Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ.19.11.09

Δ.Σ.19.11.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 28ης/19.11.2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα : Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2α του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων - πλην των Μετόχων της Μειοψηφίας στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 15 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00' π.μ. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: "Εκλογή νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 10, παρ. 2α του Καταστατικού της Εταιρείας.".


Θέμα : Σύγκληση Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας για την εκλογή δύο (2) Εκπροσώπων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της "ΔΕΗ Α.Ε." σύμφωνα με το Νόμο και τα άρθρα 20, παρ. 1 και 10, παρ. 2, εδάφ. γ΄του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω λήξεως της θητείας των Εκπροσώπων της, ως Μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύγκληση Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 17 Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄ π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, σε Επαναληπτική Ειδική Συνέλευση, στον ίδιο χώρο, στις 22 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: "Εκλογή δύο (2) νέων Εκπροσώπων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2, εδάφ. γ΄ του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω λήξεως της θητείας των Εκπροσώπων της, ως Μελών, στο υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο".


Θέμα : Ολική ανάκληση απαλλοτρίωσης για τη Γραμμή Μεταφοράς 150 KV "Υ/Σ ΚΩ - Υ/Σ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ".

Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης χώρων στην Κω συνολικού εμβαδού 556μ2 για τις ανάγκες εγκατάστασης πυλώνων της Γ.Μ. 150KV "Υ/Σ Κω - Υ/Σ Μαστιχαρίου" καθώς και για την αναγκαστική σύσταση ζώνης δουλείας για την διέλευση των εναερίων αγωγών της άνω αναφερόμενης Γ.Μ., συνολικού εμβαδού 457.469,50 μ2 που είχαν απαλλοτριωθεί με το ΦΕΚ τ.Δ΄/01-04-2003.


Θέμα : Παράταση θητείας Εσωτερικού Ελεγκτή του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου μη προερχομένου από το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της θητείας του Εσωτερικού Ελεγκτή του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου, μη προερχομένου από το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε., για χρονικό διάστημα 15 μηνών μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας του με την Επιχείρηση (9.1.2010), ήτοι μέχρι 9.4.2011.


Θέμα : Τροποποίηση της Σύμβασης αριθ. 5083051/30.12.2004, με τον Οίκο DOOSAN ENGINE, για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Η/Ζ στον ΑΣΠ Χίου, ισχύος 14.476 kW το καθένα.
Μείωση του Συμβατικού τιμήματος και παράταση του χρόνου παράδοσης του δεύτερου (2ου) Η/Ζ.


Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εξαίρεση από το Συμβατικό αντικείμενο του συμπληρώματος Νο3 της Σύμβασης 5083051, Έργων Πολιτικού Μηχανικού αξίας 805.669,00 Ευρώ, την κατασκευή, για περιβαλλοντικούς λόγους, κοινής καμινάδας για δύο (2) Η/Ζ, έναντι πρόσθετου τιμήματος 245.761,00 Ευρώ και την παράταση του χρόνου παράδοσης του Η/Ζ του συμπληρώματος Νο3 κατά ογδόντα επτά (87) ημέρες.


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 5396307/2009 για την εκτέλεση του Έργου : "Διακίνηση 14,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την Ανατολική Επέκταση Κομάνου".
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου "Διακίνηση 14,0 x 106 Μ3 στ. υπερκείμενων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την Ανατολική Επέκταση Κομάνου" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΤΕ.NΑ. ΑTEBΕ", σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 5396307/2009 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 9.655.600 Ευρώ.


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-183/16.9.2009 για την εκτέλεση του Έργου : "ΔΙΚΤΥΑ ΤΤΕΔ/ΔΠΑ". Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.


Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΔ-183 για την ανάδειξη Αναδόχου της Εργολαβίας κατασκευής Έργων δικτύων "ΔΙΚΤΥΑ ΤΤΕΔ/ΔΠΑ", στον πρώτο μειοδότη, την εταιρεία "ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ", με έκπτωση 31% στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου και συνολικό Συμβατικό Τίμημα 15.870.000,00 Ευρώ.


Θέμα : Ενιαία εκκαθάριση Εργολαβιών κατασκευής δικτύων Διανομής των Περιοχών, Καλλιθέας, Μεσογείων, Περιστερίου-Ελευσίνας, Φιλοθέης-Κηφισιάς, Αθήνας και ΤΤΕΔ (Φάληρο) της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 9.1. των Ειδικών Όρων των Συμβάσεων ΔΚΣΔ-155 /2161101/ 09.02.2006/ΣΕΕ 971, ΔΚΣΔ-155/2161102/09.02.2006/ΣΕΕ 972, ΔΚΣΔ-155/2161103/09.02.2006/ΣΕΕ 973 & ΣΕΕ 974, ΔΚΣΔ-155 /2161104/09.02.2006/ΣΕΕ 975, ΔΚΣΔ-151/2151103/26.07.2006/ ΣΕΕ 976, έτσι ώστε να επιτρέπεται η ενιαία εκκαθάρισή τους.


Θέμα : Σύμβαση αριθ. ΔΔ-171/2171118/16.1.2008 για την εκτέλεση του Έργου: "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ" της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής. Αύξηση του συμβατικού τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-171/2171118/16.1.2008 "Δίκτυα Περιοχής Φιλοθέης-Κηφισιάς" κατά 6.432.600 Ευρώ, δηλαδή υπέρβαση κατά 30%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 29% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, καθώς και έκδοση σχετικού Συμπληρώματος.


Θέμα : Διαμόρφωση πολιτικής για την αντιμετώπιση της εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος εργολαβιών κατασκευής έργων Δικτύων Διανομής, πριν την ολοκλήρωση της συμβατικής τους διάρκειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διαμόρφωση πολιτικής για την αντιμετώπιση της εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος εργολαβιών κατασκευής έργων Δικτύων Διανομής, πριν την ολοκλήρωση της συμβατικής τους διάρκειας, και την εφαρμογή της ως εξής :

2.1. Να προκηρυχθεί το ταχύτερο δυνατό Διαγωνισμός με προγραμματισμό εγκατάστασης των νέων Αναδόχων στις Εργολαβίες της Ρόδου και της Κω (Τμήμα Α και Τμήμα Β) τον Ιούνιο του 2010.

2.2. Να προκηρυχθεί Διαγωνισμός, στους πρώτους μήνες του 2010, με προγραμματισμό εγκατάστασης των νέων Αναδόχων τον Οκτώβριο του 2010. Στο Διαγωνισμό αυτό να ενταχθούν οι εργολαβίες που μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2010 θα έχουν εξαντλήσει το 100% του εργολαβικού αντικειμένου τους, εφόσον συνεχίσουν με τον ίδιο μέσο μηνιαίο ρυθμό εκτέλεσης έργων που είχαν έως την προκήρυξη του Διαγωνισμού.

2.3. Οι υπόλοιπες εργολαβίες της Διακήρυξης αριθ. ΔΔ-171, να έχουν προγραμματισμό εγκατάστασης των νέων Αναδόχων το Δεκέμβριο του 2010 έως Φεβρουάριο του 2011, οπότε λήγει η συμβατική διάρκεια των αντίστοιχων τρεχουσών εργολαβιών.


Θέμα : Επικύρωση αποτελέσματος προεπιλογής της εταιρείας AREVA PARAFOUDRES SA και ένταξή της στον Πίνακα Προμηθευτών Αλεξικέραυνων ΜΤ της Διανομής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το αποτέλεσμα προεπιλογής της εταιρείας AREVA PARAFOUDRES SA και την ένταξή της στον Πίνακα Προμηθευτών Αλεξικέραυνων ΜΤ, για Αλεξικέραυνα ΜΤ, κατασκευής τους στη Γαλλία, τύπου VARISIL HE21S3D2.


Θέμα : Παράταση της προθεσμίας ορισμού επιδιαιτητή για τη διαιτησία που αφορά την επίλυση της διαφοράς από πώληση Φυσικού Αερίου μεταξύ της "ΔΕΠΑ Α.Ε." και της "ΔΕΗ Α.Ε.".

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση επί εικοσαήμερο, αρχομένης από τις 19.11.2009, της προθεσμίας ορισμού επιδιαιτητή για τη διαιτησία που αφορά την επίλυση της διαφοράς από πώληση Φυσικού Αερίου μεταξύ της "ΔΕΠΑ Α.Ε." και της "ΔΕΗ Α.Ε.".


Θέμα : Ανταλλαγή δικαιωμάτων εκπομπών τύπου EUAs και CERs ετών 2009 και 2012 για κάλυψη του ελλείμματος δικαιωμάτων της ΔΕΗ με τον οικονομικότερο τρόπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια "σύνθετων" πράξεων ανταλλαγών (swap) EUAs και CERs ετών 2009 και 2012, μεταξύ ΔΕΗ και αντισυμβαλλομένων, όπως περιγράφεται σε σχετική εισήγηση της ΔΔΕ και εξουσιοδότησε το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας για την υλοποίηση των ως άνω σύνθετων ανταλλαγών με έναν ή περισσότερους αντισυμβαλλόμενους που θα προκύψουν από πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που θα απαιτηθούν (συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, των σχετικών επιβεβαιώσεων των συναλλαγών).

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.