Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ.20.10.09

Δ.Σ.20.10.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 25ης/20.10.2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Αριθμός Απόφασης: 210

Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ-40801 για την εκτέλεση του Έργου: "Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της Γραμμής Μεταφοράς Διπλού Κυκλώματος 400 kV ΚΥΤ Αλιβερίου - Σύστημα (ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου - ΚΥΤ Λάρυμνας)".
Εκδίκαση Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία SUDKABEL GmbH. Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της από 19.10.2009 Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας SUDKABEL GmbH και την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΜ-40801 για την κατασκευή του έργου στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΝΚΤ Cables GmbH, έναντι συνολικού τιμήματος 37.755.000,00 Ευρώ, εκ των οποίων το ποσόν των 355.000,00 Ευρώ αφορά στις δοκιμές τύπου, εάν αυτές απαιτηθούν, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την υποβληθείσα προσφορά του, όπως διαμορφώθηκε με τη βελτίωση του τιμήματος που προσέφερε με την από 2.10.2009 σχετική του επιστολή.


Αριθμός Απόφασης: 211

Θέμα : Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ/1323106 αναφορικά με τον Υ/Σ GIS 150 kV Αθερινόλακκου Κρήτης. Παράταση συμβατικού πέρατος του αντικειμένου του Συμπληρώματος Νο 3 της πιο πάνω σύμβασης, που αφορά την επέκταση του Υποσταθμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της παράτασης του χρόνου περάτωσης του αντικειμένου του Συμπληρώματος Νο 3, της Σύμβασης αριθ. ΔΝΕΜ/1323106, του Υ/Σ 150 kV GIS Αθερινόλακκου Κρήτης, που αφορά στην επέκταση του Υ/Σ κατά 1 πύλη 150 kV GIS και 2 ομάδες καλωδίων 150 kV σύνδεσης με Μονάδες Παραγωγής, κατά 328 ημερολογιακές ημέρες, λόγω καθυστέρησης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, χωρίς αποζημίωση στον Ανάδοχο και χωρίς αναθεώρηση τιμών. Η παράταση αυτή μεταθέτει το συμβατικό πέρας στις 24.4.2007. Για τις παραπάνω ρυθμίσεις θα εκδοθεί με μέριμνα της ΔΝΕΜ το Συμπλήρωμα Νο5 της Σύμβασης αριθ. ΔΝΕΜ/1323106.


Αριθμός Απόφασης: 212

Θέμα : Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή της Γραμμής Μεταφοράς 400 KV "ΑΛΙΒΕΡΙ - ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ - ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)".


Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε όπως:

(α) Απαλλοτριωθεί αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., για την εγκατάσταση μέσα στο Νομό Εύβοιας της Γραμμής Μεταφοράς 400 KV ''ΑΛΙΒΕΡΙ - ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ - ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)'', έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών (30.933τ.μ.) με τα συστατικά και παραρτήματά της, αποτελούμενη από εκατόν δεκαεννέα (119) τεμάχια εδάφους.
Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στο με αριθ. 62288/ Ιούλιος 2009/Φύλλα 1 15/Κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακας που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές των Δήμων Ταμιναίων (Δημ. Διαμ. Αλιβερίου, Αγ. Ιωάννη, Αγ. Λουκά, Παρθενίου), Αμαρυνθίων (Δημ. Διαμ. Γυμνού), Ληλαντίων (Δημ. Διαμ. Φύλλων & Αφρατίου), Αυλίδας (Δημ. Διαμ. Βαθέος) και Ανθηδώνος (Δημ. Διαμ. Δροσιάς) του Νομού Εύβοιας.

(β) Συσταθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ και με δαπάνες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, δουλεία εναέριας διέλευσης των αγωγών της Γραμμής Μεταφοράς 400 ΚV ''ΑΛΙΒΕΡΙ - ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ - ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)'' μέσα στο Νομό Εύβοιας, σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών μέτρων και πενήντα οκτώ εκατοστών (39.433,58μ.) και συνολικού πλάτους πενήντα (50μ.) δηλαδή είκοσι πέντε μέτρα (25μ.) δεξιά και είκοσι πέντε μέτρα (25μ.) αριστερά από τον άξονα της γραμμής.
Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές των Δήμων Ταμιναίων (Δημ. Διαμ. Αλιβερίου, Αγ. Ιωάννη, Αγ. Λουκά, Παρθενίου), Αμαρυνθίων (Δημ. Διαμ. Γυμνού), Ληλαντίων (Δημ. Διαμ. Φύλλων & Αφρατίου), Αυλίδας (Δημ. Διαμ. Βαθέος) και Ανθηδώνος (Δημ. Διαμ. Δροσιάς) του Νομού Εύβοιας.

(γ) Απαλλοτριωθεί αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., για την εγκατάσταση μέσα στο Νομό Βοιωτίας της Γραμμής Μεταφοράς 400 KV ''ΑΛΙΒΕΡΙ - ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ - ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)'', έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων σαράντα τριών (1.743τ.μ.) με τα συστατικά και παραρτήματά της, αποτελούμενη από επτά (7) τεμάχια εδάφους.
Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στο με αριθ. 62288/ Ιούλιος 2009/ Φύλλο 16/ Κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακας που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές των Δήμων Τανάγρας (Δημ. Διαμ. Άρματος) και Θηβαίων (Δημ. Διαμ. Ελεώνα) του Νομού Βοιωτίας.

(δ) Συσταθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ και με δαπάνες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, δουλεία εναέριας διέλευσης των αγωγών της Γραμμής Μεταφοράς 400 ΚV ''ΑΛΙΒΕΡΙ - ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ - ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)'' μέσα στο Νομό Βοιωτίας σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα μέτρων και εβδομήντα ενός εκατοστών (2.180,71μ.) και συνολικού πλάτους πενήντα (50μ.) δηλαδή είκοσι πέντε μέτρα (25μ.) δεξιά και είκοσι πέντε μέτρα (25μ.) αριστερά από τον άξονα της γραμμής.
Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές των Δήμων Τανάγρας (Δημ. Διαμ. Άρματος) και Θηβαίων (Δημ. Διαμ. Ελεώνα) του Νομού Βοιωτίας.

(ε) Κηρυχθεί η παραπάνω απαλλοτρίωση για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεδομένου της σπουδαιότητάς της για τη διοχέτευση της ισχύος της νέας μονάδας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού αερίου στο Αλιβέρι και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα αιολικά πάρκα του Νομού της Εύβοιας.


Αριθμός Απόφασης: 213

Θέμα : Ρύθμιση θεμάτων ιδιοκτησιακού καθεστώτος εδαφοτεμαχίων και δουλείας Γραμμών Μεταφοράς τμήματα των οποίων έχουν αποξηλωθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καθιέρωση μιας συστηματικής και θεσμοθετημένης διαδικασίας για την αποδέσμευση κυριότητας εδαφοτεμαχίων (πώληση αυτών στους ενδιαφερόμενους) και την κατάργηση της υπάρχουσας δουλείας, σε περιπτώσεις των αποξηλωμένων τμημάτων Γραμμών Μεταφοράς (ΓΜ), αλλά και των μελλοντικών ΓΜ, οι οποίες δεν προβλέπεται πλέον να υλοποιηθούν.


Αριθμός Απόφασης: 214

Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΚΘ - 11 07 93 03 για την εκτέλεση του Έργου: "ΑΗΣ Αθερινόλακκου - Προμήθεια και Εγκατάσταση έργου συνολικής εγκατεστημένης (μικτής) ηλεκτρικής ισχύος 95 - 105 MW, αποτελούμενου από δύο (2) έως έξι (6) ίδιες δίχρονες ή τετράχρονες μηχανές ντήζελ με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, σύστημα ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων και ατμοστρόβιλο, μετά των σχετικών βοηθητικών εγκαταστάσεων". Ρύθμιση για την κατάρτιση των Τευχών της Διακήρυξης του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε όπως ενσωματωθεί κατάλληλα η ρύθμιση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 της εισήγησης αριθ. ΔΜΚΘ/8476 /29.9.2009 στα Τεύχη της Διακήρυξης αριθ. ΔΜΚΘ-11079303 για την εκτέλεση του Έργου: "ΑΗΣ Αθερινόλακκου - Προμήθεια και Εγκατάσταση έργου συνολικής εγκατεστημένης (μικτής) ηλεκτρικής ισχύος 95 - 105 MW, αποτελούμενου από δύο (2) έως έξι (6) ίδιες δίχρονες ή τετράχρονες μηχανές ντήζελ με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, σύστημα ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων και ατμοστρόβιλο, μετά των σχετικών βοηθητικών εγκαταστάσεων".


Αριθμός Απόφασης: 215

Θέμα : Μεταβίβαση - Μεταγραφή ταχύπλοου πλαστικού σκάφους "ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ Τ.Σ. 128" στη ΔΕΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δ/ντή Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου της ΔΕΘ, ως εκπροσωπούντα και δεσμεύοντα την Επιχείρηση, όπως υποβάλει στο Υπολιμεναρχείο Σητείας, του Νομού Λασιθίου, τα απαραίτητα έγγραφα, καθώς και όπως προβεί στις απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες, για τη μεταβίβαση - μεταγραφή του σκάφους "ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ Τ.Σ. 128" από τον παρόντα ιδιοκτήτη στη ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.