Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 26.01.10

Δ.Σ. 26.01.10


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 2ης/26.1.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα : Τρόπος πληρωμής εξοπλισμού, εργασιών και αναθεωρήσεων που αφορούν τη χρηματοδότηση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., από τη ΔΕΗ Α.Ε., για την υλοποίηση των εννέα (9) Αιολικών Πάρκων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε όπως οι πληρωμές της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., υπό τη μορφή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, γίνονται σε συσχέτιση με τους αντίστοιχα συμβατικά προβλεπόμενους από τη σύμβαση της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με την εταιρεία Enercon GmbH (Αναδόχου του έργου υλοποίησης των 9 Αιολικών Πάρκων) χρόνους, και μέχρι την πλήρη καταβολή του εγκεκριμένου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού, με την προσκόμιση από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στη Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών της ΔΕΗ Α.Ε. επισήμων επικυρωμένων και εγκεκριμένων για πληρωμή αντιγράφων των σχετικών παραστατικών.

Επιπρόσθετα και στα πλαίσια της καλύτερης διαχείρισης των χρηματικών πόρων του Ομίλου, τα αιτήματα για την καταβολή των τμηματικών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου στα οποία θα επισυνάπτονται τα αναγκαία παραστατικά, ως ανωτέρω, να συνοδεύονται από αναλυτικό πίνακα ταμειακών ροών του μήνα αναφοράς και των επομένων τριών μηνών.


Θέμα : Παράταση της θητείας του Προϊσταμένου και των Εσωτερικών Ελεγκτών, του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου, των προερχομένων από το Τακτικό Προσωπικό της Επιχείρησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της θητείας, του Προϊσταμένου και των Εσωτερικών Ελεγκτών του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου, των προερχομένων από το Τακτικό Προσωπικό της Επιχείρησης, μέχρι την 31.12.2010 και 31.8.2010, αντίστοιχα.


Θέμα : Σύμβαση αριθ. ΔΔ-171/2175164/21.1.2008 για την εκτέλεση του Έργου: "Δίκτυα Περιοχής Ρόδου".
Αύξηση του συμβατικού τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-171/2175164/21.1.2008 "Δίκτυα Περιοχής Ρόδου" κατά 2.342.400 Ευρώ, δηλαδή υπέρβαση κατά 20% - πέραν των 3.513.600 Ευρώ, που ήδη εγκρίθηκαν με την Απόφαση ΣΔΔ αριθ. 85/12.10.2009 - ήτοι συνολικής αύξησης σε ποσοστό 50%, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 4% και με ταυτόχρονη κάλυψη των αναλογουσών εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης της εν λόγω Σύμβασης.


Θέμα : Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΟΡ - 2007001 για την προμήθεια λιγνίτη από την Εταιρεία "ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε." για την τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης.
Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση όρων της Σύμβασης ΔΥΠΟΡ - 2007001, η οποία αφορά στην προμήθεια λιγνίτη από την Εταιρεία "ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε." για την τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορούν στην αύξηση της μέγιστης ετήσιας ποσότητας προμήθειας από 3,0 εκ. τόνους σε 3,6 εκ. τόνους και στη μείωση του χρονικού διαστήματος για τον υπολογισμό των απομειώσεων της τιμής μονάδας, λόγω χαμηλής ποιότητας λιγνίτη, από έξι (6) σε τρεις (3) μήνες. Με τις τροποποιήσεις αυτές διασφαλίζεται η τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης και περιορίζεται το εύρος διακύμανσης της Κατώτερης Θερμογόνου Ικανότητας του παραδιδόμενου λιγνίτη.


Θέμα : Ορισμός από τη ΔΕΗ Α.Ε. Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.".
Μερική τροποποίηση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον κ. Τσανάκα Δημήτριο, Καθηγητή στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., μετά τη μη αποδοχή του ορισμού του, ως Μέλους του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Αρμάνδου Ρήγου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.


Θέμα : Πρόταση στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για την επιλογή Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει, στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), τους πιο κάτω, κατ' αλφαβητική σειρά, προκειμένου η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) επιλέξει μεταξύ αυτών, ένα Μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) :

1. Κανελλόπουλο Δημήτριο, Μηχανολόγο Μηχανικό.
2. Λιγνό Ηλία, Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
3. Τσιπουρίδη Ιωάννη, Χημικό Μηχανικό.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.