Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 5/29.3.2018

Δ.Σ. 5/29.3.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 5ης/29.3.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση του σχεδιασμού περιβαλλοντικής προσαρμογής των Μονάδων Ι – ΙV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε, κατ΄ ανάκληση προγενέστερης Απόφασής του, της υπ’ αριθ. 25/17.10.2017 τα εξής:

1. Τη διενέργεια Διαγωνισμού, με «Ανοικτή Διαδικασία», με αντικείμενο το Έργο της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος υγρής αποθείωσης καυσαερίων στις Μονάδες ΙII και IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, συνολικού προϋπολογισμού 97.000.000 Ευρώ, και

2. Την άμεση διερεύνηση για τον τρόπο εφαρμογής της ξηρής αποθείωσης με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των τροποποιημένων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών των Μονάδων Ι - IV του εν λόγω ΑΗΣ, η οποία θα περιλαμβάνει και τον ενδεχόμενο προγραμματισμό δοκιμαστικής εφαρμογής στις νέες συνθήκες λειτουργίας της Μονάδας IV, μετά τις επεμβάσεις στο έργο μείωσης των NOx. 
                                                                  
                                                                                                           ----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΠ-1501126 για τη μακροχρόνια συντήρηση Αεριοστροβίλου και Βοηθητικών αυτού της Μονάδας Νο V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.

- Χρονική παράταση της πιο πάνω σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση ισχύος της σύμβασης αριθ. ΔΥΠΠ-1501126 για τη μακροχρόνια συντήρηση Αεριοστροβίλου και Βοηθητικών αυτού της Μονάδας Νο V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου, κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι, μέχρι τις 30.6.2018. 

                                                                                                           ----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ-51816035/8.3.2017 για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» στον ΑΣΠ Λέσβου δύο (2) καινούργιων ίδιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 10 έως 12 MW το καθένα, με κινητήρες ντίζελ 2χρονους ή 4χρόνους, διπλού καυσίμου (Dual – Fuel/Diesel and Gas).

- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη ματαίωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-51816035/8.3.2017 για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» στον ΑΣΠ Λέσβου δύο (2) καινούργιων ίδιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 10 έως 12 MW το καθένα, με κινητήρες ντίζελ 2χρονους ή 4χρόνους, διπλού καυσίμου (Dual – Fuel/Diesel and Gas) λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος για την Επιχείρηση. 

                                                                                                            ----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Χρονοναύλωση δεξαμενόπλοιου για μεταφορά μαζούτ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρονοναύλωση για δύο έτη του δεξαμενόπλοιου «ICE HAWK», 15.441 ΜΤ dwt, για μεταφορά μαζούτ στους νησιωτικούς σταθμούς της Επιχείρησης. 

                                                                                                            ----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέματα :

α) Την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι ποσού δεκαεπτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (17.500.000) Ευρώ, διαιρούμενου σε 17.500.000, κατ’ ανώτατο όριο, έγχαρτες ανώνυμες ομολογίες στον κομιστή, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης και την έγκριση των βασικών όρων αυτού και
την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. να αποφασίσει το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων του Ομολογιακού Δανείου και να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

β) Την παραχώρηση των εξασφαλίσεων και την έγκριση των βασικών όρων των εξασφαλιστικών συμβάσεων του συμφωνηθέντος με τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και του προς έκδοση από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ομολογιακού δανείου κάλυψης από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και τη θυγατρική της, NBG Malta Ltd και
την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. να αποφασίσει το ειδικότερο περιεχόμενο των εξασφαλιστικών συμβάσεων και να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Την έγκριση έκδοσης από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι ποσού δεκαεπτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (17.500.000) Ευρώ, διαιρούμενου σε 17.500.000, κατ’ ανώτατο όριο, έγχαρτες ανώνυμες ομολογίες στον κομιστή, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΙΙ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ της με αριθ. πρωτ. ΔΑ/ΔΣ/23/26.3.2018, συνημμένης, στο υπ’αριθ. πρωτ. ΔΕΗ Α.Ε./ΓρΔ/891/27.3.2018 έγγραφο, εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

2. Την έγκριση παραχώρησης των εξασφαλίσεων και τη σύναψη των εξασφαλιστικών συμβάσεων του συμφωνηθέντος με τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και του προς έκδοση από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ομολογιακού δανείου κάλυψης από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και τη θυγατρική της, NBG Malta Ltd, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΙΙΙ. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ της με αριθ. πρωτ. ΔΑ/ΔΣ/23/26.3.2018, συνημμένης, στο υπ’αριθ. πρωτ. ΔΕΗ Α.Ε./ΓρΔ/891/27.3.2018 έγγραφο, εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

3. Την εξουσιοδότηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργ. Ανδριώτη, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και ψηφίσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

α) « Έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι ποσού δεκαεπτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (17.500.000) Ευρώ, διαιρούμενου σε 17.500.000, κατ’ ανώτατο όριο, έγχαρτες ανώνυμες ομολογίες στον κομιστή, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης και έγκριση των βασικών όρων αυτού και
εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. να αποφασίσει το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων του Ομολογιακού Δανείου και να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω» και

β) « Παραχώρηση των εξασφαλίσεων και έγκριση των βασικών όρων των εξασφαλιστικών συμβάσεων του συμφωνηθέντος με τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και του προς έκδοση από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ομολογιακού δανείου κάλυψης από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και τη θυγατρική της, NBG Malta Ltd και
εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. να αποφασίσει το ειδικότερο περιεχόμενο των εξασφαλιστικών συμβάσεων και να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω». 

                                                                                                            ----------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ