Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ.05.05.10

Δ.Σ.05.05.10


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης/5.5.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα : Ρύθμιση θεμάτων αλλαγής τύπου δουλείας και λειτουργίας της Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Δουλείας (ΜΕΘΔ).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καθιέρωση μιας συστηματικής και θεσμοθετημένης διαδικασίας για την παρούσα φάση, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων δουλείας ΓΜ και των παραβιάσεων των αποστάσεων ασφαλείας και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ΓΜ ως εξής:

Ορίζεται Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Δουλείας (ΜΕΘΔ) για την επεξεργασία των αιτημάτων για τροποποίηση του τύπου δουλείας από ΙΙ σε Ι και άρση των παραβιάσεων. Η ΜΕΘΔ έχει ρόλο εισηγητικό.

Καθορίζονται τα κριτήρια παραπομπής αιτημάτων στη ΜΕΘΔ.

Προσδιορίζονται τα επίπεδα τάσης λειτουργίας των ΓΜ για τις οποίες οι ιδιοκτήτες των εμπλεκόμενων με τις ΓΜ ακινήτων, μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα τροποποίησης του τύπου δουλείας από ΙΙ σε Ι προς τη ΜΕΘΔ.

Καθορίζεται το αρμόδιο Υπηρεσιακό Στέλεχος που θα εγκρίνει τις σχετικές εισηγήσεις της ΜΕΔΘ.

Καθορίζονται οι διαδικασίες και το αρμόδιο Υπηρεσιακό Στέλεχος το οποίο μπορεί να αποφασίζει για αιτήματα τα οποία δεν υπάγονται στις αρμοδιότητες της ΜΕΘΔ, αλλά και για ζητήματα υπερυψώσεων και παραλλαγών ΓΜ.

Καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών αλλά και των Υπηρεσιακών Στελεχών για το Διασυνδεδεμένο και το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.


--------- . ----------

Θέμα : Απαλλοτρίωση έκτασης 24.292 τ.μ. για την εγκατάσταση του Υ/Σ 150 KV/MT Σκάλας Λακωνίας σε νέα θέση.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε όπως απαλλοτριωθεί αναγκαστικά, υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο (24.292 τ.μ.) ευρισκομένη στη θέση "Ξηροκάμπι" του Δήμου Σκάλας Νομού Λακωνίας, με τα συστατικά και παραρτήματά της για την εγκατάσταση του Υ/Σ 150 KV/MT στη Σκάλα Λακωνίας.
Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 71.623 Ευρώ.


--------- . ----------
Θέμα : Ορισμός Επιτροπής Εξέτασης Προσφυγών Οικονομικών Φορέων και Προσφερόντων σε Διαγωνισμούς της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση Επιτροπής για την εκδίκαση προσφυγών, σχετικά με θέματα Προκηρύξεων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, πλην προσφυγών που στρέφονται κατά των όρων των Διακηρύξεων.


--------- . ----------

Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 5396314/2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 17,1 χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την Προτομή και τα δάπεδα του Ε1 του Ορυχείου Μαυροπηγής".
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου "Διακίνηση 17,1 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την Προτομή και τα δάπεδα του Ε1 του Ορυχείου Μαυροπηγής" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ", σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5396314/2009 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 17.808.500 Ευρώ.

--------- . ----------

Θέμα : Πρόσκτηση, με απευθείας αγορά, με φιλικό διακανονισμό, 1.265 στρ. στην κτηματική περιοχή των Δημοτικών Διαμερισμάτων Προαστείου, Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής του Δήμου Πτολεμαΐδας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσκτηση με απευθείας αγορά με φιλικό διακανονισμό, 1.265 στρ. στην κτηματική περιοχή των Δημοτικών Διαμερισμάτων, Προαστείου, Ασβεστόπετρας & Μαυροπηγής του Δήμου Πτολεμαΐδας. Στην εν λόγω περιοχή θα διενεργηθεί εξωτερική απόθεση άγονων υλικών προκειμένου το Ορυχείο Μαυροπηγής να αναπτύξει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα του.

.............................  .......................


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 5396312/2009 για την εκτέλεση του Έργου : "Διακίνηση 12,1 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένου και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του Bunker και της Βυθισμένης του Ορυχείου Μαυροπηγής".
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου "Διακίνηση 12,1 106 M3 στ. υπερκειμένου και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του Bunker και της Βυθισμένης του Ορυχείου Μαυροπηγής" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ", σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5396312/2009 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 9.944.060 Ευρώ.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.