Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 08.09.09

Δ.Σ. 08.09.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 23ης/8.9.2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Αριθμός Απόφασης: (x. 1)

Θέμα : Παράταση της θητείας του Προϊστάμενου και των Εσωτερικών Ελεγκτών του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου, των προερχομένων από το Τακτικό Προσωπικό της Επιχείρησης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της θητείας του Προϊστάμενου και των Εσωτερικών Ελεγκτών του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου, των προερχομένων από το Τακτικό Προσωπικό της Επιχείρησης, που ορίστηκαν με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 225/19.9.2006, μέχρι τη λήψη Απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη νέα στελέχωση του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου.


Αριθμός Απόφασης: (x. 3)

Θέμα : Αναπροσαρμογή όρων της σύμβασης των πελατών Υψηλής Τάσης (ΥΤ).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, στα πλαίσια των συμβάσεων πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πελάτες Υψηλής Τάσης, όπως τους παρέχεται η δυνατότητα να επανακαθορίσουν εγγράφως τη συμφωνημένη ισχύ στη ζώνη αιχμής, όπως ήδη ισχύει και στις ζώνες ενδιαμέσου και ελαχίστου φορτίου, πριν από την έναρξη του μηνός, για τον οποίο ζητείται η μεταβολή. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Απόφασης ορίζεται η 1.10.2009.


Αριθμός Απόφασης: (ε. 4)

Θέμα : Παράταση μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Χαλκοκονδύλη -28- στην Αθήνα.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Χαλκοκονδύλη 28, συνολικής μικτής επιφάνειας 3.482,18 Μ2, για έξι (6) έτη, με δικαίωμα της Επιχείρησης να παρατείνει τη μίσθωση για άλλα έξι (6) έτη, σύμφωνα με το Νόμο.


Αριθμός Απόφασης: (x. 5)

Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ-611909/7.8.2009 για την προμήθεια λιθάνθρακα για τις ανάγκες των Μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Την απόρριψη της προσφυγής του Οίκου "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε." κατά της οριστικής τυπικής απόρριψης της προσφοράς του στο διαγωνισμό αριθ. ΔΥΚΠΜ-611909/7.8.2009, για την προμήθεια λιθάνθρακα για τις ανάγκες των Μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς.

2. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ-611909/7.8.2009, για την προμήθεια λιθάνθρακα για τις ανάγκες των Μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς και την ανάθεση στο μειοδότη Οίκο BULKTRADING S.A. της προμήθειας 200.000 ± 10% ΜΤ λιθάνθρακα.


Αριθμός Απόφασης: (x. 6)


Θέμα : Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ - 1363407 για την εκτέλεση του Έργου: "Κατασκευή Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ & ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑ". Παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης του Έργου, Απαιτήσεις Αναδόχου και υπέρβαση του Συμβατικού Προϋπολογισμού του πιο πάνω Έργου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της Σύμβασης αριθ. ΔΝΕΜ - 1363407, με την εταιρεία CONSORZIO ITALIA 2000, για την εκτέλεση του Έργου: "Κατασκευή Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ & ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑ" για εκατόν τριάντα επτά (137) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς αναθεώρηση τιμών και μέχρι 5.6.2008. Ενέκρινε επίσης την αποζημίωση των Απαιτήσεων του πιο πάνω Αναδόχου και την υπέρβαση του Συμβατικού Προϋπολογισμού του Έργου.


Αριθμός Απόφασης: (ε. 7)


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 5386309/2008 για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 7,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από την περιοχή του νέου κόμβου ταινιοδρόμων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου". Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 7,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από την περιοχή του νέου κόμβου ταινιοδρόμων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΤΕΚΑ Α.Ε.", σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 5386309/2008 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα €9.492.000.


Αριθμός Απόφασης: (x. 8)


Θέμα : Σύμβαση αριθ. ΔΜΑΟΡ-74/5255618 για την εκτέλεση του Έργου: "Προμήθεια και Εγκατάσταση οκτώ (8) ταινιοσταθμών Τροφοδότησης Σταθμών κίνησης ταινιοδρόμων, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Νότιου Πεδίου και της Μαυροπηγής". Αποτελέσματα Φιλικού Διακανονισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το αποτέλεσμα του Φιλικού Διακανονισμού με τον Ανάδοχο, εταιρεία ΑΒΒ, του Έργου της Σύμβασης αριθ. ΔΜΑΟΡ-74/5255618 για την εκτέλεση του Έργου: "Προμήθεια και Εγκατάσταση οκτώ (8) ταινιοσταθμών Τροφοδότησης Σταθμών κίνησης ταινιοδρόμων, για τις ανάγκες των Ορυχείων του Νότιου Πεδίου και της Μαυροπηγής", σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται το τελικό ύψος της αποζημίωσης του Αναδόχου στις 140.000 Ευρώ, για πρόσθετες δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη ο Ανάδοχος για την ολοκλήρωση του πιο πάνω έργου.


Αριθμός απόφασης: (x. 9)

Θέμα : Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσώπηση της ΔΕΗ
Α.Ε. - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Την εκλογή ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Γεωργίου Στεργίου
(Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος).

2. Μετά τα πιο πάνω η νέα σύνθεσή του Δ.Σ. έχει ως εξής :

2.1. Αθανασόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

2.2. Χατζηαργυρίου Νικόλαος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

2.3. Καρέλλας Παναγής του Αθανασίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,Οικονομολόγος/Επιχειρηματίας, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

2.4. Κορτέσης Μιχαήλ του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Επιχειρηματίας/Πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

2.5. Μαρινίδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων.

2.6. Μέργος Γεώργιος του Ιωάννη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών - Πρόεδρος της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

2.7. Μίχαλος Κωνσταντίνος του Χρίστου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

2.8. Παναγόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος ΓΣΕΕ.

2.9. Παπαδόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος - Μηχανικός - Οικονομολόγος/Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Ventures.

2.10. Στεργίου Γεώργιος του Ευαγγέλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός.

2.11. Τσαρούχας Ιωάννης του Γεωργίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων.

3. Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων - Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ.:
3.1. 98/12.5.2006, όπως αυτή συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 34/6.2.2007.
3.2. 3/10.1.2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 188/1.8.2006.
3.3. 121/5.6.2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 106/27.5.2008.
3.4. 154/17.7.2007.
3.5. 155/17.7.2007.


Αριθμός Απόφασης: (x. 10)


Θέμα : Ορισμός νέου Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό, μετά την παραίτηση του κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννη από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου, ως Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.


Αριθμός Απόφασης: (x. 11)


Θέμα : Λήξη θητείας Εσωτερικών Ελεγκτών. Προκήρυξη για την επιλογή νέων και συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής. Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 140/18.6.2009.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ. 140/18.6.2009, αναφορικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής των Εσωτερικών Ελεγκτών του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου και συγκεκριμένα της παραγράφου 2.3. αυτής, ως εξής: "2.3. Γεώργιο Στεργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου."

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.