Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 9/7.5.2018

Δ.Σ. 9/7.5.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 9ης/7.5.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ: Λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την πρόσβαση στον λιγνίτη – Απόσχιση κλάδων λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε..


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Τον ορισμό της 31.3.2018 ως ημερομηνίας σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων για την απόσχιση από τη ΔΕΗ Α.Ε. των κλάδων λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης.
2. Την επικύρωση της επιλογής της εταιρείας “ΣΟΛ ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών” ως τον ορκωτό ελεγκτή που θα συντάξει τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου.
3. Την ανάθεση του έργου του συμβούλου που θα υποστηρίξει τη ΔΕΗ Α.Ε. για την απόσχιση των Επιχειρησιακών Κλάδων Μεγαλόπολης και Μελίτης, στην “Pricewaterhouse Business Solutions”.
4. Την πρόσληψη της “HSBC Bank” ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. για την πώληση, μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, των νέων εταιρειών λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής στη Μεγαλόπολη και τη Μελίτη.
5. Την πρόσληψη της δικηγορικής εταιρείας “DLA PIPER UK LLP” ως το νομικό σύμβουλο που θα υποστηρίξει τη ΔΕΗ Α.Ε. σε όλα τα προβλεπόμενα στάδια της αποεπένδυσης λιγνιτικής παραγωγής.
6. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως προτείνει εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. και από κοινού με το Ελληνικό Δημόσιο προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την πρόσληψη της εταιρείας “KPMG Advisors AE”, ως Εντολοδόχο Παρακολούθησης (Monitoring Trustee), σύμφωνα με την πρόβλεψη του Ν. 4533/2018.
                                                                                            ----------- . -----------
Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ