Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 7/27.4.2018

Δ.Σ. 7/27.4.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 7ης/27.4.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στον υφιστάμενο Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών πελατών που προκύπτουν από κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας. 


                                                                                          ----------- . -----------


ΘΕΜΑ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έκτης εταιρικής χρήσης (1.1.2017 – 31.12.2017) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε :

1. Την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει:

1.1. Την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της χρήσεως 01.01.2017 έως 31.12.2017, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση.

1.2. Τη Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3. Τις Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για την περίοδο 01.01.2017 – 31.12.2017, καθώς και τις αναδιατυπωμένες συγκριτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2016 – 31.12.2016, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

- Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

1.4. Τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις (ως προσάρτημα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων) για την περίοδο 01.01.2017 – 31.12.2017 (με αναδιατυπωμένες τις συγκριτικές Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2016 – 31.12.2016), στις οποίες περιλαμβάνονται Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του συνόλου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, εμφανίζονται διακριτά οι δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως θυγατρική Εταιρεία του Ομίλου.
Ειδικότερα:

• Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.

• Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής Δικτύου και Προμήθειας της Κρήτης.

• Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής Δικτύου και Προμήθειας Λοιπών μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.

• Μεθοδολογία και κανόνες κατανομής που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να καταρτισθούν οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί με τη ΡΑΕ.

2. Τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 

                                                                                            ----------- . -----------


ΘΕΜΑ: Κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΔΕΗ Α.Ε. έτους 2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τα παιδιά των εργαζομένων, τη δαπάνη του οποίου θα καλύψει η Επιχείρηση για το τρέχον έτος.


                                                                                            ----------- . -----------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ