Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 22.12.09

Δ.Σ. 22.12.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 32ης/22.12.2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα : Παράταση ορίου ηλικίας του μισθωτού ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Πάρι του Παναγιώτη (Κατηγ./Ειδικ. Τ1/Α-Α.Μ.Π.: 52903).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της σύμβασης εργασίας, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, του τακτικού μισθωτού ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Πάρι του Παναγιώτη (Κατηγ./Ειδικ. Τ1/Α-Α.Μ.Π.: 52903) για ένα (1) έτος, δηλαδή, από 1.1.2010 έως 31.12.2010.


Θέμα : Παράταση ορίου ηλικίας του μισθωτού ΚΟΡΟΒΕΣΗ Χρήστου του Ανδρέα (Κατηγ./Ειδικ. ΓΥ5-Α.Μ.Π.: 83453).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της σύμβασης εργασίας, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, του τακτικού μισθωτού ΚΟΡΟΒΕΣΗ Χρήστου του Ανδρέα (Κατηγ./Ειδικ. ΓΥ5-Α.Μ.Π.: 83453) για ένα (1) έτος, δηλαδή, από 1.1.2010 έως 31.12.2010.


Θέμα : Παράταση σύμβασης εργασίας, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας του μισθωτού ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ Στέργιου του Δημητρίου (Κατηγ./Ειδικ. Τ1/Α-Α.Μ.Π. : 79479).


Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της σύμβασης εργασίας, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, του μισθωτού ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ Στέργιου του Δημητρίου (Κατηγ./Ειδικ. Τ1/Α-Α.Μ.Π. : 79479), για έξι (6) μήνες, δηλαδή, από 1.1.2010 μέχρι 30.6.2010.


Θέμα : Διευθέτηση σταθερών αποδοχών του πρώην Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγ. Ι. Αθανασόπουλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή των συνδεδεμένων με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, των σταθερών αποδοχών του πρώην Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Επιχείρησης κ. Παναγ. Ι. Αθανασόπουλου. Η καταβολή θα γίνει κατ' αντιστοιχία των ημερών που ο κ. Παναγ. Ι. Αθανασόπουλος διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και κατά το ποσοστό επίτευξης των στόχων της εταιρείας για το έτος 2009.


Θέμα: Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΜΚΘ-11085101 για την ανάθεση του Έργου: "Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Εξοπλισμού για την παροχή θερμικής ισχύος 100 MWth (50 MWth, ανά Μονάδα), από τις Μονάδες ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς, στο δίκτυο Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας".

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :
" Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής όπως εγκρίνει τα Τεύχη της Διακήρυξης ΔΜΚΘ - 11085101 για την ανάθεση του Έργου: "Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Εξοπλισμού για την παροχή θερμικής ισχύος 100 MWth (50 MWth, ανά Μονάδα), από τις Μονάδες ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς, στο δίκτυο Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας".
" Την έγκριση της συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την εκδίκαση ενδεχόμενων προσφυγών για τον υπόψη Διαγωνισμό.
" Το ως άνω Έργο να ανατεθεί, μόνον εφόσον θα έχει προηγηθεί η υπογραφή της Σύμβασης Εκτέλεσης Έργου μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΤΗΠ (Καταναλωτής-Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας) για την πληρωμή των σχετικών δαπανών.


Θέμα : Παράταση της θητείας των Εσωτερικών Ελεγκτών του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου των μη προερχομένων από το Τακτικό Προσωπικό της Επιχείρησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της θητείας των Εσωτερικών Ελεγκτών του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου των μη προερχομένων από το Τακτικό Προσωπικό της Επιχείρησης κ., Λοιδωρίκη Νικολάου και Ξύδη Χαραλάμπους για ένα εξάμηνο, ήτοι, μέχρι τις 10.7.2010.


Θέμα : Μερική τροποποίηση Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με παρασχεθείσες εξουσιοδοτήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, στον τέως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγ. Ι. Αθανασόπουλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μερική τροποποίηση των Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις παρασχεθείσες εξουσιοδοτήσεις στον τέως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγ. Ι. Αθανασόπουλο, παρέχοντας τις εξουσιοδοτήσεις αυτές στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Επιχείρησης κ. Αρθούρο Ζερβό.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.