Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 26.08.2010

Δ.Σ. 26.08.2010


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 27ης/26.8.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Έγκριση της προς δημοσίευση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2010 - 30.6.2010, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει:
o Την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
o Τη δήλωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
o Τις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π, για την περίοδο 1.1.2010 - 30.6.2010, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :
- Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως
- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων
- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών
- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών,
καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.


Θέμα: Προτάσεις Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στα πλαίσια των Προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ και των Π.Ε.Π., του ΕΣΠΑ (2007 - 2013).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. /ΔΝΕΜ στα έργα που θα προταθούν για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια των Προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ και των Π.Ε.Π., του ΕΣΠΑ (2007 - 2013) και
εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή Μεταφοράς να υπογράψει τα έντυπα που απαιτούνται για την υποβολή των προτάσεων χρηματοδότησης, τις τροποποιήσεις αυτών και να αναθέτει στη ΔΝΕΜ ή και σε άλλες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς την παρακολούθηση και το συντονισμό της υλοποίησης των έργων από πλευράς ΔΕΗ, για την ικανοποίηση των όρων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την απόφαση ένταξης για τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης.


Θέμα: Απαλλοτρίωση έκτασης για την εγκατάσταση του Υ/Σ, 150 kV/MT, Καντάνου.


Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 14.663,30 μ2 για την εγκατάσταση του Υ/Σ 150 Kv/MT "ΚΑΝΤΑΝΟΥ" στη θέση Κάμπος, του Δημοτικού Διαμερίσματος Καντάνου του Δήμου Καντάνου του Νομού Χανίων Κρήτης.


Θέμα: Συμβάσεις αριθ., 4064131/14.4.2006 και 4067021.
Ρύθμιση χρόνου παραδόσεως των 7 ΑΜ/Σ των πιο πάνω Συμβάσεων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη παράταση των χρόνων παράδοσης της σύμβασης υπ' αριθ. 4064131/14.4.2006, ώστε να συμπίπτουν με τους χρόνους των πραγματικών παραδόσεων των υλικών αυτών καθώς και την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Μεταφοράς για την έγκριση της μεταβολής των χρόνων παράδοσης των τεσσάρων ΑΜ/Σ της σύμβασης υπ' αριθ. 4067021, ώστε να συμπέσουν, κατά το δυνατόν, με την εξέλιξη των έργων.


Θέμα: Διαμόρφωση στρατηγικής της ΔΕΗ Α.Ε., σχετικά με την οδηγία 2009/72/ΕΚ και την ένταξή της στο εσωτερικό Δίκαιο.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η πλεονεκτικότερη λύση είναι η δημιουργία Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΙΤΟ) σύμφωνα με το κεφάλαιο V της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ.


Θέμα: Διαμόρφωση στρατηγικής για το διαχωρισμό της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στα πλαίσια ένταξης της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ στο εσωτερικό Δίκαιο.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ως καταλληλότερη επιλογή για το διαχωρισμό της δραστηριότητας διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις άλλες δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε., τη δημιουργία μιας Εταιρείας Διανομής (100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία θα αναλάβει τόσο το ρόλο του Διαχειριστή Δικτύου όσο και την Παροχή όλων των Υπηρεσιών Δικτύου.
Όσον αφορά την ιδιοκτησία των παγίων διανομής, τα σχετικά περισσότερα πλεονεκτήματα συγκεντρώνει η επιλογή του να συνεχίσουν τα πάγια να ανήκουν στη ΔΕΗ Α.Ε., που θα παραχωρεί τη χρήση τους στη θυγατρική Εταιρεία Διανομής για να ασκεί τις δραστηριότητές της.
Η θυγατρική Εταιρεία Διανομής ενδείκνυται να στελεχωθεί με το υφιστάμενο προσωπικό της δραστηριότητας Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε..
Για τις ανωτέρω στρατηγικές επιλογές, οι αρμόδιες Υπηρεσίες εντέλλονται να διερευνήσουν αναλυτικότερα τις αναμενόμενες επιπτώσεις καθώς και τις αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές και να ενημερώσουν ακολούθως τη Διοίκηση.


Θέμα: Επικύρωση των αποτελεσμάτων της πρώτης (1ης) φάσης προεπιλογής για την κατάρτιση Πίνακα Προμηθευτών Πινάκων ΜΤ Υ/Σ Διανομής και Πελατών (Τύπου Ι και ΙΙ) της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα της πρώτης (1ης) φάσης προεπιλογής για την κατάρτιση Πίνακα Προμηθευτών Πινάκων ΜΤ Υ/Σ Διανομής και Πελατών (Τύπου Ι και ΙΙ) της ΔΕΗ Α.Ε. που διενεργήθηκε με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. 510809/9.4.2009 και ενέκρινε την ένταξη της εταιρείας EFACEC ENERGIA SA στον Πίνακα Προμηθευτών για συγκροτήματα Πινάκων με συγκεκριμένη σύνθεση.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5108071/16.10.2009 για την προμήθεια Τριφασικών Μ/Σ Διανομής με δυνατότητα επέκτασης κατά ένα ακόμη έτος.
Ανάθεση της προμήθειας των ειδών και ποσοτήτων της 2ης Ετήσιας Σύμβασης της πιο πάνω Σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση, στα πλαίσια της επέκτασης της Πρώτης (1ης) Ετήσιας Σύμβασης υπ' αριθ. 5108071/16.10.2009, της προμήθειας 5.745 τεμ. Τριφασικών Μ/Σ Διανομής, που απαιτούνται για την κάλυψη των ετησίων αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής για το έτος 2011, στον Οίκο VIJAI ELECTRICALS LIMITED, με τη συνομολόγηση Δεύτερης (2ης) Ετήσιας Σύμβασης, έναντι συνολικού τιμήματος 22.386.344,50 Ευρώ, για παράδοση των υλικών ΕΛΕΥΘΕΡΑ στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., επί αυτοκινήτου του Προμηθευτή.


Θέμα: Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - των Μελών των Συμβουλίων Διεύθυνσης και Στελεχών στάθμης Διευθυντή ΒΟΚ της ΔΕΗ Α.Ε. (P.P.C. S.A. DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY INSURANCE).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια κλειστού διαγωνισμού για την ανάθεση σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία της ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Μελών των Συμβουλίων Διεύθυνσης και στελεχών στάθμης Διευθυντού ΒΟΚ, της ΔΕΗ Α.Ε., με το λεκτικό ασφαλιστηρίου της AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε..
Η ασφάλιση αφορά πράξεις ή και παραλείψεις, που ανάγονται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και για την κάλυψη των σχετικών νομικών δαπανών.


Θέμα: Παράταση θητείας Γενικών Διευθυντών Διανομής και Μεταφοράς.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε όπως, οι Γενικοί Διευθυντές Διανομής και Μεταφοράς κ.κ., Δημ. Λαθούρης και Δημ. Μπουσδέκης, αντίστοιχα, συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους και έως την πλήρωση των αντιστοίχων θέσεων.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5396315/2009 για την εκτέλεση του Έργου : "Διακίνηση 5,3 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις υπερκείμενες τομές του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου".
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 5,3 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις υπερκείμενες τομές του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ", σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5396315/2009, συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 9.789.000 Ευρώ.


Θέμα: Αναγκαστική απαλλοτρίωση οικιστικής περιοχής της προς μετεγκατάσταση Κοινότητας ΚΛΕΙΤΟΥ του Νομού Κοζάνης.
Διαδικασίες μετεγκατάστασης του οικισμού. Μεταφορά των τριών Νεκροταφείων και λοιπά θέματα.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή του ποσού των 835.000 Ευρώ, ώστε να ολοκληρωθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση του χωριού Κλείτος που ανήκει στο Δήμο Ελλησπόντου του Νομού Κοζάνης. Το υπόψη ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση των Νεκροταφείων του παλαιού χωριού, την ίδρυση ενός νέου Νεκροταφείου για τις ανάγκες του νέου χωριού, την κατασκευή του μνημείου των Ηρώων στη πλατεία του νέου χωριού, τη δωρεά του ενοικίου για να απομακρυνθούν επτά (7) οικογένειες και τη συνδρομή για την κατασκευή του Τέμπλου του νέου Ναού.
Το υπόψη ποσό θα μπορεί να απορροφηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.