιοδότηση του κ. Νικολάου Χατζηαργυρίου, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως συμμετάσχει ως εκπρόσωπος της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. στην Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας της εταιρείας ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., για την εκλογή ενός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της υπόψη εταιρείας, και όπως προτείνει τον κ. Μιχάλη Μαρίνο, Καθηγητή Νομικής Σχολής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και δεύτερον, τον ορισμό του κ. Αρμάνδου Ρήγου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε..Θέμα : Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε..

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε, εκ των Μελών του, ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ. :

1. Παναγιώτη Αλεξάκη

2. Ιωάννη Κατσουλάκο και

3. Κωνσταντίνο Πανέτα.

Η επικύρωση του ορισμού τους θα γίνει από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2010.Θέμα : Αναπλήρωση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματός του, όταν ταυτόχρονα απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε το Μέλος του κ. Απόστολο Μπαράτση ως Αναπληρωτή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σε κάθε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματός του, όταν ταυτόχρονα απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.Θέμα : Ορισμός Προέδρου του Ειδικού Συμβουλίου Κρίσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως Πρόεδρο του Ειδικού Συμβουλίου Κρίσεως, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελο Πετρόπουλο.Θέμα : Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.


Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε εκ των Μελών του, τους κ., Κωνσταντίνο Πανέτα και Ιωάννη Τσαρούχα, ως τακτικό και αναπληρωματικό Μέλος, αντίστοιχα, του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010.Θέμα : Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών ΔΕΗ Α.Ε..

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε, εκ των Μελών του, ως Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών τους κ. :

1. Γεώργιο Νέλλα
2. Παναγιώτη Αλεξάκη και
3. Ιωάννη Κατσουλάκο.Θέμα : Παράταση σύμβασης εργασίας, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας του τακτικού μισθωτού ΔΡΙΖΗ Οδυσσέα του Αντωνίου (Κατηγ./Ειδικ. Τ1/Β-Α.Μ.Π.: 49942).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της σύμβασης εργασίας, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, του τακτικού μισθωτού ΔΡΙΖΗ Οδυσσέα του Αντωνίου για έξι (6) μήνες ακόμα, δηλαδή, από 1.1.2010 - 30.6.2010.


Θέμα : Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αρθούρου Ζερβού όπως εκπροσωπήσει την Εταιρεία κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της και ορίσει, κατά την επιλογή του, τα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.