Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 27.08.09

Δ.Σ. 27.08.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 22ης/27.8.2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 27.8.2009 ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:


Αριθμός Απόφασης: (ε.) 177


Θέμα: Έγκριση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2009 - 30.6.2009, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), για την περίοδο 1.1.2009 - 30.6.2009, τα συνημμένα στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.


Αριθμός Απόφασης: (ε.) 178

Θέμα : Πρόγραμμα ανάπτυξης Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. - Πολιτική μετακίνησης σε άλλες θέσεις της αυτής ή ανώτερης ιεραρχικής στάθμης που επιφέρουν μετεγκατάσταση σε άλλο τόπο.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αναγκαιότητα ανάπτυξης των Στελεχών και ενίσχυσης του προγράμματος καριέρας και διαδοχής σε ανώτερες θέσεις διοίκησης, καθώς επίσης και της αύξησης της εσωτερικής αποδοτικότητας, ενέκρινε τις μετακινήσεις Στελεχών της Εταιρείας του 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου, σε θέσεις της αυτής ιεραρχικής στάθμης, καθώς επίσης και τις μετακινήσεις λόγω ανάθεσης καθηκόντων σε ανώτερο επίπεδο κάθε ιεραρχικής στάθμης που επιφέρουν ταυτόχρονη μετεγκατάσταση σε άλλο τόπο, ο οποίος εδρεύει σε διαφορετικό Νομό και σε απόσταση άνω των 80 km ή σε διαφορετική Νήσο, για τέσσερα (4) έτη.

Η έγκριση περιλαμβάνει την επιδότηση ενοικίου κατοικίας και δαπανώνχρήσης αυτής, πλην των περιπτώσεων που παρέχεται κατοικία από την Επιχείρηση και την καταβολή εξόδων μετακίνησης και χορήγησης επιπλέον άδειας μιας (1) ημέρας, με αποδοχές, το μήνα, για τη μετακίνηση του Στελέχους στην πόλη προέλευσής του, εφόσον δεν έχει μετεγκατασταθεί η οικογένεια του Στελέχους.

Για τις παραπάνω μετακινήσεις, ανεξαρτήτως μετεγκατάστασης σε άλλο τόπο, εγκρίθηκε η καταβολή πρόσθετης αμοιβής, η οποία συνίσταται στην τυχόν διαφορά μεταξύ των χορηγούμενων ειδικών επιδομάτων της θέσης από την οποία προέρχεται και των προβλεπόμενων ειδικών επιδομάτων της θέσης στην οποία τοποθετείται το μετακινούμενο Στέλεχος. Στο συνυπολογισμό αυτό δε θα συμπεριλαμβάνεται η χορήγηση Ειδικού Επιδόματος Οργανικού Στελέχους.

Η πρόσθετη αμοιβή θα καταβάλλεται, σε ποσοστό 100%, το πρώτο έτος και σε ποσοστά 80%, 60% και 40%, για το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο έτος, αντίστοιχα. Η εν λόγω αμοιβή θα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι το μετακινούμενο Στέλεχος, υπηρετούσε σε θέσεις στις οποίες απολάμβανε υψηλότερες αποδοχές λόγω χορήγησης πρόσθετων ειδικών επιδομάτων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) συνεχόμενων ετών. Θα διακόπτεται δε, στην περίπτωση που ανατεθούν στο Στέλεχος καθήκοντα της ίδιας ή ανώτερης ιεραρχικής στάθμης μετά από συμμετοχή του σε σχετική προκήρυξη.

Η παρούσα ρύθμιση γίνεται από ελευθεριότητα της Επιχείρησης η οποία διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει κατά την κρίση της, οποτεδήποτε θα έκρινε τούτο σκόπιμο. Η ΓΔ/ΑΝΠΟ εντέλλεται για την αξιολόγηση της επί 12-μηνο εφαρμογής της απόφασης και την υποβολή σχετικής έκθεσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.Αριθμός Απόφασης: (ε.) 179

Θέμα : Συμμετοχή της ΔΕΗ στο πρόγραμμα "Αη-Στράτης - Πράσινο νησί".

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στο πρόγραμμα "Αη-Στράτης - Πράσινο νησί" και τη συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε., κατά ποσοστό 67%, στο Νομικό Πρόσωπο - Ανώνυμη Εταιρεία που θα συσταθεί από κοινού με την Κοινότητα Αγ. Ευστρατίου και το ΚΑΠΕ, για το σκοπό της υλοποίησης του πιο πάνω έργου.Αριθμός Απόφασης: (x.) 180

Θέμα : Υλοποίηση παραλλαγής των Γ.Μ. 400 KV "Αχαρνές - Πτολεμαϊδα" και "Καρδιά - Τρίκαλα" στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση υλοποίησης του έργου της παραλλαγής των δύο Γ.Μ. 400 KV "Αχαρνές - Πτολεμαΐδα" και "Καρδιά - Τρίκαλα" μήκους 21,5 χλμ η κάθε μια, στην περιοχή της Κοζάνης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση αριθ.ΔΝΕΜ/22875/26.8.2009 και της δαπάνης, ύψους έως 20 εκατ. Ευρώ, με κύρια εκταμίευση τα έτη 2013 - 2014, για την κατασκευή της πιο πάνω παραλλαγής.


Αριθμός Απόφασης: (ε.) 181

Θέμα : - Αποκέντρωση των Συμβάσεων Σύνδεσης με το Δίκτυο ΧΤ μικρών Αιολικών Σταθμών, ισχύος μέχρι και 20 kW για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, μέχρι και 40 kW για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και μέχρι και 50 kW για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα.
- Αποκέντρωση των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μικρών Αιολικών Σταθμών για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

Την εξουσιοδότηση των Διευθυντών των Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής όπως υπογράφουν, για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε., για το χώρο ευθύνης τους, τις Συμβάσεις Σύνδεσης με το Δίκτυο ΧΤ μικρών Αιολικών Σταθμών ισχύος μέχρι και 20 kW για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, μέχρι και 40 kW για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και μέχρι και 50 kW για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Τα κείμενα των Συμβάσεων θα οριστικοποιούνται από κοινού από τη Δ/νση Διαχείρισης Δικτύου και τη Δ/νση Διαχείρισης Νησιών, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και του εγκεκριμένου, με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 280/21.11.2006, κειμένου.

Την εξουσιοδότηση του Αντιπροέδρου και Αναπληρωτή Δ/ντος Συμβούλου κ. Νικ. Χατζηαργυρίου, όπως στο εξής εγκρίνει τις Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με τους Παραγωγούς που πρόκειται να εγκαταστήσουν μικρούς Αιολικούς Σταθμούς, ισχύος μέχρι και 100 kW στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.


Αριθμός Απόφασης: (ε.) 182

Θέμα: 1η Τροποποίηση Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Παραγωγού "ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ Α.Ε.Ε.", για την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από τον Αιολικό Σταθμό ισχύος 6,3 MW, στη θέση "Προφήτης Ηλίας - Παπούρα" του Δήμου Κισσάμου του Νομού Χανίων της νήσου Κρήτης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της 1ης τροποποίησης της από 29.2.2008 Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, που θα υπογραφεί μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. (ως Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών) και του Παραγωγού "ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ Α.Ε.Ε.", λόγω αλλαγής του τύπου και του αριθμού των ανεμογεννητριών του Αιολικού Σταθμού στη θέση "Προφήτης Ηλίας - Παπούρα" του Δήμου Κισσάμου του Νομού Χανίων της νήσου Κρήτης, εις τρόπον ώστε ο σταθμός να αποτελείται από επτά (7) ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 900 kW εκάστη, τύπου ENERCON E44/900 kW, αντί των οκτώ (8) ανεμογεννητριών τύπου VESTAS V-52/850 kW, χωρίς μεταβολή της συνολικά αποδιδόμενης ισχύος του Αιολικού Σταθμού (6,3 MW).


Αριθμός Απόφασης: (x.) 183

Θέμα : Ανανέωση της προσωρινής παραχώρησης χωρίς αντάλλαγμα, του δικαιώματος χρήσης τμήματος της τεχνητής λίμνης του ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ και παραλίμνιας περιοχής, για την αξιοποίησή τους για ναυταθλητισμό.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

Την έγκριση της περαιτέρω ανανέωσης της προσωρινής παραχώρησης χωρίς αντάλλαγμα, προς το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) που δικαιώματος χρήσης τμήματος λίμνης τουΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ και παραλίμνιας περιοχής για αξιοποίησή τους για ναυταθλητισμό, όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο, στην εισήγηση αριθ. ΔΥΗΠ/5369/25.8.2009, Τοπογραφικό διάγραμμα του Ναυτικού Ομίλου "ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ".

Η ανανέωση της παραχώρησης γίνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, έως την 26.4.2010 με δικαίωμα περαιτέρω ανανέωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. και υπό τους ίδιους όρους της αρχικής παραχώρησης που αναφέρονται στην υπ΄αριθ. 78/25.4.2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφορούν στην ασφάλεια του έργου και την προστασία των συμφερόντων της Επιχείρησης και του προσωπικού της, δυνάμενους να αναθεωρηθούν και να προσαρμοσθούν από τη ΔΕΗ Α.Ε., ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν.

Η μη συμμόρφωση με τους όρους της αρχικής παραχώρησης που αναφέρονται στην Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 78/25.4.2000 συνεπάγεται την άρση της παραχώρησης.

Η παραπάνω παραχώρηση προς το Δημόσιο θα πραγματοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι και οι παρατηρήσεις της ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτέςισχύουν εκάστοτε θα γίνουν ανεπιφύλακτα δεκτοί από τη Γ.Γ.Α.


Αριθμός Απόφασης: (x.) 184

Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΚΘ- 11 07 93 03 για την εκτέλεση του Έργου : "ΑΗΣ Αθερινόλακκου - Προμήθεια και Εγκατάσταση Έργου συνολικής εγκατεστημένης (μικτής) ηλεκτρικής ισχύος 95 - 105 MW, αποτελούμενου από δύο (2) έως έξι (6) ίδιες δίχρονες ή τετράχρονες μηχανές ντήζελ με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, σύστημα ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων και ατμοστρόβιλο, μετά των σχετικών βοηθητικών εγκαταστάσεων". Ρυθμίσεις για την κατάρτιση των Τευχών της Διακήρυξης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση, σε συμπλήρωση της παρ.1 της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 44/23.2.2009, όπως στα Τεύχη της Διακήρυξης αριθ. ΔΜΚΘ- 11 07 93 03 για την εκτέλεση του Έργου: "ΑΗΣ Αθερινόλακκου - Προμήθεια και Εγκατάσταση Έργου συνολικής εγκατεστημένης (μικτής) ηλεκτρικής ισχύος 95 - 105 MW, αποτελούμενου από δύο (2) έως έξι (6) ίδιες δίχρονες ή τετράχρονες μηχανές ντήζελ με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, σύστημα ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων και ατμοστρόβιλο, μετά των σχετικών βοηθητικών εγκαταστάσεων",  ενσωματωθούν κατάλληλα οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παρ. 5 της εισήγησης αριθ. ΔΜΚΘ/7621/24.8.2009. Κατά τα λοιπά, η πιο πάνω Απόφαση ισχύει ως έχει.


Αριθμός Απόφασης: (x.) 185

Θέμα: Διακήρυξη αριθ. ΔΥΗΠ/ΜΤΗ-3 για την εκτέλεση του Έργου : "ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ. Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Συστήματος Ελέγχου, Μετασχηματιστή Ισχύος, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογέφυρας, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού". Έγκριση των Τευχών της Διακήρυξης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

Την έγκριση των συνημμένων, στην εισήγηση αριθ. ΔΥΗΠ/5347/24.8.2009 Τευχών της Διακήρυξης αριθ. ΔΥΗΠ/ΜΤΗ-3, "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ", "ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" και "ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ", επί των οποίων έχουν ενσωματωθεί οι διαφοροποιήσεις, σε σχέση με τα Κατευθυντήρια Τεύχη, που αναφέρονται στην παράγραφο 6 της πιο πάνω εισήγησης.
Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής, όπως εγκρίνει τα λοιπά τεύχη της Διακήρυξης αριθ. ΔΥΗΠ/ΜΤΗ-3, ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και τις τυχόν παρατάσεις αυτής, καθώς και τις Επιτροπές Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών.

Την έγκριση όπως τα θέματα, τα σχετικά με τις προδικαστικές προσφυγές που μπορεί να υποβληθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του υπόψη Διαγωνισμού, εκδικάζονται από τριμελή Επιτροπή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών.


Αριθμός Απόφασης: (ε.) 186

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5386316/2008 για την εκτέλεση του Έργου : "Διακίνηση 11,56 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα Βορειοδυτικά Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς". Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

Την κατακύρωση του διαγωνισμού αριθ. 5386316/2008 για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 11,56 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα Βορειοδυτικά Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΑΚΜΗ ΑΤΕ", σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 5386316/2008, με διακινήσεις ποσοτήτων, αποστάσεις μεταφοράς, τιμές μονάδος και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα €9.471.420.


Αριθμός Απόφασης: (x.) 187

Θέμα : Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 1.454.641 τ.μ. κτηματικής περιοχής Δημοτικού Διαμερίσματος Βεύης του Δήμου Μελίτης, Δημοτικού Διαμερίσματος Κλειδίου και Δημοτικού Διαμερίσματος Πετρών του Δήμου Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας (ΚΛ 3) για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του Ορυχείου Κλειδίου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε όπως:

Απαλλοτριωθεί αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνες της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. έκταση 1.454.641 τ.μ. κτηματικής περιοχής Δημοτικού Διαμερίσματος Βεύης του Δήμου Μελίτης, Δημοτικού Διαμερίσματος Κλειδίου και Δημοτικού Διαμερίσματος Πετρών του Δήμου Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας (ΚΛ 3) για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του Ορυχείου Κλειδίου.


Αριθμός Απόφασης: (x. ) 188

Θέμα : Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 11.249.740,91 τ.μ. κτηματικής περιοχής Δημοτικού Διαμερίσματος Μαυροπηγής, Δημοτικού Διαμερίσματος Κομάνου του Δήμου Πτολεμαΐδας και Δημοτικού Διαμερίσματος Ποντοκώμης του Δήμου Δημ. Υψηλάντη για τις ανάγκες εκμετάλλευσης των Ορυχείων Μαυροπηγής και Νοτιοδυτικού Πεδίου (ΟΔΠΚ1).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε όπως:

Απαλλοτριωθεί αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνες της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. έκταση 11.249.740,91 τ.μ. κτηματικής περιοχής Δημοτικού Διαμερίσματος Μαυροπηγής, Δημοτικού Διαμερίσματος Κομάνου του Δήμου Πτολεμαΐδας και Δημοτικού Διαμερίσματος Ποντοκώμης του Δήμου Δημ. Υψηλάντη του Νομού Κοζάνης (ΟΔΠΚ1), για τις ανάγκες εκμετάλλευσης των Ορυχείων Μαυροπηγής και Νοτιοδυτικού Πεδίου (Υψηλάντη).

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.