Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 07.12.2010

Δ.Σ. 07.12.2010


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 38ης/7.12.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Έγκριση έναρξης των διαδικασιών για τη μεταβίβαση του συνόλου της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. σε 100% Θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε όπως, οι δραστηριότητες της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς (ΓΔ/Μ) της ΔΕΗ Α.Ε., το προσωπικό των Μονάδων της ΓΔ/Μ και τα περιουσιακά στοιχεία, περιέλθουν, ενταχθούν και μεταβιβαστούν, αντίστοιχα, στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., "ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.". Επίσης όρισε την 1.1.2011 ως ημερομηνία διενέργειας της απογραφής για τα περιουσιακά στοιχεία του εισφερόμενου Κλάδου της Μεταφοράς στην ως άνω αναφερόμενη θυγατρική, έδωσε εντολή στις Υπηρεσίες της για σύνταξη της λογιστικής κατάστασης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς για υποβολή και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και τέλος όρισε ως ορκωτό ελεγκτή τον κ. Βασ. Καμινάρη, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των επιφερομένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ - 40906/25.2.2010 για την εκτέλεση του Έργου: "Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Ανέγερση (3) νέων Υποσταθμών Μεταφοράς 150/20 KV, Υπαίθριου Τύπου (Υ/Σ Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, Υ/Σ ΑΙΓΙΝΙΟΥ , Υ/Σ ΠΥΡΓΟΥ ΙΙ)".
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΜ - 40906/25.2.2010 για την κατασκευή του Έργου: "Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Ανέγερση (3) νέων Υποσταθμών Μεταφοράς 150/20 KV, Υπαίθριου Τύπου (Υ/Σ Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, Υ/Σ ΑΙΓΙΝΙΟΥ , Υ/Σ ΠΥΡΓΟΥ ΙΙ)" και ανέθεσε την κατασκευή του Έργου στο τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο EFACEC Contracting Central Europe GmbH ο οποίος υπέβαλε προσφορά έναντι τιμήματος 11.240.400 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την υποβληθείσα προσφορά του.


Θέμα: Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 2.755.952,32 τ.μ. κτηματικής περιοχής στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ολυμπιάδας και Γαλάτειας του Δήμου Πτολεμαΐδας του Νομού Κοζάνης (ΟΑ 10) για την επέκταση της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε όπως κινηθούν οι διαδικασίες για την ως άνω απαλλοτρίωση, υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε. και, πριν από την πραγματοποίησή της, να επανεξετασθεί η σκοπιμότητά της, με βάση τις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί.Θέμα: Προσωρινή παραχώρηση, χωρίς αντάλλαγμα, έκτασης 580,67 m2 για την κατασκευή δύο Αντλιοστασίων, καθώς και χορήγηση άδειας κατασκευής αγωγού μεταφοράς λυμάτων και ακαθάρτων, στο Δήμο Στράτου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προσωρινή παραχώρηση για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, χωρίς αντάλλαγμα, προς το Ελληνικό Δημόσιο - και ειδικότερα στο Δήμο Στράτου - του δικαιώματος χρήσης δύο εκτάσεων, συνολικού εμβαδού 580,67 m2, για την κατασκευή δύο Αντλιοστασίων, καθώς και τη χορήγηση άδειας κατασκευής αγωγού μεταφοράς λυμάτων και ακαθάρτων, στην παράπλευρη οδό που ευρίσκεται δυτικά της Διώρυγας Φυγής του ΥΗΣ Στράτου, παράλληλα με αυτήν.
Θέμα: Ανανέωση της προσωρινής παραχώρησης, χωρίς αντάλλαγμα, στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ, του δικαιώματος χρήσης έκτασης στην περιοχή του ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε., για την αξιοποίησή της ως χώρου αναψυχής.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανανέωση έως το 2020 της δωρεάν προσωρινής παραχώρησης προς το Δήμο Νεάπολης Αιτωλοακαρνανίας, του δικαιώματος χρήσης, της περιφραγμένης έκτασης ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε., εμβαδού 6.444,95 m2, στην περιοχή του ΥΗΣ Στράτου, για την αξιοποίησή της ως χώρου αναψυχής.
Θέμα: -Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 62 202/Α1 για τη "Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών με κινητήρες Ντήζελ, καθαρής συνολικής ισχύος 25,707 MW, με καύσιμο πετρέλαιο Ντήζελ, εγκατάσταση στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης (Μονάδα ΙV) και λειτουργία αυτών για την ενίσχυση της εφεδρείας του Νοτίου Συστήματος κατά τη χρονική περίοδο από 15.6 έως 15.8 των ετών 2008 έως και 2010".
-Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 62 202/Α2 για τη "Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών με κινητήρες Ντήζελ, καθαρής συνολικής ισχύος 34,293 MW, με καύσιμο πετρέλαιο Ντήζελ, εγκατάσταση στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης (Μονάδα ΙV) και λειτουργία αυτών για την ενίσχυση της εφεδρείας του Νοτίου Συστήματος κατά τη χρονική περίοδο από 15.6 έως 15.8 των ετών 2008 έως και 2010".
Παράταση μίσθωσης των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών των πιο πάνω Συμβάσεων.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναφορικά με τις Συμβάσεις αριθ. ΔΜΚΘ - 11 62 202/Α1 με τον Οίκο ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και ΔΜΚΘ - 11 62 202/Α2 με τον Οίκο DAMCO ENERGY S.A. για τη μίσθωση Φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης κατά τη χρονική περίοδο από 15.6 έως 15.8 των ετών 2008 έως και 2010 την παράταση της μίσθωσης των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών των ανωτέρω Συμβάσεων για το χρονικό διάστημα από 16.8.2010 έως και 24.8.2010.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΚΘ - 11 08 5101 για την εκτέλεση του Έργου: "Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την παροχή θερμικής ισχύος 100 MWth, (50 MWth, ανά Μονάδα) από τις Μονάδες ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς, στο Δίκτυο Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας.".
Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΜΚΘ - 11 08 5101 για την εκτέλεση του Έργου: "Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την παροχή θερμικής ισχύος 100 MWth, (50 MWth, ανά Μονάδα) από τις Μονάδες ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς, στο Δίκτυο Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας" και ενέκρινε την ανάθεση του υπόψη Έργου στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια Εταιρεία "ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ" με τίμημα 4.867.000 Ευρώ.Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 47 201 για την εκτέλεση του Έργου: "ΘΗΣ Νότιας Ρόδου - Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης Φυσικού Αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου.".
Ρυθμίσεις της πιο πάνω Σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις του τρόπου πληρωμής του Αναδόχου προς διευκόλυνση της περαιτέρω εκτέλεσης της Σύμβασης αριθ. ΔΜΚΘ - 11 47 201 για την εκτέλεση του Έργου: "ΘΗΣ Νότιας Ρόδου - Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης Φυσικού Αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου", λόγω των σχετικώς σημειωθεισών καθυστερήσεων και εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή Παραγωγής να αποφασίσει ενδεχόμενα για προσωρινή αποθήκευση του εξοπλισμού και να εγκρίνει τυχόν συναφείς δαπάνες που θα προκύψουν.Θέμα : Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την πρόσκλησή της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής:

                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ
                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
                           EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
                            ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
                               "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε."
                                                ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2

Σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ειδικότερα μετά το Ν. 3884/2010 (ΦΕΚ Α' 168/24.09.2010), σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού και μετά από την Απόφαση αριθ. 277/7.12.2010 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΔΕΗ Α.Ε." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος), στις 30 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00' π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :


ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση της μεταβίβασης του συνόλου της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. σε 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε.


ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της μεταβίβασης του συνόλου της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και της δραστηριότητας του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών σε μια κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 25ης Δεκεμβρίου 2010, ημέρας Σαββάτου, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 25ης Δεκεμβρίου 2010, ημέρας Σαββάτου (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 27η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα, ήτοι, την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr , στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32 - 5ος όροφος, γραφείο 515), το αργότερο την 27η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα, ήτοι, την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση δια πληρεξουσίου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 10 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00' π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 6ης Ιανουαρίου 2011, ημέρας Πέμπτης, ήτοι, την 4η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων - στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "ΕΧΑΕ", χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 7η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.


Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr


                                                      Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2010

                                                        Το Διοικητικό Συμβούλιο
Θέμα : Υλοποίηση επένδυσης για την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 200 MW εντός του λιγνιτωρυχείου Πτολεμαΐδας.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατάθεση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) από την εταιρεία ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., αίτησης έκδοσης Άδειας Παραγωγής Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 200 MW, σε εκτάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.


                                                             ---------- . ----------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.