Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 14.09.2010

Δ.Σ. 14.09.2010


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 29ης/14.9.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 1235901 (ΝΑP - 1) για την εκτέλεση του Έργου: "Ύδρευση ΑΗΣ Καρδιάς και Αγ. Δημητρίου από τον Ταμιευτήρα Πολυφύτου - Νέος Αγωγός".
Τροποποίηση συμβατικών κριτηρίων αποδοχής αντλητικών συγκροτημάτων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:
Την αποδοχή των Αντλητικών Συγκροτημάτων Νο 1 και Νο 2 του Αντλιοστασίου (Α/Σ) Α4.
Την αποδοχή των αντλητικών συγκροτημάτων Νο 2, Νο 3 και Νο 4 του Αντλιοστασίου (Α/Σ) Α3, καθώς και του Νο 4 του Αντλιοστασίου (Α/Σ) Α4, με επιβολή των συμβατικά προβλεπόμενων ποινικών ρητρών βάσει των αποκλίσεων των Ολικών Κεντροβαρικών Βαθμών Απόδοσης (Ο.Κ.Β.Α.) από το συμβατικά προβλεπόμενο όριο.
Την αποδοχή των αντλητικών συγκροτημάτων Νο 1 του Αντλιοστασίου (Α/Σ) Α3 και Νο 3 του Αντλιοστασίου (Α/Σ) Α4, με επιβολή των συμβατικά προβλεπόμενων ποινικών ρητρών βάσει των αποκλίσεων των Ολικών Κεντροβαρικών Βαθμών Απόδοσης (Ο.Κ.Β.Α.) από το συμβατικά προβλεπόμενο όριο, προσαυξημένων κατά 50%.Θέμα: Χρηματοδότηση έργων και μελετών για τη Νομ. Αυτοδιοίκηση Λασιθίου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρηματοδότηση έργων και μελετών για τη Νομ. Αυτοδιοίκηση Λασιθίου μέχρι του συνολικού ποσού των 1.100.000 Ευρώ.Θέμα: Αρχική καταχώριση του νεοαποκτηθέντος σκάφους αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης του ΑΗΣ Αθερινόλακκου στα βιβλία εγγραφής μικρών σκαφών του Υπολιμεναρχείου Σητείας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση του κ. Μιχ. Ψοφογιαννάκη, Δ/ντή Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου της ΔΕΘ, ως εκπροσωπούντα και δεσμεύοντα την Επιχείρηση, όπως υποβάλει στο Υπολιμεναρχείο Σητείας του Νομού Λασιθίου τα προβλεπόμενα έγγραφα καθώς και όπως προβεί στις απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες για την εγγραφή του εν λόγω σκάφους.Θέμα: Ανανέωση στόλου επιβατηγών και μικρών φορτηγών οχημάτων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

- Κατ' εφαρμογή Όρου της Σύμβασης 6159101 με τον Οίκο EUROLEASE FLEET SERVICES A.E. τη χρονομίσθωση έως 25 επιπλέον επιβατηγών οχημάτων παντός εδάφους 4x4, τύπου SUZUKI JIMNY 1.3 cc JLX VVT SPORT METAL TOP, για τέσσερα έτη, έναντι συνολικού τιμήματος έως 435.600 Ευρώ.

- Κατά τροποποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 88 / 02.04.2009 :

" Εξουσιοδότησε το Διευθύνοντα Σύμβουλο να εγκρίνει, μετά από διερεύνηση της σκοπιμότητας και της δυνατότητας και την υποβολή σχετικής πρότασης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τη χορηγία σε αναγνωρισμένους από επίσημες αρχές Φορείς με κοινωφελείς σκοπούς του συνόλου ή μέρους των προς πώληση επιβατηγών και μικρών φορτηγών οχημάτων ηλικίας μεγαλύτερης των 10 ετών.

" Την αναστολή, μέχρι την οριστικοποίηση των αναγκών της Επιχείρησης με βάση και την αξιολόγηση από μηδενικής βάσεως των προτάσεων των Μονάδων, της θέσης εκτός κυκλοφορίας 204 μικρών φορτηγών καθώς και των διαδικασιών πώλησης των 252 επιβατηγών οχημάτων.

" Την εφαρμογή ειδικής διαδικασίας διαχείρισης των επιβατηγών και μικρών φορτηγών οχημάτων που θα τεθούν εκτός κυκλοφορίας στα πλαίσια της εν θέματι ανανέωσης του εταιρικού στόλου οχημάτων.

- Εξουσιοδότησε το Διευθυντή της ΔΥΚΠΜ :

" Να συντονίσει και να επιβλέψει τις επί μέρους διαδικασίες διαχείρισης και πώλησης των παλαιών οχημάτων, με βασικό κριτήριο την απομάκρυνση, κατά προτεραιότητα και σε επίπεδο Επιχείρησης, των οχημάτων με τη χειρότερη γενική κατάσταση.

" Να προσδιορίσει, σε συνεργασία με τους Δ/ντές των αρμοδίων ΒΟΚ, τον αριθμό των επιπλέον επιβατηγών οχημάτων που θα χρονομισθωθούν και να μεριμνήσει για την έγκρισή τους από τον οικείο Γενικό Δ/ντή.

- Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης αγοράς ή μίσθωσης επιβατηγών ή μικρών φορτηγών οχημάτων κατά τη διετία 2010-2011 να αντιμετωπίζεται ως εξαιρετική περίπτωση και να εγκρίνεται κατ' ελάχιστο από τον οικείο Γενικό Δ/ντή.
Θέμα: Μεταβολές συμβατικών δεικτών αναπροσαρμογής του "Μηνιαίου Δελτίου Τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Πρώτων Υλών".

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις μεταβολές δεικτών μετά τις αναθεωρήσεις στις οποίες προχώρησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (αντικατάσταση, κατάργηση, εισαγωγή νέου) που χρησιμοποιούνται για την αναπροσαρμογή τιμών συμβάσεων και δημοσιεύονται στο Μηνιαίο Δελτίο Τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Πρώτων Υλών της ΔΕΗ Α.Ε..Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του μισθωτού ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗ Γεωργίου του Θεοδώρου (Α.Μ.Π.: 43002).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας μισθωτού για ενενήντα (90) ημέρες.Θέμα: Καταγγελία της Συμφωνίας Πλαίσιο αριθ. ΔΥΠΔ - 293/24.7.2006 με τον Οίκο ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταγγελία της Συμφωνίας Πλαίσιο αριθ. ΔΥΠΔ - 293/24.07.2006 με τον Οίκο ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και της τέταρτης (4ης) Ετήσιας Σύμβασης αριθ. 5049051/8.7.2009 που έχει υπογραφεί στα πλαίσια αυτής, με κατάπτωση της κατατεθείσας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ποσού 168.875,10 Ευρώ.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-182 για την εκτέλεση του Έργου : "Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής 150 kV/M.T. Κλειστού τύπου GIS Αμπελοκήπων".
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού αριθ. ΔΔ-182, για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του Έργου : "Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής 150 kV/M.T. Κλειστού τύπου GIS Αμπελοκήπων", στον πρώτο μειοδότη, την εταιρεία ASEA BROWN BOVERI Βιομηχανική, Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία Εισαγωγών - Εξαγωγών ΑΕ με διακριτικό τίτλο ΑΒΒ ΑΕ, έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος δεκαπέντε εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα Ευρώ (15.618.580 Ευρώ).
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503002/15.6.2010 με κλειστή διαδικασία για την προμήθεια συγκεντρικών καλωδίων παροχών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία αριθ. 503002/15.6.2010 για την προμήθεια συγκεντρικών καλωδίων παροχών και την ανάθεση της προμήθειας των ειδών του υπόψη διαγωνισμού στους παρακάτω, ανά είδος, τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους:
" Στον Οίκο ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ την προμήθεια του είδους 1, έναντι συνολικού τιμήματος 1.109.700 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

" Στον Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ την προμήθεια των ειδών 2, 3, 6 και 7, έναντι συνολικού τιμήματος 5.734.330 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

" Στον Οίκο NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ την προμήθεια των ειδών 4 και 5, έναντι συνολικού τιμήματος 3.793.740 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
Θέμα: Συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την επιλογή Στρατηγικού Επενδυτή για το Έργο: "Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί στον ποταμό Drina" στη Βοσνία -Ερζεγοβίνη.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στο διαγωνισμό για τη διερεύνηση, κατασκευή και εκμετάλλευση τεσσάρων Υδροηλεκτρικών Σταθμών στον Ποταμό Drina στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη (Republic of Srpska), και την έκδοση εγγυητικής επιστολής ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000 Ευρώ), απαραίτητης, για τη συμμετοχή στον προαναφερόμενο διαγωνισμό.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.