Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 25/20.12.2018

Δ.Σ. 25/20.12.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 25ης/20.12.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘΕΜΑ: - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε Σώμα.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Τη συγκρότησή του σε Σώμα, μετά την εκλογή, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εδάφ. α’, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Δεκεμβρίου 2018, των Μελών του, κ.κ., Γεωργίου Βενιέρη (ορισθέντος ως Ανεξάρτητο Μέλος) και Δημητρίου Τζαννίνη, για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 17.12.2018 έως και τις 16.12.2021, λόγω λήξεως της θητείας στις 17.12.2018 δύο Μελών του, ήτοι, των κ.κ., Παναγιώτη Αλεξάκη και Άρη Βατάλη.

2. Τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Βενιέρη ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

3. Τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Τζαννίνη ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

4. Όπως, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν των ανωτέρω, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του παρατιθέμενη αντιστοίχως, έχει ως εξής:


4.1. Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως και τις 6.6.2021.


4.2. Ανδριώτης Γεώργιος του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.


4.3. Βασιλάκης Δημήτριος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

4.4. Βενιέρης Γεώργιος του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως και τις 16.12.2021.


4.5. Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 5.6.2019.


4.6. Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.


4.7. Σταθάκης Λάζαρος του Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.


4.8. Τζαννίνης Δημήτριος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως και τις 16.12.2021.


4.9. Τοπαλής Φραγκίσκος του Βασιλείου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.


4.10. Φούντη Μαρία του Αριστείδη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία της έως τις 10.7.2019.


4.11. Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 5.6.2019. 

                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2018 – 30.9.2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των προς δημοσίευση Βασικών Οικονομικών και Λειτουργικών μεγεθών εννεαμήνου 2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2018 – 30.9.2018, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες περιλαμβάνουν:

- Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης.
- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.
- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

Επίσης, ενέκρινε και τα Βασικά Οικονομικά και Λειτουργικά μεγέθη του εννεαμήνου 2018 που θα αποσταλούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, τα οποία συντάχθηκαν με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου. 

                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Διαγωνιστική διαδικασία για τη μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε., «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» ή/και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.».
- Έγκριση των τελικών σχεδίων των Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών.
- Εξουσιοδότηση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τον ορισμό Ομάδας Έργου και Επιτροπής Διαγωνιστικής Διαδικασίας – Εξειδίκευση διαδικασίας αξιολόγησης προσφορών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα βασικά σημεία των σχεδίων Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreements – SPAs) και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως εγκρίνει τα τελικά κείμενα των Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών που θα αναρτηθούν στο Virtual Data Room (Εικονική Αίθουσα Τεκμηρίωσης). 


                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Παραμονή στην Εταιρεία για ένα (1) επιπλέον έτος εργαζομένων, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις περί αποχωρήσεων της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 19/24.1.2017.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραμονή στην Εταιρεία για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι, έως και την 31.12.2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 19/24.1.2017, εννέα (9) εργαζομένων των Γενικών Διευθύνσεων Ορυχείων και Παραγωγής, καθόσον πρόκειται για ειδικές περιπτώσεις και για τους λόγους που εκτίθενται αναλυτικά στο κείμενο της σχετικής εισήγησης.

Επίσης, ενέκρινε την καταβολή στους εξαιρεθέντες εργαζόμενους, βάσει των Αποφάσεων Δ/ντος Συμβούλου με αριθ. 68/2017, 92/2017, καθώς και στους προαναφερόμενους εξαιρούμενους εργαζομένους, μόνο του ποσού της νόμιμης αποζημίωσης, κατά την αποχώρησή τους από την Επιχείρηση. Τυχόν οφειλές τους προς την Επιχείρηση θα συμψηφιστούν με το παραπάνω ποσό. 

                                                                                                                        ---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Βρεφονηπιακών - Παιδικών Σταθμών της ΔΕΗ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του κόστους φιλοξενίας παιδιών εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε. στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμαρουσίου και στον Παιδικό Σταθμό Πτολεμαΐδας, για την τρέχουσα σχολική χρονιά και έως τη λήξη της (31.7.2019). 

                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων.

ΠΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ανακαθορισμό των Γενικών Διευθύνσεων εποπτείας των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας. 


                                                                                                                        ---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Επιλογή Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

1. Τον ορισμό, από 20.12.2018, του κου Δημητρίου Τζαννίνη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με τριετή θητεία, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών, Υποστηρικτικών Λειτουργιών και Στρατηγικής και Μετασχηματισμού.

2. Τον ορισμό, από 20.12.2018, του κου Γρηγορίου Κωστάκη, ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με τριετή θητεία, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Ορυχείων, Παραγωγής, Εμπορίας και Εταιρικής Ανάπτυξης. 


                                                                                                                        ---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Ανασύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε..
- Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 97/4.9.2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 97/4.9.2018, ορίζοντας ως Μέλος, της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Βενιέρη, σε αντικατάσταση του πρώην Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, η θητεία του οποίου έληξε στις 17.12.2018.

2. Την ανασύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε., αποτελούμενης από τα εξής, κατ’ αλφαβητική σειρά, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

- κ. Δημήτριο Βασιλάκη,

- κ. Γεώργιο Βενιέρη και

- κα Μαρία Φούντη. 
                                                                                                                      ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρακολούθηση Θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό, εκ των Μελών του, των κ.κ., Γεωργίου Ανδριώτη και Μαρίας Φούντη, όπως εποπτεύουν από κοινού τη λειτουργία του Τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της ΔΕΗ Α.Ε. και υποβάλουν ετήσια έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση των πρώην Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ., Παναγιώτη Αλεξάκη και Άρη Βατάλη, η θητεία των οποίων έληξε στις 17.12.2018. 


                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Παράταση της θητείας του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση της θητείας του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, από της λήξεώς της, 21.12.2018, έως και τις 31.1.2019. 


                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στη διαδικασία υποβολής δεσμευτικής προσφοράς του Διαγωνισμού για το έργο Hatta Pumped Storage Hydro Power Plant (PSHPP), Dubai, UAE, σε συνεργασία με τις εταιρείες «Archirodon Construction (Overseas) Co Ltd.» και «Hitachi – Mitsubishi Hydro Corporation».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε., μέσω κοινοπρακτικού σχήματος, και ως Επικεφαλής αυτού, στον Διαγωνισμό SoQ Status - RFQ No CG/0028/2017 (IH.HATTA-DEWA.COND.00032A) in relation to the development of a Hatta Pumped Storage Hydro Power Plant (PSHPP) to be located in Hatta in the Emirate of Dubai/United Arab Emirates, για την υποβολή δεσμευτικής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν, σε σχέση με τον εν λόγω Διαγωνισμό, όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη, σύμφωνα με τα Τεύχη της οικείας Διακήρυξης, συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. ως Επικεφαλής του κοινοπρακτικού σχήματος. 

                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Βασικοί όροι Προκήρυξης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 2.000.000 MWhth φυσικού αερίου για κάλυψη αναγκών έτους 2019.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τους βασικούς όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 2.000.000 MWhth φυσικού αερίου, για το έτος 2019 και εξουσιοδότησε τον Γενικό Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης όπως εγκρίνει το τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 2.000.000 MWhth φυσικού αερίου, για το έτος 2019. 


                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ILH -3(1264004) για το Έργο: «Μελέτη, κατασκευή, Συναρμολόγηση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Μετασχηματιστών, Εξοπλισμού για το Υδροηλεκτρικό Έργο ΙΛΑΡΙΩΝΑ, το Μικρό ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ, το Μικρό ΥΗΕ ΠΑΠΑΔΙΑΣ» και λοιπές Η/Μ συμβάσεις για το ΥΗΕ και ΜΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ.
Οριστική Εκκαθάριση της πιο πάνω σύμβασης αριθ. ILH -3(1264004) και των λοιπών Η/Μ συμβάσεων για το ΥΗΕ και το ΜΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή, στην Ανάδοχο εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και στο πλαίσιο της σύμβασης αριθ. ILH-3 (12640004), για το Έργο: «Μελέτη, κατασκευή, Συναρμολόγηση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Μετασχηματιστών, Εξοπλισμού για το Υδροηλεκτρικό Έργο ΙΛΑΡΙΩΝΑ, το Μικρό ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ, το Μικρό ΥΗΕ ΠΑΠΑΔΙΑΣ», ποσού 815.000 Ευρώ, για την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του για τις πάσης φύσεως πρόσθετες δαπάνες που έχει υποβληθεί, κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης, απαρχής έως την εκκαθάρισή της.

Επίσης, ενέκρινε όπως από το ποσό αυτό παρακρατηθεί για τη ΔΕΗ Α.Ε. ποσό ύψους 607.500 Ευρώ, για υποχρεώσεις του Αναδόχου, ως αναφέρονται στο εγκεκριμένο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών. 


                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Συμβάσεις Παροχής Θερμικής Ενέργειας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και:
1. Δήμου Κοζάνης/Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης.
2. Δήμου Εορδαίας/Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής :

- Τα Σχέδια των Συμβάσεων Παροχής Θερμικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Τηλεθέρμανσης / Δήμων Κοζάνης και Εορδαίας, ΔΕΥΑΚ και ΔΕΤΗΠ, αντιστοίχως.
- Το «Πρακτικό Φιλικής Επίλυσης Διαφορών ΔΕΗ – ΔΕΥΑΚ», περιλαμβανομένης και της καταβολής των αναλογούντων νομίμων τελών.
- Τον διακανονισμό των εκατέρωθεν οφειλών για την παρασχεθείσα θερμική ενέργεια, σε ΔΕΥΑΚ και ΔΕΤΗΠ.
- Την οικονομική τακτοποίηση των μέχρι τώρα εκδοθέντων και μη εξοφληθέντων, μερικώς ή ολικώς, τιμολογίων για τις τηλεθερμάνσεις Κοζάνης και Πτολεμαΐδας. 


                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Προμήθεια μαζούτ με θείο έως 1% για το έτος 2019.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα σχετικού διαγωνισμού και ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας μαζούτ χαμηλού θείου (1%) κατά το έτος 2019 ως εξής :
• Για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου στην εταιρεία PETROINEOS TRADING LIMITED.
• Για τον ΑΗΣ Λαυρίου στην εταιρεία VITOL S.A.. 

                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Προμήθεια ντίζελ και λοιπών υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το έτος 2019.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα σχετικού διαγωνισμού και ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας και της χερσαίας μεταφοράς ντίζελ και λοιπών υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της Επιχείρησης κατά το έτος 2019, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΕΚΟ ΑΒΕΕ. 


                                                                                                                        ---------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ