Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 9.4.2018

Δ.Σ. 9.4.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018


ΘΕΜΑ: - Παράταση θητείας Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε τα εξής:

1. Διαπιστώνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου, της παραγράφου 1 (α), του άρθρου 9, του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας και κατά συνέπεια η θητεία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, η οποία έληγε στις 7 Απριλίου 2018, παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

2. Όπως η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν των ανωτέρω, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του, παρατιθέμενη αντιστοίχως έχει ως εξής:

2.1. Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

2.2. Ανδριώτης Γεώργιος του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.3. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 17.12.2018.

2.4. Βασιλάκης Δημήτριος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.5. Βατάλης Άρης του Χαρίσιου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 17.12.2018.

2.6. Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 5.6.2019.

2.7. Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.8. Σταθάκης Λάζαρος του Νικολάου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.9. Τοπαλής Φραγκίσκος του Βασιλείου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.10. Φούντη Μαρία του Αριστείδη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία της έως τις 10.7.2019.

2.11. Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 5.6.2019.


----------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ