Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 02.03.10

Δ.Σ. 02.03.10


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 5ης/2.3.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα : Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή της δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο 2 του Ν. 3556/2007.

To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον ορισμό των κ., Ευάγγελου Πετρόπουλου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Απόστολου Μπαράτση, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως υπογράψουν τη δήλωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, παράγρ. 2, του Ν. 3556/2007.Θέμα : Σύναψη Συμβάσεων Εμπιστευτικότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τους εκπροσώπους της Εταιρείας για τη σύναψη Συμβάσεων Εμπιστευτικότητας με τα Πρόσωπα που σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες αυτής.Θέμα : Διακήρυξη αριθ. ΔΔ-182 για την ανάδειξη Αναδόχου, για την εκτέλεση του Έργου : "Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής 150 kV/MT Κλειστού Τύπου GIS Αμπελοκήπων".
Τροποποίηση των τευχών της πιο πάνω Διακήρυξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης αριθ. ΔΔ-182 , για την εκτέλεση του Έργου : "Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής 150 kV/MT Κλειστού Τύπου GIS Αμπελοκήπων", ώστε να προβλέπεται ότι:

" Ο Ανάδοχος θα προβεί σε παραγγελία ή κατασκευή του κύριου
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των βασικών ανταλλακτικών των παραγράφων III και V του Πίνακα Υλικών και Τιμών μόνον μετά την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους (τουλάχιστον μέχρι το πέρας των έργων τοιχοποιίας) της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων μετά την έγγραφη εντολή της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να δώσει την προαναφερθείσα εντολή και σε ενωρίτερο χρόνο εάν το κρίνει σκόπιμο.
" Η συνολική προθεσμία πέρατος εκτέλεσης του όλου Έργου θα
προσαρμοστεί στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και θα οριστεί τμηματική προθεσμία για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων.
" Το τμήμα του συμβατικού τιμήματος που αφορά στην προμήθεια
του κύριου Η/Μ εξοπλισμού (Μετασχηματιστές, Πίνακες ΥΤ, Πίνακες ΜΤ και GIL) θα υπόκειται σε αναθεώρηση, δεδομένου ότι αφενός η εντολή της παραγγελίας ή κατασκευής του κύριου Η/Μ εξοπλισμού θα γίνει 12-14 μήνες τουλάχιστον μετά τη σύναψη της Σύμβασης και αφετέρου ότι τα υλικά κατασκευής τους αποτελούν χρηματιστηριακά προϊόντα και η τιμή τους μεταβάλλεται.


Θέμα : Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ 202903/4.9.2009 για την προμήθεια μεταφορικών ελαστικών ιμάντων ταινιοδρόμων Ορυχείων και Σταθμών Παραγωγής, μετά των αντιστοίχων υλικών συγκόλλησης και επισκευής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ-202903/4.9.2009 για την προμήθεια ιμάντων ταινιοδρόμων καθώς και υλικών συγκόλλησης και επισκευής τους, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΙΜΑΣ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 65.820.819,90 Ευρώ, μέσω μακροχρόνιας σύμβασης τριετούς (3) διάρκειας ισχύος με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσής της εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε., για δύο (2) ακόμη έτη (1 + 1 έτος) του αντικειμένου της Σύμβασης σε ποσότητα και αξία, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων και Παραγωγής.


Θέμα : Διακήρυξη αριθ. ΔΜΚΘ - 11079303 για την εκτέλεση του Έργου: "ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 95 - 105 MW, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΕΩΣ ΕΞΙ (6) ΙΔΙΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ Ή ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΤΗΖΕΛ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΜΑΖΟΥΤ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΡΙΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ".

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε όπως για ενδεχόμενες προσφυγές για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πέραν των όρων της Διακήρυξης, από τους έχοντες το δικαίωμα σύμφωνα με το Ν. 2854/2000, για το έργο: "ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 95 - 105 MW, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΕΩΣ ΕΞΙ (6) ΙΔΙΕΣ ΔΙΧΡΟΝΕΣ Ή ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΤΗΖΕΛ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΜΑΖΟΥΤ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΡΙΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ", αυτές να εκδικαστούν από Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ., Κων/νο Πανέτα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Νικόλαο Χατζηαργυρίου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Δημ. Λαθούρη, Γενικό Διευθυντή Διανομής της Επιχείρησης.Θέμα : Συμβάσεις υπηρεσιών Εκμετάλλευσης (Λειτουργίας και Συντήρησης) Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή Συμβάσεων Παροχής Εκμετάλλευσης Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., σε συνέχεια της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 272/21.11.06, για τη μεταβίβαση στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με τη διαδικασία της "εισφοράς των παγίων με απόσχιση κλάδου" περουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε.

Θέμα : ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΘΗΣ).
"Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά τον βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση "Πίσω Κάμπος" και "Πλάκα Στένη" του Δήμου Νότιας Ρόδου.".
Απ'ευθείας εκμίσθωση Δημοσίου ακινήτου για την εγκατάσταση του πιο πάνω Θερμοηλεκτρικού Σταθμού της Νότιας Ρόδου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μίσθωση του ακινήτου του Δημοσίου, που απεικονίζεται στο συνημμένο από Απριλίου 2007 τοπογραφικό Διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Ακριβής Π. Σπαθή - Καπατσώρη με τα στοιχεία P11, P10, P9, P8, P7, P6, P5, K47, K41, K40, K39, K39, K37, K36, K35, K34, K33, K30, K29, K73, K72, K28, K27, K71, K70, K69, K68, K67, K66, K26, K25, K65, K64, K63, K62, K61, K60, K59, K58, K57, K56, K55, P11, συνολικής επιφάνειας ογδόντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο μέτρων τετραγωνικών (88.992,00 Μ2 ), που βρίσκεται στο Δήμο Νότιας Ρόδου, στο νομό Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου Σχεδίου Μισθωτηρίου Συμβολαίου.Θέμα : Παραχώρηση προς το Δήμο Παρακαμπυλίων, χωρίς αντάλλαγμα του δικαιώματος χρήσης νερού 43.800 m3/έτος και χρήσης παραλίμνιας έκτασης 100 τ.μ. για ύδρευση της περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Σιδήρων του Δήμου Παρακαμπυλίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δωρεάν παραχώρηση προς το Δήμο Παρακαμπυλίων, για εννέα (9) χρόνια, του δικαιώματος χρήσης έκτασης 100 τ.μ., για την κατασκευή αντλιοστασίου και του δικαιώματος άντλησης νερού ποσότητας 43.800 m3 / έτος , για τις ανάγκες ύδρευσης του Δημοτικού Διαμερίσματος Σιδήρων του Δήμου Παρακαμπυλίων.Θέμα : Κατάργηση των Γενικών Διευθύνσεων, Επιτελικών Υπηρεσιών και Δυτικής Μακεδονίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση των Γενικών Διευθύνσεων, Επιτελικών Υπηρεσιών και Δυτικής Μακεδονίας και των σχετιζόμενων με αυτές, θέσεις Γενικών Διευθυντών.Θέμα : Προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε όπως η προκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης, απευθύνεται στο εσωτερικό της Επιχείρησης και στο Τακτικό Προσωπικό αυτής.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.