Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 10.11.09

Δ.Σ. 10.11.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 27ης/10.11.2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑριθμός Απόφασης: 217

Θέμα : Έγκριση των προς δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2009 - 30.9.2009, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 01.01.2009 - 30.09.2009, σύμφωνα με τα ΔΛΠ. Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν:
- Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως
- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων
- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών
- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών,

καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.


Αριθμός Απόφασης: 218

Θέμα : Γ.Μ. 400 KV "ΑΛΙΒΕΡΙ - ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ - ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)" - Απαλλοτρίωση εκτάσεων απαιτούμενων για την υπογειοποίηση τμήματος της Γ.Μ. 400 KV "ΑΛΙΒΕΡΙ - ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΥΤ ΛΑΡΥΜΝΑΣ - ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)" στο Νομό Εύβοιας (Τμήμα νήσου Εύβοιας και τμήμα Στερεάς Ελλάδας).

Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την αναγκαστική απαλλοτρίωση χώρων στην Εύβοια και στην Αυλίδα Βοιωτίας, συνολικού εμβαδού 16.562,51 μ2, για τις ανάγκες εγκατάστασης δύο τερματικών της Γ.Μ. 400 kV 'Αλιβέρι - Σύστημα' καθώς και για την αναγκαστική σύσταση ζώνης δουλείας για την διέλευση του υπογείου τμήματος της άνω αναφερόμενης Γ.Μ., συνολικού εμβαδού 1.166,33 μ2 .


Αριθμός Απόφασης: 220

Θέμα : Σύμβαση αριθ. 5037131/10.12.2008 με τον Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. για την προμήθεια καλωδίων. Μετάθεση, μετά από αίτημα της Επιχείρησης, κατά ένα (1) μήνα του συμβατικού χρόνου λήξης της έκτης (6ης) τμηματικής παράδοσης υλικών της πιο πάνω σύμβασης.

To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, αναφορικά με τη Σύμβαση αριθμ. 5037131/10.12.08 με τον οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. για την προμήθεια καλωδίων, τη μετάθεση, μετά από αίτημα της Επιχείρησης, κατά ένα (1) μήνα του συμβατικού χρόνου λήξης της έκτης (6ης) τμηματικής παράδοσης επτά (7) ειδών, από 20.12.2009 σε 20.01.2010.


Αριθμός Απόφασης: 221

Θέμα : Έργο κατασκευής πρόσθετης δόμησης, σε προσθήκη καθ' ύψος και κατ' επέκταση, στο κατασκευαζόμενο κτίριο του Εκτυπωτικού Κέντρου της Διεύθυνσης Πληροφορικής, για τη στέγαση όλων των Υπηρεσιών της, στο ιδιόκτητο οικόπεδο επί της οδού Πειραιώς 247 - 249.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το έργο κατασκευής πρόσθετης δόμησης σε προσθήκη καθ' ύψος και κατ' επέκταση στο κατασκευαζόμενο κτίριο του Εκτυπωτικού Κέντρου της Διεύθυνσης Πληροφορικής, για τη στέγαση όλων των Υπηρεσιών της, στο ιδιόκτητο οικόπεδο επί της οδού Πειραιώς 247-249 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €8,0 εκ.


Αριθμός Απόφασης: 222

Θέμα : Απαλλαγή Δήμου Αρταίων από το κόστος υδρολογικών στοιχείων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση στο Δήμο Αρταίων των υδρολογικών στοιχείων, τα οποία είναι διαθέσιμα στο αρχείο της ΔΕΗ/ ΔΥΗΠ, για να χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση της μελέτης "Οριστική Οριοθέτηση Τμήματος Κοίτης Ποταμού Αράχθου που Διέρχεται στα Όρια του Δήμου Αρταίων", αξίας €20.019,91, πλέον ΦΠΑ, ως χορηγία προς τον Δήμο Αρταίων και συμβολή της ΔΕΗ Α.Ε. στην οικιστική πολιτική του Δήμου Αρταίων.


Αριθμός Απόφασης: 223

Θέμα : Εξουσιοδότηση εκπροσώπου της ΔΕΗ Α.Ε. για να υπογράψει τις τριμερείς συμβάσεις με ΔΕΣΜΗΕ και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., για την αγοραπωλησία της Ηλεκτρικής Ενέργειας που παράγεται από μονάδες ΑΠΕ της θυγατρικής εταιρείας και εισάγεται στο Σύστημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εξουσιοδότηση του Γενικού Δ/ντή Παραγωγής κ. Ιωάννη Κοπανάκη, για να υπογράφει, εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε., με ΔΕΣΜΗΕ και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., όλες τις τριμερείς συμβάσεις αγοραπωλησίας της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τις μονάδες ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το Σύστημα.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.