Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 04.11.2010

Δ.Σ. 04.11.2010


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 34ης/4.11.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. BAR - 2 (1236701) για την εκτέλεση του Έργου: "Συμπληρωματικό Αναρρυθμιστικό Έργο Αγίας Βαρβάρας στον ποταμό Αλιάκμονα. Κατασκευή Φράγματος - Εκχειλιστή - Σταθμού Παραγωγής - Αρδευτικής Υδροληψίας και Συναφών Έργων. Προμήθεια και Εγκατάσταση Κύριου και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού".
- Αύξηση του Προϋπολογισμού της Σύμβασης.
- Αποτελέσματα επίλυσης των διαφωνιών με Φιλικές Διαπραγματεύσεις.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, αναφορικά με τη Σύμβαση ΒΑR-2 (1236701):

1. Την αύξηση του προϋπολογισμού της Σύμβασης κατά 216.409,19 Ευρώ, για την καταβολή στον Ανάδοχο, εταιρεία "ΑΘΗΝΑ" ΑΤΕ του τελικού ποσού, σε συμβατικές τιμές, που αντιστοιχεί στις εργασίες της εγκεκριμένης τελικής ανακεφαλαιωτικής επιμέτρησης του Έργου, πλέον της αναθεωρήσεως.
Ο νέος Προϋπολογισμός της Σύμβασης διαμορφώνεται, σε συμβατικές τιμές, στο τελικό ποσόν των 18.987.556,74 Ευρώ.

2. Την καταβολή στην Ανάδοχο εταιρεία "ΑΘΗΝΑ" ΑΤΕ του ποσού των 3.000.000 Ευρώ, σε σημερινές τιμές, προς πλήρη, οριστική, ανεπιφύλακτη και ολοσχερή εξόφληση των απαιτήσεών της, που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου.

Τα παραπάνω ισχύουν μετά την έγγραφη δήλωση του Αναδόχου ότι με την καταβολή των άνω ποσών, ικανοποιούνται πλήρως, οριστικώς και ανεπιφυλάκτως όλες οι απαιτήσεις του, παραιτούμενος εγγράφως, ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιαδήποτε περαιτέρω διεκδίκησή τους και δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υποβληθεί εκ μέρους του έτερο αίτημα ή συναφής αξίωση που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης ΒΑR-2 (1236701), παραιτούμενος κάθε δικαιώματος που προέρχεται από τη Σύμβαση ή και το Νόμο.

Η καταβολή των ποσών της παρ. 1 θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση.
Η καταβολή του ποσού της παρ. 2 θα γίνει αμέσως μετά την προσκόμιση, από τον Ανάδοχο στη ΔΕΗ Α.Ε., όλων των απαιτουμένων παραστατικών και δηλώσεων σε σχέση με την επιτευχθείσα συμφωνία.
Θέμα: Διακήρυξη αριθ. ΔΜΚΘ - 11 09 5052 για την εκτέλεση του Έργου : "ΑΗΣ Πτολεμαΐδας - Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση".
Επικύρωση της υπ' αριθ. πρωτ. ΔΜΚΘ/7748/2.11.2010 Έγκρισης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και του συνημμένου σε αυτή Συμπληρώματος Νο 2 της πιο πάνω Διακήρυξης.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκδοση Συμπληρώματος Νο 2 της Διακήρυξης αριθ. ΔΜΚΘ - 11 09 5052 για την εκτέλεση του Έργου: "Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη, και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση".
Θέμα: Χορήγηση προκαταβολής στην εταιρεία "ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.".

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, στο πλαίσιο της Σύμβασης αριθ. ΔΥΠΟΡ - 2007001, τη χορήγηση προκαταβολής ύψους 4.020.000 Ευρώ στην εταιρεία "ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.".
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5306306/2010 για την εκτέλεση του Έργου : "Διακίνηση 33,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου".
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 33,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ", σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5306306/2010 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 43.857.000 Ευρώ.Θέμα: Απαλλοτρίωση ΛΚΔΜ2 (157,18 στρ.).
-Αυτοδίκαιη μερική άρση απαλλοτρίωσης 18,625 στρεμμάτων.
-Κήρυξη νέας απαλλοτρίωσης 18,625 στρεμμάτων.


Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αυτοδίκαιη μερική άρση απαλλοτρίωσης έκτασης 18,625 στρ. της ΛΚΔΜ2 και την κήρυξη νέας απαλλοτρίωσης έκτασης 18,625 στρ. ΟΔΠ7 στην κτηματική περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαυροπηγής του Δήμου Πτολεμαΐδας προκειμένου το Ορυχείο Μαυροπηγής να αναπτύξει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του.

---------- . ----------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.