Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 3/1.3.2018

Δ.Σ. 3/1.3.2018ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 3ης/1.3.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προϋπολογισμού της Μητρικής Εταιρείας, του έτους 2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό της Μητρικής Εταιρείας, έτους 2018.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Αναθεωρημένος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναθεώρηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ Α.Ε., σε εναρμόνιση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΟΡ-2007001, για την προμήθεια λιγνίτη του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μελίτης, από το Ορυχείο Αχλάδας, από την εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.». 
Διακανονισμός της παρακράτησης, από την εν λόγω εταιρεία, του οφειλόμενου προς τη ΔΕΗ Α.Ε. ποσού, λόγω της επιβολής ποινικών ρητρών για υπαίτια υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή του αιτήματος του Προμηθευτή της σύμβασης αριθ. ΔΥΠΟΡ-2007001, εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.», όσον αφορά την καταβολή του ποσού των 2.677.709,70 Ευρώ που οφείλει προς τη ΔΕΗ Α.Ε., λόγω της επιβολής ποινικών ρητρών για υπαίτια υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, για τα χρονικά διαστήματα, Νοέμβριος 2015 μέχρι και Αύγουστο 2016, και Σεπτέμβριος 2016 μέχρι και Μάιος 2017, σε 18 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, εντόκως, με έναρξη καταβολής πρώτης δόσης την 1.2.2018.

----------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ