Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 24.11.2010

Δ.Σ. 24.11.2010


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 36ης/24.11.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Έγκριση των προς δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2010 - 30.9.2010, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2010-30.9.2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).

Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν:

1. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
3. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.
4. Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
5. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
6. Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

Επίσης ενέκρινε τα στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 510001/20.7.2010 με κλειστή διαδικασία για την προμήθεια Μετασχηματιστών Διανομής.
πικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας των υλικών του Διαγωνισμού αριθ. 510001/20.7.2010, στον Οίκο ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕΒΕ, έναντι συνολικού τιμήματος 13.395.621,07 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση των υλικών ΕΛΕΥΘΕΡΑ στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., επί αυτοκινήτου του Προμηθευτή.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508906/12.2.2010 με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια Συγκροτημάτων Κυψελωτών Πινάκων Μ.Τ. για Υ/Σ Διανομής, Υ/Σ Πελατών τύπου Ι και Υ/Σ Πελατών τύπου ΙΙ.
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο κατακύρωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αριθ. 508906/12.2.2010 και ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας των υλικών αυτού στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο COL GIOVANNI PAOLO SpA, έναντι συνολικού τιμήματος 12.234.850 Ευρώ.
Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5108071/16.10.2009 για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής.
Τροποποίηση Ειδικού Όρου της πιο πάνω Σύμβασης (Τεχνική Υποστήριξη).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 16 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) της Σύμβασης αριθ. 5108071/16.10.2009 με τον Οίκο VIJAI ELECTRICALS LIMITED για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής.


Θέμα: Συμβάσεις αριθ. 5015151/17.7.2006 και 5016051/31.10.2006 για την προμήθεια ξύλινων στύλων.
Σύσταση επιτροπής για την εξέταση της δυνατότητας φιλικού διακανονισμού των διαφορών της ΔΕΗ Α.Ε. με τον Οίκο MORFO HOLDINGS LTD αναφορικά με τις απαιτήσεις της Επιχείρησης για ποινικές ρήτρες των πιο πάνω Συμβάσεων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση επιτροπής προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα φιλικού διακανονισμού των διαφορών της Επιχείρησης με τον Οίκο MORFO HOLDINGS LTD, όρισε τον υπεύθυνο για τη σύσταση αυτής και καθόρισε το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου της.Θέμα: Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία αριθ. 501005/10.6.2010 για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων στύλων.
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία αριθ. 501005/10.6.2010 για την προμήθεια 91.770 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων στύλων (14 είδη) και την ανάθεση της προμήθειας στους παρακάτω ανά είδος τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες :

ΑΦΟΙ ΣΤ. ΓΩΤΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., Γ' ΑΔΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ "ΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ", ΑΔΣ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ "Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ", ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΑΣ. Ν. ΝΤΟΥΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε., KNC Α.Ε., ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Α.Ε., Ι. ΚΑΠΕΤΗΣ, ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΔΣ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ "Ο ΚΟΡΜΟΣ", ΣΙΝΤΟΥ Α & ΣΙΑ Ε.Ε, ΑΔΣ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ "Η ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ", SOLERGON ΜΟΝ. ΕΠΕ, ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ, ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ Α.Ε., Ι. ΝΤΟΥΚΑΣ, Ι. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε και Μ. ΒΡΑΤΙΜΟΣ - Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

Η συνολική αξία της ανάθεσης ανέρχεται σε 9.715.552,74 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
Η παραπάνω ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 501005/10.6.2010 και τις προσφορές των παραπάνω Οίκων.
Θέμα: Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρακολούθηση Θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό, εκ των Μελών του, των κ., Παναγιώτη Αλεξάκη και Ηλία Αντωνίου, όπως εποπτεύουν τη λειτουργία του Τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της ΔΕΗ Α.Ε. και υποβάλουν ετήσια έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.Θέμα: Αντικατάσταση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκλογή του κ. Γεωργίου Κάτανα, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Παν. Χαβιαρόπουλου.Θέμα: Παραχώρηση πλήρους κυριότητας εκτάσεως ιδιοκτησίας ΔΕΗ, στο Δήμο Μεγαλόπολης, για τη δημιουργία Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής (ΒΕΠΕ).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση (τα έξοδα της οποίας βαρύνουν τον Δήμο) της πλήρους κυριότητας έκτασης 380 στρεμμάτων περίπου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, έναντι συμβολικού τιμήματος, στο Δήμο Μεγαλόπολης για τη δημιουργία Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και εφόσον διευθετηθούν τα θέματα που αφορούν στην Τηλεθέρμανση του Δήμου και βρίσκονται σε εκκρεμότητα.Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 21 302 για την εκτέλεση του Έργου: "ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μονάδας Νο 5, Συνδυασμένου Κύκλου επί ενός άξονα, καθαρής ισχύος 377,66 MW, με φυσικό αέριο".
- Παράταση διαδικασίας Φιλικού Διακανονισμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε την παράταση των εργασιών της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για τη Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 21 302 που αφορά την κατασκευή της Μονάδας V του ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ .

Θέμα: Προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), κατά το Α΄τρίμηνο του έτους 2011, για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δρομολόγηση των διαδικασιών προμήθειας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2011 για κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε..


Θέμα: Προμήθεια μαζούτ με θείο έως 1% για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και Ρόδου, κατά το έτος 2011.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση στον Οίκο STASCO (Shell Trading and Shipping Co.) την ανάθεση της προμήθειας, για το έτος 2011, καυσίμου μαζούτ χαμηλού θείου για τις ανάγκες των ΑΗΣ, Λινοπεραμάτων (Κρήτης) και Ρόδου.

---------- . ----------
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.