Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ.10.12.09

Δ.Σ.10.12.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 29ης/10.12.2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα : Έγκριση πίνακα εμπρόθεσμου μετόχου που έχει δικαίωμα ψήφου κατά την "Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων - πλην των μετόχων της Μειοψηφίας" της 15ης Δεκεμβρίου 2009.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον πίνακα του μετόχου που κατέθεσε εμπρόθεσμα τη βεβαίωση της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) περί δέσμευσης των μετοχών του στην αρμόδια υπηρεσία μετόχων της εταιρείας για τη συμμετοχή του στην "Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων - πλην των μετόχων της Μειοψηφίας" της 15ης Δεκεμβρίου 2009.Θέμα : Απόσπαση της μισθωτής της ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενίας του Ανδρέα (Κατηγ./Ειδικ. Υ3/Α - Α.Μ.Π.: 65341) στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ ΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόσπαση της μισθωτής της ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενίας του Ανδρέα (Κατηγ./Ειδικ. Υ3/Α - Α.Μ.Π.: 65341) από τη ΔΕΗ Α.Ε. στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ.Θέμα : Παράταση σύμβασης εργασίας, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας της τακτικής μισθωτής ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Παναγιώτας του Νικολάου (Κατηγ./Ειδικ. ΓΥ4/Δ-Α.Μ.Π.: 76420)

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της σύμβασης εργασίας, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, της τακτικής μισθωτής ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Παναγιώτας του Νικολάου (Κατηγ./Ειδικ. ΓΥ4/Δ-Α.Μ.Π.: 76420) για δύο (2) μήνες από 1.1.2010 έως 28.2.2010.Θέμα : Πρακτικό Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού της Εταιρείας ΓΕΝΕΡ Α.Ε. με τη ΔΕΗ Α.Ε. - Πρακτικό νέας Επιτροπής - Οικονομική εκκαθάριση των Συμβάσεων ΔΚΣΔ-139/2121101/20.3.2002 "Δίκτυα Περιοχών Αθήνας - Πειραιά", ΔΚΣΔ-139/2121103/20.3.2002 "Δίκτυα Περιοχών Περιστερίου - Ελευσίνας", ΔΚΣΔ-151/2151103/20.7.2005 "Δίκτυα Περιοχής Αθήνας" και ΔΚΣΔ-151/2151105/20.7.2005 "Δίκτυα ΤΤΕΔ/ΔΠΑ".

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την οικονομική εκκαθάριση των Συμβάσεων της Εταιρείας ΓΕΝΕΡ Α.Ε. με τη ΔΕΗ Α.Ε. που αναφέρονται στο Θέμα.
Αποφάσισε να μην καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ύψους 3.085.693,33 Ευρώ, να καταπέσουν εγγυητικές επιστολές κάλυψης υλικών ύψους 977.343,18 Ευρώ, να παρακρατηθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 791.554,54 Ευρώ και όλες οι άλλες εγγυητικές επιστολές να επιστραφούν.Θέμα : Επικύρωση των αποτελεσμάτων του κλειστού μειοδοτικού Διαγωνισμού αριθ. 503905/22.9.2009 για την προμήθεια Καλωδίων και Αγωγών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του κλειστού μειοδοτικού διαγωνισμού αριθμ. 503905/22.9.2009 για την προμήθεια Καλωδίων και Αγωγών, ως ακολούθως:
1.Τη ματαίωση του υπόψη διαγωνισμού ως προς την προμήθεια 200.000 μέτρων του είδους 1 της Ομάδας Δ.
2.Την ανάθεση της προμήθειας των υπολοίπων ειδών και ποσοτήτων του υπόψη διαγωνισμού στους παρακάτω, ανά είδος, τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες οίκους:
" Στην Κοινοπραξία "FULGOR - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ - NEXANS ΓΙΑ ΔΕΗ 2009", την προμήθεια των ειδών 1 και 2 της Ομάδας Α, του είδους 3 της Ομάδας Β, του είδους 7 της Ομάδας Γ, των ειδών 1 και 2 της Ομάδας Δ καθώς και των ειδών 2, 3, 4 και 5 της Ομάδας Ε, έναντι συνολικού τιμήματος 42.291.661,50 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση των υλικών σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ ΑΕ, πάνω σε αυτοκίνητό της.
" Στον Οίκο ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ την προμήθεια των ειδών 1, 3 και 5 της Ομάδας ΣΤ, έναντι συνολικού τιμήματος 4.527.060,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση των υλικών σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ ΑΕ, πάνω σε αυτοκίνητό του.

Οι παραπάνω αναθέσεις, συνολικής αξίας 46.818.721,50 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), να γίνουν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 503905/22.09.2009, τις προσφορές των οίκων και τη μετέπειτα αλληλογραφία.


Θέμα : Σύμβαση αριθ. 1257401. (ΡΑΡ-2). Ύδρευση ΑΗΣ Μελίτης - Φράγμα Παπαδιάς. Κατασκευή Φράγματος Παπαδιάς, Υπερχειλιστή, Έργου Υδροληψίας και Εκκένωσης, Αγωγού Μεταφοράς Νερού Ψύξεως και Συναφών Έργων. Υπολειπόμενες Εργασίες.
Πρακτικό Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή στην Ανάδοχο Κοινοπραξία "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." κατασκευής του Έργου "Ύδρευση ΑΗΣ Μελίτης - Φράγμα Παπαδιάς. Κατασκευή Φράγματος Παπαδιάς, Υπερχειλιστή, Έργου Υδροληψίας και Εκκένωσης, Αγωγού Μεταφοράς Νερού Ψύξεως και Συναφών Έργων. Υπολειπόμενες Εργασίες" του ποσού των 2.970.000 Ευρώ, προς ολοσχερή εξόφληση των απαιτήσεών της, που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου. Το ως άνω ποσόν προέκυψε ως αποτέλεσμα Φιλικού Διακανονισμού και η Ανάδοχος Κοινοπραξία δήλωσε ότι, με την καταβολή του ποσού αυτού, ικανοποιούνται πλήρως, οριστικώς και ανεπιφυλάκτως όλες οι απαιτήσεις της, ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιαδήποτε περαιτέρω διεκδίκηση και ότι δεν πρόκειται να υποβληθεί εκ μέρους της έτερο αίτημα ή συναφής αξίωση, που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης, παραιτούμενη και κάθε δικαιώματος που προέρχεται από τη Σύμβαση ή και το Νόμο.Θέμα : Τηλεθέρμανση Πτολεμαϊδας από ΑΗΣ Καρδιάς - Παραχώρηση στη Δ.Ε.Τ.Η.Π. της χρήσης τμήματος του γηπέδου του ΑΗΣ Καρδιάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π), άνευ τιμήματος, χρήσης τμήματος του γηπέδου του ΑΗΣ Καρδιάς προκειμένου να κατασκευαστούν οι αναγκαίες υποδομές για την παροχή θερμικής ενέργειας στην περιοχή της Πτολεμαΐδας σε εφαρμογή της σχετικής Σύμβασης Πλαίσιο, μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Δ.Ε.ΤΗ.Π.
Η παραχώρηση περατούται σε 25 χρόνια ή με την οριστική παύση της λειτουργίας του ΑΗΣ Καρδιάς εάν αυτή επισυμβεί νωρίτερα.
Ο Δήμος Πτολεμαϊδας και η Δ.Ε.ΤΗ.Π θα έχουν την ευθύνη έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. από κοινού και αδιαίρετα για την υλοποίηση όλων των έργων μεταφοράς και διανομής της θερμικής ενέργειας.Θέμα : Μεταβολές συμβατικών δεικτών αναπροσαρμογής του "Μηνιαίου Δελτίου Τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Πρώτων Υλών".

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις μεταβολές δεικτών και τιμών (αντικατάσταση, κατάργηση, εισαγωγή νέου) που χρησιμοποιούνται για την αναπροσαρμογή τιμών συμβάσεων και δημοσιεύονται στο Μηνιαίο Δελτίο Τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Πρώτων Υλών της ΔΕΗ Α.Ε.
Επίσης ενέκρινε την κατάργηση της έντυπης μορφής του εν λόγω Δελτίου και την εφεξής δημοσίευσή του σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΗ www.dei.gr και στο Σύστημα Εσωτερικών Δημοσιεύσεων της ΔΕΗ.


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.