Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 21.12.2010

Δ.Σ. 21.12.2010


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 41ης/21.12.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Μεταφορά μαζούτ με δεξαμενόπλοια από τον ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου στους νησιωτικούς σταθμούς της ΔΠΑΝ.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΚΠΜ-611029/18.11.2010 και στην ανάθεση της μεταφοράς Μαζούτ με δεξαμενόπλοια από τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου στους νησιωτικούς σταθμούς της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2011 στον πρώτο τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΑΙΓΑΙΟΝ V Ν.Ε..


Θέμα: Προμήθεια Diesel και λοιπών υγρών καυσίμων για κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το έτος 2011.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΚΠΜ-611028/11.11.2010 και στην ανάθεση της προμήθειας για το έτος 2011 στους πρώτους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες ανά κατηγορία, ως εξής:

- Για την προμήθεια Diesel στον ΑΗΣ Χανίων στον Οίκο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε..

- Για την προμήθεια Diesel στους ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, Ρόδου, Αθερινόλακκου, στους νησιωτικούς σταθμούς της ΔΠΑΝ και στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, καθώς και μικρών ποσοτήτων Diesel και βενζινών στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, στον Οίκο ΕΚΟ ΑΒΕΕ.


Θέμα :  Διαγωνισμός αριθ. 5306310/2010 για την εκτέλεση του Έργου:
"Διακίνηση 19,4 χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την ευρύτερη περιοχή της εκμετάλλευσης Κομάνου του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς".
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου "Διακίνηση 19,4 χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την ευρύτερη περιοχή της εκμετάλλευσης Κομάνου του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ", σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5306310/2010 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 15.345.194,40 Ευρώ.Θέμα : Τροποποίηση των Άρθρων 9 έως 13, 16, 18 έως 21, 23 έως 25,27, 28 και των Παραρτημάτων Α' και Β' του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΗ Α.Ε..
Συγκρότηση και στελέχωση της ΔΕΕ.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:
1. Τη σύσταση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ), υπαγόμενης απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτευόμενης από την Επιτροπή Ελέγχου, με αποστολή την ενιαία ελεγκτική κάλυψη του συνόλου των επιχειρησιακών κινδύνων της εταιρείας.
Η ΔΕΕ αποτελεί τη φυσική και λειτουργική συνέχεια του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου (ΚΕΕ) και των ελεγκτικών τμημάτων της Δ/νσης Οικονομικού και Διοικητικού Ελέγχου (ΔΟΔΕ), των οποίων οι αρμοδιότητες ενσωματώνονται στη νέα αυτή Διεύθυνση.
2. Την κατάργηση του θεσμού των Βοηθών Γενικών Διευθυντών.
3. Την μείωση από 10.000.000 Ευρώ σε 1.000.000 Ευρώ του συνολικού συμβατικού ορίου Αναδόχων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, για το λογισμό αυτών ως Βασικών Προμηθευτών της εταιρείας.
4. Την επιλογή του κ. Ελευθ. Εξακουστίδη, ως Διευθυντή της νεοσυστηνόμενης Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.Θέμα: Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλους του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό, εκ των Μελών του, των κ., Κων/νου Πανέτα και Ιωάννη Τσαρούχα, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, ως τακτικού και αναπληρωματικού Μέλους, αντίστοιχα, του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.12.2012.Θέμα: Προσωρινή παραχώρηση, χωρίς αντάλλαγμα, του δικαιώματος χρήσης οικίσκου και τμήματος του περιβάλλοντα χώρου αυτού, ευρισκόμενου στο φράγμα της Παπαδιάς.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προσωρινή παραχώρηση, χωρίς αντάλλαγμα, προς το Ελληνικό Δημόσιο - και ειδικότερα στην 9η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ - του δικαιώματος χρήσης ως αποθηκευτικού χώρου, οικίσκου εμβαδού 100m2 και τμήματος του περιβάλλοντα αυτόν χώρου εμβαδού 483m2 , ευρισκόμενου στο φράγμα της ΠΑΠΑΔΙΑΣ, για χρονικό διάστημα εννέα (9) ετών.Θέμα: ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ.
Οικονομική ενίσχυση της Λ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Λ΄ΕΠΚΑ) για τη συνέχιση της σωστικής Αρχαιολογικής Έρευνας που διενεργείται στην περιοχή του ΥΗΕ Ιλαρίωνα, στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την καταβολή ποσού 5.165.195 Ευρώ προς τη Λ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Λ΄ΕΠΚΑ) για τη απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών στην περιοχή του ΥΗΕ Ιλαρίωνα. Το ποσόν αυτό, στο οποίο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες δαπάνες πάσης φύσεως, αποτελεί συμπληρωματικό στην προκαταβολή των 2.000.000 Ευρώ, που είχε εγκριθεί με Απόφαση του ΣΔΑΕΔ, έναντι του τελικού ποσού των 7.165.195 Ευρώ που αναφέρεται στη σχετική απόφαση επί του θέματος της Επιτροπής για το Συντονισμό των Αρχαιολογικών Ερευνών που διεξάγονται στο πλαίσιο Μεγάλων Έργων του ΥΠΠΟΤ. Οι αρχαιολογικές έρευνες διενεργούνται βάσει των απαιτήσεων των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου και η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται σύμφωνα με την εξέλιξη των ερευνών και μετά την υποβολή των σχετικών παραστατικών από τη Λ΄ ΕΠΚΑ.Θέμα : Έναρξη των διαδικασιών για τη μεταβίβαση του συνόλου της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και της δραστηριότητας του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών σε μια κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε όπως, οι δραστηριότητες της Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής (ΓΔ/Δ) και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών της ΔΕΗ Α.Ε., το προσωπικό των Μονάδων τους καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία (με την εξαίρεση των παγίων του δικτύου, των ακινήτων και εγκαταστάσεών τους, τα οποία θα παραμείνουν στην κυριότητα της μητρικής ΔΕΗ Α.Ε.), περιέλθουν, ενταχθούν και μεταβιβαστούν, αντίστοιχα, στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. "ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε.". Επίσης όρισε την 1.1.2011 ως ημερομηνία διενέργειας της απογραφής για τα περιουσιακά στοιχεία του εισφερόμενου Κλάδου Διανομής στην ως άνω αναφερόμενη θυγατρική καθώς και της κατάρτισης του σχετικού ισολογισμού, έδωσε εντολή στις Υπηρεσίες της για σύνταξη της λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού για υποβολή και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και τέλος όρισε ως ορκωτό ελεγκτή τον κ. Τηλ. Γεωργόπουλο, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των επιφερομένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου Διανομής.Θέμα : ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΘΗΣ).
"Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση "Πίσω Κάμπος" και "Πλάκα Στένη" του Δήμου Νότιας Ρόδου".
- Απόκτηση του γηπέδου του κυρίως Σταθμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αγορά του γηπέδου ιδιοκτησίας ΚΕΔ, όπου θα εγκατασταθούν οι κυρίως εγκαταστάσεις του Νέου ΘΗΣ Νότιας Ρόδου.Θέμα: Σχέδιο Πρακτικού καθορισμού προσωρινής τιμολόγησης πώλησης θερμικής ενέργειας και Σχέδιο Σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΤΗΠ για την εκτέλεση των Έργων:
- "Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την παροχή θερμικής ισχύος 100MWth (50 MWth, ανά μονάδα) από τις μονάδες ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς στο δίκτυο τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας" και
- "Μελέτη της ικανότητας καθώς και της θερμοδυναμικής και μηχανικής απόδοσης των ατμοστροβίλων των μονάδων ΙΙΙ/IV του ΑΗΣ Καρδιάς για εγκατάσταση του συστήματος παροχής θερμικής ενέργειας στην τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας και παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την επίβλεψη των δοκιμών απόδοσης του εν λόγω συστήματος".


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Πρακτικού καθορισμού προσωρινής τιμολόγησης πώλησης θερμικής ενέργειας καθώς και το Σχέδιο Σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΤΗΠ για την εκτέλεση των Έργων:
- "Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την παροχή θερμικής ισχύος 100MWth (50 MWth, ανά μονάδα) από τις μονάδες ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς στο δίκτυο τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας" και
- "Μελέτη της ικανότητας καθώς και της θερμοδυναμικής και μηχανικής απόδοσης των ατμοστροβίλων των μονάδων ΙΙΙ/IV του ΑΗΣ Καρδιάς για εγκατάσταση του συστήματος παροχής θερμικής ενέργειας στην τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας και παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την επίβλεψη των δοκιμών απόδοσης του εν λόγω συστήματος".
Θέμα: Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης για Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό ανάπτυξης, αξιοποίησης των νέων εδαφών των ορυχείων καi των παραλίμνιων περιοχών, βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών, ανάπλασης του τοπίου στον ενεργειακό άξονα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας - Φλώρινας, από το ΥΠΕΚΑ, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τη ΔΕΗ Α.Ε..


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο απεδέχθη τη χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της εκπόνησης της Στρατηγικής Μελέτης (Master Plan), με σκοπό τον Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό ανάπτυξης και βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών καθώς και ανάπλασης του τοπίου στον ενεργειακό άξονα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας-Φλώρινας, με την καταβολή από τη ΔΕΗ Α.Ε. συνολικού ποσού μέχρι ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ.
Η εν λόγω χρηματοδότηση αφορά εκδήλωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΔΕΗ Α.Ε., και θα εκταμιεύεται παράλληλα με την αντίστοιχη ισόποση εκταμίευση αντίστοιχων κονδυλίων που θα προέρχονται από χρηματοδότηση από τον Τοπικό Πόρο του Τέλους Ανάπτυξης των ενεργειακών Δήμων της Δυτ. Μακεδονίας. Η εν λόγω χρηματοδότηση θα διέπεται από Συμφωνητικό της ΔΕΗ Α.Ε. με την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και το ΥΠΕΚΑ.
Η συστηματική παρακολούθηση της ομαλής εξέλιξης της εκπόνησης της εν λόγω Μελέτης θα ανατεθεί σε Ομάδα Επίβλεψης με την συμμετοχή εξωτερικού συνεργάτη ως συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., του Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κου Ι. Παπαδόπουλου, καθώς και στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. από τις εμπλεκόμενες Δ/νσεις. Στο Συμφωνητικό θα διασφαλίζονται επίσης, η εύρυθμη υλοποίηση του Επιχειρησιακού προγράμματος της ΔΕΗ Α.Ε., η σταδιακή χρηματοδότηση από την ΔΕΗ Α.Ε., για την εκπόνηση της εν λόγω Στρατηγικής Μελέτης, παράλληλα με την άντληση ισόποσων κονδυλίων και από τον Τοπικό Πόρο του Τέλους Ανάπτυξης των ενεργειακών Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και τα υφιστάμενα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της ΔΕΗ Α.Ε. στις εκτάσεις για τις οποίες θα γίνει η μελέτη.


                                                              ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ