Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ.09.02.10

Δ.Σ.09.02.10ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 4ης/9.2.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα :
Κύρωση Πρωτοκόλλων για πρόσθετες εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βόρειες Διασυνδέσεις, κατά τη χρονική περίοδο από 1.9.2009 έως 31.12.2009.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 12.1.2010 κύρωσε Πρωτόκολλα, σύμφωνα με την αυξημένη δικαιοδοσία που παρέχεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο (βάσει της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 121/5.6.2007), για αγορές ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ποσότητας 420,2 GWh, μέσω των βορείων διασυνδέσεων της Χώρας, που πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2009.Θέμα : Κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο "Νέο Οικισμό Κλείτου" του Δήμου Ελλησπόντου του Νομού Κοζάνης, στα πλαίσια της μετεγκατάστασης του χωριού "ΚΛΕΙΤΟΣ".

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή, πέραν του ποσού των 678.300 Ευρώ, που αντιστοιχεί στο Έργο της Ύδρευσης, του Νέου Οικισμού "ΚΛΕΙΤΟΣ" (από το οποίο έχει αντληθεί το ποσό των 611.704,85 Ευρώ) και επιπλέον ποσού, μέχρι συνολικά του ποσού του 1.180.000 Ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί τμήμα της δαπάνης και του υπολοίπου έργου: "ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥΣ", εφόσον υποβληθούν τα αντιστοίχου ύψους ποσού, σχετικά παραστατικά εκτέλεσης του έργου και εφόσον όλοι οι κάτοικοι του παλαιού Οικισμού "ΚΛΕΙΤΟΣ" παραδώσουν τις κατοικίες τους για την απρόσκοπτη συνέχιση της εκμετάλλευσης του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 611913/5.11.2009 για την προμήθεια ενδεικτικής ποσότητας 5.700.000 κιλών κυλινδρελαίου αργόστροφων θαλασσίων μηχανών μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο έως 1% ΤΒΝ 40 SAE 50.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 611913/5.11.2009 και την ανάθεση της προμήθειας στον πρώτο τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε., με το προσφερόμενο ελαιολιπανατικό TARO SPECIAL HT-LS 40 και τιμή 1,098 €/κιλό, έναντι συνολικής ενδεικτικής αξίας 6.258.600 €.Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 509810/20.3.2009 για την προμήθεια συστημάτων τηλεχειρισμού με ακουστική συχνότητα (ΤΑΣ) με σειριακή έγχυση.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας συστημάτων τηλεχειρισμού με ακουστική συχνότητα (ΤΑΣ) με σειριακή έγχυση στον οίκο ITRON FRANCE έναντι συνολικού τιμήματος 9.338.885,00 Ευρώ.Θέμα : Συμβάσεις πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Παραγωγού "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.", για την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από τους τέσσερις (4) νέους Αιολικούς Σταθμούς που θα εγκατασταθούν στα νησιά, Κρήτη, Ρόδο, Λέσβο και Πάρο.

To Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :
- Την έγκριση τεσσάρων (4) Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και του Παραγωγού "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.", για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα παράγεται από τους κάτωθι αιολικούς σταθμούς :
1. Ισχύος 7,2 MW στη θέση "Ακούμια" Δήμου Λάμπης Νομού Ρεθύμνης.
2. Ισχύος 5,25 MW στη θέση "Βίγλα Καταβιάς" Δήμου Νότιας Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου.
3. Ισχύος 2,7 MW στη θέση "Καστρί Σκαλοχωρίου" Δήμου Καλλονής Νομού Λέσβου.
4. Ισχύος 3,0 MW στη θέση "Ανεφανίδες-Καμάρες" Δήμου Πάρου Νομού Κυκλάδων.

- Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών, όπως υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. τις υπόψη Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.Θέμα : Πρόγραμμα Διενέργειας Ελέγχων του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2010.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα διενέργειας Ελέγχων του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2010.Θέμα : Προϋπολογισμός του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2010.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2010, ο οποίος ανέρχεται σε 873.480 Ευρώ.Θέμα : Αναπλήρωση του Προϊστάμενου του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου σε όλες τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε όπως ο Εσωτερικός ελεγκτής κ. ΡΟΥΜΑΝΑΣ Ιωάννης Α.Μ.Π. 74600, αναπληρώνει τον Προϊστάμενο του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του σε όλες τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του, από 9.2.2010.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.