Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 4/12.3.2018

Δ.Σ. 4/12.3.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 4ης/12.3.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΠ-1508474/17.6.2008 για τη μακροχρόνια συντήρηση του Αεριοστροβίλου τύπου ALSTOM/ANSALDO GT26 της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο 5 / 427 MW του ΑΗΣ Αλιβερίου.

Παράταση της ισχύος της πιο πάνω σύμβασης.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη παράταση της ισχύος της σύμβασης αριθ. ΔΥΠΠ-1508474/17.6.2008 για έξι (6) επιπλέον έτη ή μέχρι την εξάντληση του συμβατικού τιμήματός της με τον Οίκο ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙ έναντι συμβατικού τιμήματος είκοσι εννέα εκατομμυρίων διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (29.218.580) Ευρώ, σε τιμές Νοεμβρίου 2006 (Μήνας υποβολής Προσφορών). 


                                                             ----------- . -----------


ΘΕΜΑ: Κύρωση μηνιαίων Πρωτοκόλλων για συμπληρωματικές εισαγωγές και εξαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βόρειες Διασυνδέσεις, κατά τη χρονική περίοδο 1.2.2017 – 31.12.2017.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κύρωση Πρωτοκόλλων, σύμφωνα με την αυξημένη δικαιοδοσία που παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για διμερείς συναλλαγές Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ποσότητας έως 243,51 GWh, μέσω των διασυνδέσεων της χώρας, για τη χρονική περίοδο Φεβρουάριος 2017 έως και Δεκέμβριος 2017.


                                                           ----------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ