Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 27.09.2010

Δ.Σ. 27.09.2010


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 30ης/27.9.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Πρόταση συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. - ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και EDF Energies Nouvelles - EDF EN Greece με σκοπό την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ (TERM SHEET - Μη δεσμευτικό κείμενο βασικών όρων).


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μη δεσμευτικό κείμενο Βασικών όρων (TERM SHEET) που αφορά στη συνεργασία με την EDF Energies Nouvelles, μέσω της θυγατρικής της EDF EN Greece, και στην υπογραφή ενός Συμφωνητικού Συνεργασίας στο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ, τα οποία θα προτείνονται από τα μέρη.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5396317/2009 για την εκτέλεση του Έργου : "Διακίνηση 7,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένου από την 1η Λιγνιτική τομή του Ορυχείου Αμυνταίου".
- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.
- Κατάπτωση Εγγυητικής Επιστολής μειοδότριας εταιρείας.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 5396317/2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 7,0 x 106 M3 στ. υπερκειμένου από την 1η Λιγνιτική τομή του Ορυχείου Αμυνταίου" και την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής της μειοδότριας εταιρείας "ΜΕΤΒΟ ΑΤΕΒΕ".Θέμα: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV "ΧΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΑΝΟΣ".


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 6.211,50 τ.μ. που αφορά 68 βάσεις πύργων καθώς και για τη σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους 24.619,78μ. και πλάτους 40μ., δηλαδή 20μ. εκατέρωθεν του άξονα της Γραμμής για τις ανάγκες κατασκευής της Γ.Μ. 150KV "ΧΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΑΝΟΣ" στη Νήσο Κρήτη, προϋπολογισμού 203.722,52 Ευρώ.
Θέμα: Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία αριθ. 501004/26.5.2010 για την προμήθεια ανεμπότιστων ξηρών ξύλινων στύλων.
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με ανοικτή διαδικασία, αριθ. 501004/26.5.2010 για την προμήθεια 38.230 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων στύλων (12 είδη) και την ανάθεση της προμήθειας στους παρακάτω ανά είδος τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες :

ΑΦΟΙ ΣΤ. ΓΩΤΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., Γ' ΑΔΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ "ΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ", ΑΔΣ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ "Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ", ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΑΣ. Ν. ΝΤΟΥΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε., ΒΕΞ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε., ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Α.Ε., Ι. ΚΑΠΕΤΗΣ, ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΔΣ ΣΚΑΜΝΕΛΙΟΥ "Η ΠΙΝΔΟΣ", ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε. Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΕΤΕΘ Α.Ε., ΑΔΣ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ "Η ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ" και SOLERGON ΜΟΝ. ΕΠΕ.

Η συνολική αξία της ανάθεσης ανέρχεται σε 4.619.249,39 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η παραπάνω ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 501004/26.5.2010 και τις προσφορές των παραπάνω Οίκων.Θέμα: Διαγωνισμός με κλειστή διαδικασία αριθ. 503004/21.7.2010 για την προμήθεια Συνεστραμμένων Καλωδίων Χ.Τ. & Αγωγών ACSR.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με κλειστή διαδικασία, αριθ. 503004/21.7.2010 για την προμήθεια Συνεστραμμένων Καλωδίων Χ.Τ. & Αγωγών ACSR και την ανάθεση του 70% των ποσοτήτων των ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού στους παρακάτω, ανά είδος, τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους:

" Στον Οίκο NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ την προμήθεια συνεστραμμένου καλωδίου 3Χ70 mm2, έναντι συνολικού τιμήματος 4.383.540 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

" Στον Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ την προμήθεια συνεστραμμένου καλωδίου 4Χ120 mm2, έναντι συνολικού τιμήματος 12.900.244 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

" Στον Οίκο ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ την προμήθεια Αγωγών ACSR, έναντι συνολικού τιμήματος 3.652.412,40 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
Θέμα: Διαγωνισμός με κλειστή διαδικασία αριθ. 503003/15.7.2010 για την προμήθεια Καλωδίων και Αγωγών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με κλειστή διαδικασία, αριθ. 503003/15.7.2010 για την προμήθεια Καλωδίων και Αγωγών και την ανάθεση του 70% των ποσοτήτων των ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού στους παρακάτω, ανά είδος, τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους:

" Στον Οίκο NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Α, του είδους 1, της Ομάδας Β και του είδους 4, της Ομάδας Ε, έναντι συνολικού τιμήματος 10.934.616 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

" Στον Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ την προμήθεια του είδους 3, της Ομάδας Β, των ειδών 2, 3 και 5, της Ομάδας Ε και των ειδών 1 και 5, της Ομάδας ΣΤ, έναντι συνολικού τιμήματος 12.006.802,50 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

" Στον Οίκο ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ την προμήθεια του είδους 6 της Ομάδας ΣΤ, έναντι συνολικού τιμήματος 352.537,50 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

" Στον Οίκο ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΑΒΕΕ την προμήθεια του είδους 3, της Ομάδας ΣΤ, έναντι συνολικού τιμήματος 3.142.104 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 1161701 για την εκτέλεση του Έργου: "ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Μονάδας Νο 5, Συνδυασμένου Κύκλου, Καθαρής Ισχύος 416,95 MW, με καύσιμο Φυσικό Αέριο".
- Επέκταση Περιόδου Εγγύησης του Έργου.
- Έκδοση Συμπληρώματος Νο 3.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, αναφορικά με το Έργο: "ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Μονάδας Νο 5, Συνδυασμένου Κύκλου, Καθαρής Ισχύος 416,95 MW, με καύσιμο Φυσικό Αέριο", την επέκταση της ισχύουσας περιόδου εγγύησης του Έργου κατά 2 μήνες και τη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο μέχρι 31.10.2010 της ενδεχόμενης περαιτέρω επέκτασής της μέχρι 8 μήνες.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.