Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ.22.09.09

Δ.Σ.22.09.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης/22.9.2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Αριθμός Απόφασης: (x. 1)

Θέμα : Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, αφενός την επιλογή αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου διασύνδεσης των Κυκλάδων, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων μετά από προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, αφετέρου την πρόσκληση της ΡΑΕ και του ΔΕΣΜΗΕ για τη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την επιλογή των τεχνολογιών που θα περιληφθούν στα κατ' αρχήν τεύχη της διακήρυξης. Μετά την αξιολόγηση των τυχόν παρατηρήσεων, από τις Υπηρεσίες, θα υποβληθεί εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαμόρφωση και έγκριση του τελικού κειμένου των τευχών διακήρυξης.


Αριθμός Απόφασης: (ε. 2)

Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 510807/4.2.2009 για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού. Επέκταση της Σύμβασης που θα συναφθεί κατά ένα ακόμη έτος.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 510807/4.2.2009 και την ανάθεση της προμήθειας Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής στον Οίκο VIJAI ELECTRICALS LTD, σύμφωνα με τους όρους και τις τιμές που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση αριθ. ΔΥΠΔ/1664/8.7.2009, Πίνακα Ανάθεσης. Ενέκρινε επίσης την παράταση της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί, για ένα (1) ακόμη έτος, με την υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης, τα είδη και τις ποσότητες των οποίων θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε.


Αριθμός Απόφασης: (x. 3)

Θέμα : Σύμβαση αριθ. 1267 Ε για την εκτέλεση του Έργου : "Διακίνηση 4.450.000 (+50%, -25%) Μ3 στερεών υπερκειμένων αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Χωρεμίου". Επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού της πιο πάνω σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επαύξηση του αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού της Σύμβασης αριθ. ΔΛΚΜ-1267Ε για την εκτέλεση του Έργου : "Διακίνηση 4.450.000 (+50%, -25%) Μ3 στερεών υπερκειμένων αγόνων & λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Χωρεμίου", μέχρι 20%, ήτοι μέχρι ποσού 968.250 Ευρώ, καθώς και την αντίστοιχη χρονική παράταση του έργου για την εκτέλεση του αντικειμένου της επέκτασης από τον Ανάδοχο του έργου "MATATANAΣ Χ. ΑΤΕ". Το αντικείμενο της επαύξησης θα εκτελεστεί με τιμές μονάδος μειωμένες κατά 2% έναντι των συμβατικών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της σύμβασης ΔΛΚΜ-1267Ε.


Αριθμός Απόφασης: (ε. 4)

Θέμα : Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - των Μελών των Συμβουλίων Διεύθυνσης και Στελεχών στάθμης Διευθυντή ΒΟΚ της ΔΕΗ Α.Ε. (P.P.C. S.A. DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY INSURANCE).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια Κλειστού Διαγωνισμού με προεπιλογή, ο οποίος θα διενεργηθεί από τη ΔΑΝΠ σε συνεργασία με τη ΔΝΥ και τη ΔΟΛ, για την ανάθεση, σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία, της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Μελών των Συμβουλίων Διεύθυνσης και Στελεχών, στάθμης Διευθυντή ΒΟΚ, της ΔΕΗ Α.Ε., για πράξεις ή / και παραλείψεις, που ανάγονται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και για την κάλυψη των σχετικών νομικών δαπανών. Η ασφαλιστική κάλυψη θα περιλαμβάνει την κάλυψη όλων των κινδύνων ευθύνης σύμφωνα με όσα ισχύουν αντιστοίχως για εισηγμένες εταιρείες.
Το ΔΣ ενέκρινε επίσης την αύξηση του ασφαλιζομένου ορίου, για την παραπάνω κάλυψη, από 30.000.000 Ευρώ σε 50.000.000 Ευρώ, για γεγονότα αναγόμενα από την 1.3.2005 και μετά. Η διάρκεια της ασφάλισης θα είναι ετήσια, με δικαίωμα για δύο ακόμη ετήσιες ανανεώσεις μετά από συμφωνία των μερών. Το Πρακτικό των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, θα υποβληθεί από την Επιτροπή στη ΔΑΝΠ, η οποία σε συνεργασία με τη ΔΝΥ και τη ΔΟΛ, θα το προωθήσει στα Συμβούλια Διεύθυνσης και στο Διοικητικό Συμβούλιο.


Αριθμός Απόφασης: (x. 5)

Θέμα : Παράταση άδειας ασθένειας πρώην εργαζόμενου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, σύμφωνα με το άθρο 14, παρ. 3, του ΚΚΠ/ΔΕΗ, την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας μισθωτού, για διακόσιες πενήντα δύο (252) ημέρες, ήτοι από 31.3.2008 μέχρι και 8.12.2008, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 14, παρ. 3, του ΚΚΠ/ΔΕΗ και τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 1, του ΚΑΠ/ΔΕΗ.


Αριθμός Απόφασης: (ε. 6)

Θέμα : Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρακολούθηση θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στη ΔΕΗ.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό, εκ των Μελών του, του κ. Γεωργίου Μέργου και του κ. Μιχαήλ Κορτέση, όπως εποπτεύουν τη λειτουργία του τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της ΔΕΗ και υποβάλουν ετήσια έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.


Αριθμός Απόφασης: (ε. 7)

Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΚΘ - 11 07 2251 για την εκτέλεση του Έργου: "ΑΗΣ Μεγαλόπολης - Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Μονάδας Νο 5, Συνδυασμένου Κύκλου, Καθαρής Ισχύος σε Συνθήκες Αναφοράς 750 έως 835 MW, με Καύσιμο Φυσικό Αέριο". Οριστικοποίηση συμβατικού όρου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την οριστικοποίηση του όρου που αναφέρεται στην παράγραφο 2.2 της Απόφασης αριθ.176/25.8.2009. Κατά τα λοιπά η πιο πάνω Απόφαση ισχύει ως έχει. Δεδομένου ότι η Κοινοπραξία "ΜΕΤΚΑ Α.Ε.- ΕΤΑΔΕ Α.Ε." αποδέχθηκε πλήρως την ως άνω απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και την πρόσκληση της Κοινοπραξίας "ΜΕΤΚΑ Α.Ε.- ΕΤΑΔΕ Α.Ε." για την οριστικοποίηση των Τευχών της σχετικής Σύμβασης αριθ. ΔΜΚΘ-11 07 2251.Αριθμός Απόφασης: (ε. 9)

Θέμα : Τροποποίηση, των Άρθρων 5, 6, 10, 11, 24, 25, 26, 27 και 28, της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Α΄ και των Άρθρων 2, 3, 7, 8 του Παραρτήματος Β΄ (Καταστατικό ΚΕΕ) του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΗ Α.Ε.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα Άρθρα 5, 6, 10, 11, 24, 25, 26, 27 και 28, της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Α΄ και των Άρθρων 2, 3, 7, 8 του Παραρτήματος Β΄(Καταστατικό ΚΕΕ) του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτά διατυπώνονται στα επισυναπτόμενα στην εισήγηση αριθ. ΔΟ/263/21.9.2009, Σχέδια.


Αριθμός Απόφασης: (ε. 10)

Θέμα : Κύρωση πρωτοκόλλων για εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας, από Απρίλιο έως Αύγουστο του έτους 2009, από τις Βόρειες Διασυνδέσεις.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αγορά Hλεκτρικής Eνέργειας από τις Βόρειες Διασυνδέσεις (Eταιρείες EFT AG, ENERGY SUPPLY EOOD, STATKRAFT GmbH, RBS SEMPRA, GEN-I d.o.o. και VIVID POWER EAD) συνολικού ύψους δαπάνης 6.005.547,60 Ευρώ, βάσει των κάτωθι Πρωτοκόλλων (§2.1 έως και §2.5), σύμφωνα με την αυξημένη δικαιοδοσία που παρέχεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο από την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 121/5.6.2007. Επίσης, αποφάσισε την κύρωση των κάτωθι πρωτοκόλλων για εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας:

2.1. Πρωτόκολλο Επιτροπής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΔΕ/865/7.4.2009.
2.2. Πρωτόκολλο Επιτροπής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΔΕ/1183/13.5.2009.
2.3. Πρωτόκολλο Επιτροπής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΔΕ/1432/5.6.2009.
2.4. Πρωτόκολλο Επιτροπής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΔΕ/1744/6.7.2009.
2.5. Πρωτόκολλο Επιτροπής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΔΕ/2022/31.7.2009.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.